Wady Będą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wady Będą Cytaty: Wady będą, dopóki ludzie będą. -Tacyt
wady-będą-dopóki-ludzie-będą
Wady Będą Cytaty: Wady będą, dopóki będą ludzie. -Tacyt
wady-będą-dopóki-będą-ludzie
Wady Będą Cytaty: Wszyscy cierpimy z powodu tej samej wady, że posiadamy wady. -Stefan Pacek
wszyscy-cierpimy-z-powodu-tej-samej-wady-że-posiadamy-wady
Wady Będą Cytaty: Komputery pzyszłości będą miały zapewne tylko 1000 lamp próżniowych i być może będą ważyły zaledwie półtorej tony. Popula Mechanic. -Anonim
komputery-pzyszłoś-będą-miały-zapewne-tylko-1000-lamp-próżniowych-i-być-może-będą-ważyły-zaledwie-półtorej-tony-popula-mechanic
Wady Będą Cytaty: Gdy Po­lacy będa umieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu, będą ich ce­nić i za granicą. -Stanisław Staszic
gdy-po­lacy-będa-umieć-siebie-­mych-­ć-w do­mu-będą-ich-­ć-i za granicą
Wady Będą Cytaty: Ludzi na­leży al­bo zjed­ny­wać so­bie pie­szczotą, al­bo niszczyć, bo za drob­ne krzyw­dy będą się mści­li, a doz­naw­szy wiel­kich nie będą już w stanie. -Niccolò Machiavelli
ludzi-na­ży-al­bo-zjed­ny­wać-so­bie-pie­szczotą-al­bo-niszczyć-bo za drob­ne-krzyw­dy-będą ę-mś­li-a doz­naw­szy-wiel­kich
Wady Będą Cytaty: Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie. -Niccolo Machiavelli
ludzi-należy-albo-zjednywać-sobie-pieszczotą-albo-niszczyć-bo-za-drobne-krzywdy-będą-ę-mścili-a-doznawszy-wielkich-nie-będą-już-w-stanie
Wady Będą Cytaty: Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć. -Alvin Toffler
analfabetami-w-przyszłoś-nie-będą-ludzie-nie-umiejący-czytać-ale-tacy-którzy-nie-będą-potrafili-ę-uczyć
Wady Będą Cytaty: Poz­wo­lisz, aby twój cień z moim cieniem spot­kał się...? Na wieczór umówmy ich, naj­le­piej od ra­zu - dziś. Bądźmy wyrozumiali, gdy obok będą stali i gdy będą nieśmiali. -kruk55
poz­wo­lisz-aby twój-cień-z-moim-cieniem-spot­kał-ę-na-wieczór-umówmy-ich-naj­­piej-od ra­zu- dziś-bądźmy-wyrozumiali-gdy-obok
Wady Będą Cytaty: Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Wady Będą Cytaty: Płaszcz miłości zakryje wszystkie wady. -Jean Paul
płaszcz-miłoś-zakryje-wszystkie-wady
Wady Będą Cytaty: Wady wielkich ludzi są pociechą matołów. -Valdemar Baldhead
wady-wielkich-ludzi-są-pociechą-matołów
Wady Będą Cytaty: Sa­me słowa nie będą święte, jeśli choć trochę nie będą święte us­ta, które je głoszą. -Mikołaj Gogol
sa­me-słowa-nie będą-święte-śli-choć-trochę-nie będą-święte-us­-które- głoszą
Wady Będą Cytaty: Święci mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety. -Jan Twardowski
Świę-mają-sympatyczne-wady-i-niesympatyczne-zalety
Wady Będą Cytaty: Bywają wady więcej warte jak niektóre cnoty. -Władysław Walenty Fedorowicz
Wady Będą Cytaty: Każdy woli potępiać cudze wady niż swoje. -Anonim
każdy-woli-potępiać-cudze-wady-ż-swoje
Wady Będą Cytaty: The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia. -John Lennon
Wady Będą Cytaty: Kiedy Ci na kimś za­leży, nie zwra­casz uwa­gi na je­go wady. -MyslacaWierszem
kiedy-ci na kimś-za­ży-nie zwra­casz-uwa­gi-na ­go-wady
