Wca­le Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wca­le Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą. -Ellia
dwudzies­ty-pier­wszy-czer­wca-wca­-nie jest ­piej-ani trochę-ludzie choć-widzą- milczą
Wca­le Cytaty: To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał. -Let_It_Burn
Wca­le Cytaty: Szczęście nie jest wca­le mglis­tym marzeniem. -Aurore Dudevant (George Sand)
Wca­le Cytaty: Gdy­by ludzie by­li mądrzej­si, nie byłoby wca­le egoistów. -Mikołaj Gogol
gdy­by-ludzie-by­li-mądrzej­-nie byłoby-wca­-egoistów
Wca­le Cytaty: Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański
dob­roć-is­tnieje-wca­-nie po to-aby z niej-korzystać
Wca­le Cytaty: Przy okrągłym sto­le - to wca­le nie znaczy - bez kantów. -Jan Czarny
przy-okrągłym-sto­- to wca­-nie znaczy- bez-kantów
Wca­le Cytaty: Le­piej kochać mniej z początku niż wca­le przy końcu. -John Galsworthy
le­piej-kochać-mniej-z początku-ż-wca­-przy-końcu
Wca­le Cytaty: Przeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu. -Luise Rinser
przeszkodzić-ko­muś-w śmier­-wca­-nie znaczy-wróć-go życiu
Wca­le Cytaty: jeśli znasz mo­je imię, nie oz­nacza to wca­le, że wiesz kim jestem. -thrillofit
śli-znasz-mo­-imię-nie oz­nacza-to wca­-że-wiesz-kim-jestem
Wca­le Cytaty: Każdy człowiek ma swoją ukochaną is­totę – na­wet jeśli ona wca­le nie istnieje. -Sakaguchi Ango
każdy-człowiek- swoją-ukochaną-is­totę-na­wet-śli-ona-wca­-nie istnieje
Wca­le Cytaty: Wielu ludzi, sto­sujących tę dietę, tak schudło, że już wca­le ich nie ma. -Rafał Kosik
wielu-ludzi-sto­sujących-tę dietę-tak-schudło-że już-wca­-ich-nie 
Wca­le Cytaty: Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc. -Julian Tuwim
Życie-to męka-naj­­piej ę-wca­-nie urodzić-ale to szczęście- ­den-na tysiąc
Wca­le Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar
zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
Wca­le Cytaty: Czy była smut­na dla­tego, że do­rosła i wca­le jej się to nie po­dobało? Trud­no powiedzieć. -M » Ian McEwan » Marzyciel
czy-była-smut­na-dla­tego-że do­rosła-i wca­-jej ę-to nie po­dobało-trud­no-powiedzieć
Wca­le Cytaty: jeśli kochasz - kochaj da­lej ! jeśli trochę - le­piej wca­le !  -lovely-girl
śli-kochasz- kochaj-da­lej-śli-trochę- ­piej-wca­- 
Wca­le Cytaty: Wca­le nie miałam za­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kać aż się utopie  -Meg Cabot
wca­-nie miałam-za­miaru-sie­dzieć-na dnie-i cze­kać-aż ę-utopie 
Wca­le Cytaty: Mogę się za­bić, ale na myśl, że mógłbym nie is­tnieć wca­le, zim­no mi się ro­bi z przerażenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
mogę ę-za­bić-ale-na myśl-że mógłbym-nie is­tnieć-wca­-zim­no-mi ę-ro­bi-z przerażenia
Wca­le Cytaty: Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
Wca­le Cytaty: Wca­le nie twier­dzę, że po śmier­ci nic nie ma. Jest pa­mięć o zmarłych, a świat da­lej istnieje. -Mateusz Piecki Schizoidalny
wca­-nie twier­dzę-że po śmier­-nic-nie -jest pa­mięć-o zmarłych-a świat-da­lej-istnieje
Wca­le Cytaty: Ludzkie słabości nie są wca­le ta­kie słabe sko­ro tak trud­no je po­konać i tak często to one są w życiu górą. -aforystokrata
ludzkie-słaboś-nie są wca­-­kie-słabe-sko­ro-tak-trud­no- po­konać-i tak-często-to one-są w życiu-górą
Wca­le Cytaty: Zaw­sze czułam, że Bóg na­de mną czuwa. Tyl­ko te­raz jak­by mnie opuścił. Wcześniej wy­dawało mi się, że wca­le nie przeszkadzało Mu To, że ja opuściłam Go pierwsza... -Andrea
zaw­sze-czułam-że bóg-na­de-mną-czuwa-tyl­ko-te­raz-jak­by-mnie-opuśł-wcześniej-wy­dawało-mi ę-że wca­-nie przeszkadzało-mu-to
Wca­le Cytaty: Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują.. -Andrea
są ludzie-którzy-zaw­sze-muszą-­ć-to-cze­go-chcą-i ­tają-to-na­wet-śli-wca­-nie zasługują
Wca­le Cytaty: Nie cze­ka wca­le i bieg­nie naz­byt szyb­ko ten nie­czuły czas  -to_tylko_łzy
nie-cze­ka-wca­-i-bieg­nie-naz­byt-szyb­ko-ten-nie­czuły-czas 
Wca­le Cytaty: a jeśli dziec­ko wca­le nie jest 
a śli-dziec­ko-wca­-nie jest szcze­re-a prymitywne-więc-cóż-tak-nap­rawdę-znaczy-ludzkie-stu­den­tka-psycho­logii-2 no­-przed
Wca­le Cytaty: ludzie nie po­win­ni się kłócić , osłabia to zaufa­nie i uczu­cia .Wca­le nie po­kazują tym ,że im za­leży . -nasia
ludzie-nie po­win­ ę-kłóć- osłabia-to zaufa­nie-i uczu­cia-wca­-nie po­kazują-tym-że-im za­ży
Wca­le Cytaty: Miłość nie na tym wca­le po­lega, by w bez­gra­nicznym trwać zaufaniu, lecz by nie upat­ry­wać wi­ny w człowieku, a błędu we włas­nym oszacowaniu. -Papillondenuit
miłość-nie na tym-wca­-po­lega-by w bez­gra­nicznym-trwać-zaufaniu-lecz-by nie upat­ry­wać-wi­ny-w człowieku-a błę
Wca­le Cytaty: Nig­dy nie od­wołuj się do lep­szej na­tury człowieka - być może wca­le jej nie ma. Zaw­sze pod­kreślaj, że masz na względzie je­go interes. -Lazarus Long
nig­dy-nie od­wołuj ę-do lep­szej-na­tury-człowieka- być-może-wca­-jej-nie -zaw­sze pod­kreślaj-że masz-na względzie-­go
Wca­le Cytaty: - Te­lefon mil­czy, nie dzwo­ni już do mnie wca­le. Rozumiesz. - Może jest wyciszony? z se­rii roz­mo­wy z nie­szczęśli­wie za­kocha­nym człowiekiem. -Moreno
 te­lefon-mil­czy-nie dzwo­-już-do mnie-wca­-rozumiesz-może-jest wyciszony-z-se­rii-roz­mo­wy-z nie­szczęśli­wie-za­kocha­nym
Wca­le Cytaty: Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest. -Jodi Picoult
człowiek-łat­wo-ule­ga-złudze­niu-że to świat-ob­ra­ca ę-wokół-niego-ale-wys­tar­czy-spoj­rzeć-w niebo-żeby-zro­zumieć
Wca­le Cytaty: Sa­ma wyt­rwałość wca­le nie mu­si oz­naczać po­rażki. Przeg­ra­na zaczy­na się wte­dy, gdy wyt­rwałość uz­na­my za przegraną. -Kōbō Abe
sa­-wyt­rwałość-wca­-nie mu­-oz­naczać-po­rażki-przeg­ra­na zaczy­na ę-wte­dy-gdy-wyt­rwałość-uz­na­my-za przegraną
Wca­le Cytaty: Pa­ni mąż, nie wiem, może się po­wiesił, ale sko­ro była pa­ni je­go żoną, wca­le się te­mu nie dziwię. -Woody Allen
pa­-mąż-nie wiem-może ę-po­wiesił-ale-sko­ro-była-pa­-­go-żoną-wca­ ę-te­mu-nie dziwię
Wca­le Cytaty: Człowiek, który nie boi się praw­dy, nie mu­si wca­le lękać się kłamstwa. -Thomas Jefferson
człowiek-który-nie boi ę-praw­dy-nie mu­-wca­-lękać ę-kłamstwa
Wca­le Cytaty: Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula. -Cesare Marchi
wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
Wca­le Cytaty: Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś. -Paulina_Ksiezniczka1997
jeśli-nap­rawdę-cze­goś-prag­niesz-mu­sisz-o to wal­czyć-całym-sobą-jeśli-pod­dałeś ę-na pier­wszej-przeszkodzie-oz­nacza-to
Wca­le Cytaty: Jeśli spad­niesz na ko­goś, nie wys­tar­czy po­wie­dzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś też wca­le nie chciał, żebyś na niego spadał. -Alan Alexander Milne
jeśli-spad­niesz-na ko­goś-nie wys­tar­czy-po­wie­dzieć-że nie chciałeś-w końcu-ten-ktoś-też-wca­-nie chciał-żebyś-na niego