Wa­run­kiem Cytaty

Wa­run­kiem Cytaty: Pier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates


pier­wszym-wa­run­kiem-szczęścia-jest rozsądek
Wa­run­kiem Cytaty: Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. -Katarzyna Grochola


pamiętasz-ja­kie-to piękne-słowo-pod-wa­run­kiem-że  ę- do ko­go-powiedzieć
Wa­run­kiem Cytaty: Można być nieludzkim pod wa­run­kiem, że jest się boskim. -Urszula Zybura


można-być-nieludzkim-pod-wa­run­kiem-że jest ę-boskim
Wa­run­kiem Cytaty: Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech. -Gustaw Flaubert


Wa­run­kiem Cytaty: W miłości wszys­tko może być praw­dzi­we, pod wa­run­kiem, że się w to wierzy. -Jean Baptiste Cabanis


w miłoś-wszys­tko-może-być-praw­dzi­we-pod-wa­run­kiem-że ę-w to wierzy
Wa­run­kiem Cytaty: Szczęście cze­ka na nas w pew­nym miej­scu, pod wa­run­kiem jed­nak, że nie będziemy go szukać. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


szczęście-cze­ka-na nas-w pew­nym-miej­scu-pod-wa­run­kiem-jed­nak-że nie będziemy-go szukać
Wa­run­kiem Cytaty: Człowiek praw­dzi­wie re­ligij­ny nie po­winien żałować swej przeszłości - ona była wa­run­kiem je­go powołania. -Bogdan Jański


człowiek-praw­dzi­wie-re­ligij­ny-nie po­winien-żałować-swej-przeszłoś- ona-była-wa­run­kiem-­go-powołania
Wa­run­kiem Cytaty: Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu. -Victor Marie Hugo


głup­cem-wol­no-być-każde­mu-ale-pod-jed­nym-wa­run­kiem-żeby-nie da­wał-złego-przykładu
Wa­run­kiem Cytaty: Lu­bimy ludzi, którzy bez wa­hania mówią to, co myślą, pod wa­run­kiem, że myślą to sa­mo, co my. -Mark Twain


lu­bimy-ludzi-którzy-bez-wa­hania-mówią-to-co myślą-pod-wa­run­kiem-że myślą-to ­mo-co my
Wa­run­kiem Cytaty: Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca. -daniello


człowiek-jest w sta­nie-wyt­rzy­ć-wszystko-pod-wa­run­kiem-że ­tar­czy-mu ę-od­po­wied­niego-bodźca
Wa­run­kiem Cytaty: W eme­ryturze nie ma nic złego, pod wa­run­kiem, że nie do­puści­my, aby nam przeszkadzała w pracy. -Benjamin Franklin


w eme­ryturze-nie  nic-złego-pod-wa­run­kiem-że nie do­puś­my-aby nam-przeszkadzała-w pracy
Wa­run­kiem Cytaty: W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle. -Warren Buffett


w swoim-życiu-mu­sisz-tyl­ko-kil­ka-rzeczy-zro­bić-dob­rze-pod-wa­run­kiem-że nie ro­bisz-zbyt-wielu-rzeczy-ź
Wa­run­kiem Cytaty: Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 


mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku
Wa­run­kiem Cytaty: Szczęście zdo­bywa się pod wa­run­kiem, ze się go nie prag­nie zdobyć. -MUZYCZKA


szczęście-zdo­bywa ę-pod-wa­run­kiem-ze ę-go nie prag­nie-zdobyć
Wa­run­kiem Cytaty: Umiejętność zdys­cypli­nowa­nia się, by zre­zyg­no­wać z na­tychmias­to­wej sa­tys­fak­cji w za­mian za większą nag­rodę w dłuższej per­spek­ty­wie jest nieo­dzow­nym wa­run­kiem sukcesu. -Brian Tracy


Wa­run­kiem Cytaty: Można by sądzić, że wraz z upływem lat przy­bywa sa­mot­nych dusz, tak jak­by nadzieja życia pot­ra­fiła wzras­tać tyl­ko pod tym wa­run­kiem, że sa­mot­ność zro­bi to samo. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Wa­run­kiem Cytaty: Mężczyźni z re­guły nie mają prob­lemów z mówieniem o miłości. Pod wa­run­kiem, że do­tyczy to ich miłości do mo­tocyk­la, sa­mocho­du, piłki nożnej lub do nich sa­mych. O tej os­tatniej mogą mówić prak­tycznie nieprzerwanie. -Janusz Leon Wiśniewski


Wa­run­kiem Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone. -Gustaw Flaubert