Wady Będą Cytaty: Człowiek mądry rozpoznaje wady swoich przyjaciół i zalety wrogów. -Li - Ki
człowiek-mądry-rozpoznaje-wady-swoich-przyjaciół-i-zalety-wrogów
Wady Będą Cytaty: Dla większości mężczyzn poprawić się, znaczy zmienić wady. -Wolter
dla-większoś-mężczyzn-poprawić-ę-znaczy-zmienić-wady
Wady Będą Cytaty: Kochanek posiada wszystkie zalety i wady, których brak mężowi. -Honore de Balzac
kochanek-posiada-wszystkie-zalety-i-wady-których-brak-mężowi
Wady Będą Cytaty: Dla większości mężczyzn poprawić się znaczy zmienić wady. -Wolter
dla-większoś-mężczyzn-poprawić-ę-znaczy-zmienić-wady
Wady Będą Cytaty: Wiem, że ba­nany będą in­ne i sprze­daw­cy in­ni, a na ga­zetach będzie in­na da­ta. Lecz one, po­nieważ nie żyją, będą trwać, choć in­ne; ja zaś, po­nieważ żyję, przes­tanę is­tnieć, choć się nie zmienię. -Fernando Pessoa
Wady Będą Cytaty: Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię. -szantiil
Wady Będą Cytaty: Po­kochałam w nim je­go wady. Przy­naj­mniej nig­dy mnie nie rozczarował. -Niusza
po­kochałam-w nim-­go-wady-przy­naj­mniej-nig­dy-mnie-nie rozczarował
Wady Będą Cytaty: Najgorsze dla nas jest właśnie to, że wykazujemy starczą powagę, a dziecięce wady. -Seneka Młodszy
najgorsze-dla-nas-jest-właśnie-to-że-wykazujemy-starczą-powagę-a-dziecię-wady
Wady Będą Cytaty: pochy­lać się będą nad twoją kołyską objęcia matki poręcze skrzy­deł serafinowych a us­ta jej po­całunek nieba i będą cię no­sić ojca bez­piórne ra­miona Ikarowe synu gdy świat się skończy dla ciebie stworzę światy nowe  -Adnachiel
Wady Będą Cytaty: Jakiż ten świat jest, gdy za tysiąc funtów najgorsze wady zowią zaletami. -William Shakespeare
jakiż-ten-świat-jest-gdy-za-tysiąc-funtów-najgorsze-wady-zowią-zaletami
Wady Będą Cytaty: Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie. -Bruce Lee
Wady Będą Cytaty: Wiem, że banany będą inne i sprzedawcy inni, a na gazetach będzie inna data. Lecz one, ponieważ nie żyją, będą trwać, choć inne; ja zaś, ponieważ żyję, przestanę istnieć, choć się nie zmienię. -Fernando Pessoa
Wady Będą Cytaty: Jeśli w kobiecie kocha się najbardziej jej wady, muszą być naprawdę wiele warte. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
jeśli-w-kobiecie-kocha-ę-najbardziej-jej-wady-muszą-być-naprawdę-wiele-warte
Wady Będą Cytaty: Być może demokrację należy rozumieć w ten sposób, że wady niektórych są dostępne dla wszystkich. -Henry Francois Becque
być-może-demokrację-należy-rozumieć-w-ten-sposób-że-wady-niektórych-są-dostępne-dla-wszystkich
Wady Będą Cytaty: Każdy człowiek powinien mieć sporego rozmiaru cmentarz, na którym grzebałby wady swoich przyjaciół. -Mark Twain
każdy-człowiek-powinien-mieć-sporego-rozmiaru-cmentarz-na-którym-grzebałby-wady-swoich-przyjaciół
Wady Będą Cytaty: Czasami warto znosić wszystkie wady małżeństwa, aby mieć jednego przyjaciela w świecie skażonym obojętnością. -Erica Jong
czasami-warto-znosić-wszystkie-wady-łżeństwa-aby-mieć-jednego-przyjaciela-w-świecie-skażonym-obojętnośą
Wady Będą Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia