Włas­nych Cytaty

Włas­nych Cytaty: grzechy odpuszcza włas­nych się dopuszcza da­je ludziom pokutę po­mijając własną skruchę. -bystry.76


grzechy-odpuszcza-włas­nych ę-dopuszcza-da­-ludziom-pokutę-po­mijając-własną-skruchę
Włas­nych Cytaty: po­między światem i równiną dłoni szlachet­nych z kar­tek ksiąg po­rozkładałeś kwiecie maku czer­wo­ne płat­ki włas­nych rąk przeszy­te lnianym płótnem życia na pa­piero­wym tle struganym wyg­rałeś na­wet trze­cią wojnę ideą, ser­cem, wiarą z de­dy­kacją: Ja­nowi M. autor: Emi­lia Szumiło na­pi­sa­ny: 07-06-2007 r. -Emilia Szumiło


Włas­nych Cytaty:


 i w pew­nych-mo­men­tach-włas­ne­go-życia-pot­ra­fisz-za­wieść-oso­by-na których-ci za­ży- - 
Włas­nych Cytaty: nie pot­rze­buje pi­sać, kto umie czy­tać we włas­nych myślach  -liliowięc


nie pot­rze­buje-pi­ć-kto-umie-czy­ć-we włas­nych-myślach 
Włas­nych Cytaty: Zmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań, i zastępo­waniu ich innymi. -NightHuntress


zmienianie ę-po­lega-na oba­laniu-włas­nych-prze­konań-i zastępo­waniu-ich-innymi
Włas­nych Cytaty: Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers  -Astern


zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers 
Włas­nych Cytaty: Czy ak­ceptac­ja nie jest cza­sem ka­pitu­lacją i re­zyg­nacją z włas­nych poglądów?  -Czesław Banach


czy-ak­ceptac­ja-nie jest cza­sem-ka­pitu­lacją-i re­zyg­nacją-z włas­nych-poglądów 
Włas­nych Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit


wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Włas­nych Cytaty: Nic, co ro­bisz, nie jest stratą cza­su, jeśli umiesz mądrze korzys­tać z włas­nych doświadczeń. -Rodin Auguste


nic-co ro­bisz-nie jest stratą-cza­su-śli-umiesz-mądrze-korzys­ć-z włas­nych-doświadczeń
Włas­nych Cytaty: Nie opieraj się na włas­nych siłach, ale za­sadź moc­no pod­sta­wy swej nadziei w Bogu. -Tomasz à Kempis


nie-opieraj ę-na włas­nych-łach-ale-za­sadź-moc­no-pod­sta­wy-swej-nadziei-w bogu
Włas­nych Cytaty: Czym jest praw­dzi­wa siła? To możność ciągłego par­cia do przo­du, mi­mo licznych przeszkód i włas­nych wad. -NightHuntress


czym-jest praw­dzi­wa-ła-to-możność-ągłego-­cia-do przo­-mi­mo-licznych-przeszkód-i włas­nych-wad
Włas­nych Cytaty: Ze wszys­tkich dóbr te­go świata naj­chętniej zrze­ka się mężczyz­na dob­rodziej­stwa włas­nych myśli. -Feliks Chwalibóg


ze wszys­tkich-dóbr-te­go-świata-naj­chętniej-zrze­ka ę-mężczyz­na-dob­rodziej­stwa-włas­nych-myśli
Włas­nych Cytaty: - A co jeśli utonę we włas­nych łzach? - To będziesz bez­pie­czna, prześla­dujące cię de­mony nie umieją pływać. -catpaki


 a co śli-utonę-we włas­nych-łzach-to będziesz-bez­pie­czna-prześ­dują-ę-de­mony-nie umieją-pływać
Włas­nych Cytaty: Ludzie nie są więźniami lo­su, a je­dynie więźniami swoich włas­nych umysłów. -Franklin Delano Roosevelt


ludzie-nie są więźniami-lo­su-a ­dynie-więźniami-swoich-włas­nych-umysłów
Włas­nych Cytaty: Człowiek wte­dy tyl­ko stoi moc­no, kiedy stoi na włas­nych nogach. -Tadeusz Kotarbiński


człowiek-wte­dy-tyl­ko-stoi-moc­no-kiedy-stoi-na włas­nych-nogach
Włas­nych Cytaty: Nie prędzej nam wol­no sądzić spra­wy in­nych, aż włas­ne dokład­nie spełnimy. -Demostenes


nie-prędzej-nam-wol­no-sądzić-spra­wy-in­nych-aż włas­ne-dokład­nie-spełnimy
Włas­nych Cytaty: Nie­szczęścia in­nych ludzi poz­ba­wiają mnie od­czu­wania włas­nych radości. Mam się znie­czu­lić?, prze­cież świata nie zmienię!, a moi blis­cy chcą mnie widzieć szczęśliwą!? Mogę się uśmie­chać, ale w środ­ku zos­ta­nie we mnie ja­kieś dziw­ne poczu­cie winy... -Niusza


Włas­nych Cytaty: Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści


jak-po­ważna-jest codzien­ność-trze­ba ę-prze­konać-na włas­nych-pęcherzach-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia