War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty

War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg


war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić. -Aleksandra_Czarna


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu. -Christopher Paolini


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński


ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Małe zwy­cięstwa. Cza­sem nie ma nadziei na nic in­ne­go, ale cza­sem nicze­go więcej nie trzeba. -Jeffery Deaver


małe-zwy­ęstwa-cza­sem nie  nadziei-na nic-in­ne­go-ale-cza­sem-nicze­go-więcej-nie trzeba
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska. -Józef Piłsudski


być-zwy­ężonym-i nie ulec-to zwy­ęstwo-zwy­ężyć-i spocząć-na laurach- to klęska
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Fer­wor wal­ki, za­pach krwi i wygrana, ga­wiedź kieru­je oczy ku zwy­cięzcy . ''Wspa­niała wal­ka!'' krzyczy opętana, Ce­zar uśmie­cha się półgębkiem , miną dyk­ta­tora-ciemiężcy . Nie o Ce­zara tu­taj chodzi , ani o wyg­raną gla­diato­ra . Ok­rutna obojętność ga­wie­dzi ta­ka sa­ma, nie in­na w epo­ce telewizora. -ZbytImpulsywna


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: I tyl­ko nie wiem czy aby naprawdę Jes­teś war­ta Ko­lej­nej szan­sy ..................... Niech czas zdecyduje  -samothnick


i tyl­ko-nie wiem-czy-aby naprawdę-jes­teś-war­-ko­lej­nej-szan­sy-niech-czas-zdecyduje 
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Świat nie jest ani ok­rutny, ani ra­dos­ny. Jest po pros­tu chaosem pędzących na oślep cząsteczek, mie­sza­niną reagujących ze sobą sub­stan­cji che­micznych. Nie ma w nim praw­dzi­wego ładu. Nie ma uświęco­nego potępienia zła i zwy­cięstwa słusznej sprawy. -Harlan Coben


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy... -efa198711


prob­lem-tkwi-w tym-ze w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie pot­ra­fia-do­cenic-siebie-widza tyl­ko-ty­-ile-chca-zo­baczyc-ich
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Po­piłam łyk her­ba­ty i poczułam jej za­pach. Bo są za­pachy zwy­cięstwa, trium­fu, po­rażki... za­pachy na­miętne jak pa­rys­ki ro­mans, no­woczes­ne niczym dra­pacze chmur w No­wym Jor­ku al­bo kojące jak fi­liżan­ka ja­pońskiej her­ba­ty. I za­pach prze­raźli­wego bólu. -Malwina Kowszewicz


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Nie ma większe­go skar­bu nad war­tość dnia. -Johann Wolfgang Goethe


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek


na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Jaką war­tość mają słowa ? jeśli nie po­pierają ich czyny. -PoznajPrawdę


jaką-war­tość-mają-słowa- śli-nie po­pierają-ich-czyny
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Je­dyna wal­ka toczy się w ciem­nościach. Zwy­cięstwo od­no­si się zaw­sze na ich skraju. -René Char


je­dyna-wal­ka-toczy ę-w ciem­nościach-zwy­ęstwo od­no­ ę-zaw­sze-na ich-skraju
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: Sposób wręcze­nia ma większą war­tość od podarunku. -Pittakos


sposób-wręcze­nia- większą-war­tość-od podarunku
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Zwy­cięstwa Cytaty: War­tość ma nie tyl­ko sam po­daru­nek, ale też sposób, w ja­ki zos­ta­je ofiarowany. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia