War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty

War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg


war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu. -Christopher Paolini


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński


ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: I tyl­ko nie wiem czy aby naprawdę Jes­teś war­ta Ko­lej­nej szan­sy ..................... Niech czas zdecyduje  -samothnick


i tyl­ko-nie wiem-czy-aby naprawdę-jes­teś-war­-ko­lej­nej-szan­sy-niech-czas-zdecyduje 
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy... -efa198711


prob­lem-tkwi-w tym-ze w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie pot­ra­fia-do­cenic-siebie-widza tyl­ko-ty­-ile-chca-zo­baczyc-ich
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Nie ma większe­go skar­bu nad war­tość dnia. -Johann Wolfgang Goethe


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek


na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Jaką war­tość mają słowa ? jeśli nie po­pierają ich czyny. -PoznajPrawdę


jaką-war­tość-mają-słowa- śli-nie po­pierają-ich-czyny
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Sposób wręcze­nia ma większą war­tość od podarunku. -Pittakos


sposób-wręcze­nia- większą-war­tość-od podarunku
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: War­tość ma nie tyl­ko sam po­daru­nek, ale też sposób, w ja­ki zos­ta­je ofiarowany. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy. -Arystoteles


jas­ność- pod­sta­wowa-war­tość-rzeczy
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Je­go rzeczy­wis­ta war­tość mieści się w złotej powłoce węgla. -one drop for all


je­go-rzeczy­wis­-war­tość-mieś ę-w złotej-powłoce-węgla
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Im wyższa war­tość, tym większa swo­boda jej uznania. -Józef Stanisław Tischner


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: War­tość cze­goś do­ceniamy do­piero wte­dy kiedy to stracimy. -Sylbira


war­tość-cze­goś-do­ceniamy-do­piero-wte­dy-kiedy-to stracimy
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich. -Stefan Wyszyński


War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: W piłce nożnej i w życiu war­to wal­czyć do końca. -Latawiec2003


w pił-nożnej-i w życiu-war­to-wal­czyć-do końca
War­tość Wal­ki Nie tkwi W szan­sach Cytaty: Praw­dzi­wa war­tość miłości po­lega na tym, że zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobą niegodnych. -Rabindranath Tagore


praw­dzi­wa-war­tość-miłoś-po­lega-na tym-że zaw­sze-roz­rzut­nie-darzy-sobą-niegodnych