Wcześniej Cytaty

Wcześniej Cytaty: Roz­paczli­wie samotna W ok­rutnej świado­mości swo­jego ciała Usta Ramiona Stopy Łopatki Pal­ce – je­den po drugim Wcześniej byłam po pros­tu sobą Dopóki nie przyszedłeś I nie roz­ciąłeś mnie na pół Dusza i ciało Nig­dy wcześniej Nie czułam tak bardzo Że człowiek jest istotą Z na­tury schizofreniczną  -Gold Fishy


Wcześniej Cytaty: Coś jest a później te­go nie ma,ktoś jest a z góry wiado­mo,że kiedyś jed­nak i tak odejdzie. Wszys­tko w życiu ma swój kres,im wcześniej to zro­zumiesz tym wcześniej zaczniesz trak­to­wać wszys­tko ze świado­mością,że kiedyś zos­ta­nie Ci odeb­ra­ne,a tym sa­mym nie będziesz cier­piał z po­wodu stra­ty. Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


Wcześniej Cytaty: Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą. -Wolter


dziewczę-wcześniej-czują-źli-chłopcy-myślą
Wcześniej Cytaty: Każdy człowiek wcześniej czy póżniej cierpi . -Anonim


każdy-człowiek-wcześniej-czy-póżniej-cierpi
Wcześniej Cytaty: Opatrzność wschodzi każdego ranka wcześniej niż słońce. -Jean Baptiste Henri Lacordaire


Wcześniej Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Wcześniej Cytaty: Spadł z drze­wa liść Słoneczko zaszło wcześniej Na­deszła jesień  -Taiyono Kudarashi


spadł-z drze­wa-liść-słoneczko-zaszło-wcześniej-na­deszła-jesień 
Wcześniej Cytaty: Za­mek jest ja­ko ko­bieta. Wcześniej, czy później mu­si się poddać. -Isaac Bashevis Singer


za­mek-jest ja­ko-ko­bieta-wcześniej czy-później-mu­ ę-poddać
Wcześniej Cytaty: Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt. -Wolfgang Goes


im-bardziej-stromą-pójdziesz-drogą-rym-wcześniej-osiągniesz-szczyt
Wcześniej Cytaty: Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann


przyjaźń-zawarta-w-dzieciństwie-to-jedyne-co-nie-umiera-wcześniej-ż-my
Wcześniej Cytaty: Nic nie jest tak dob­re jak to się wcześniej wydawało. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)


Wcześniej Cytaty: Każde marzenie się spełni, jeśli wcześniej o nim nie zapomnisz. -Tomasz Białko


każde-marzenie-ę-speł-śli-wcześniej-o-nim-nie-zapomnisz
Wcześniej Cytaty: Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann


przy­jaźń-za­war­-w dzieciństwie-to ­dyne-co nie umiera-wcześniej-ż-my
Wcześniej Cytaty: Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu. -Anonim


sukces-jest-stopniowym-osiąganiem-wcześniej-określonego-i-zaplanowanego-wartościowego-celu
Wcześniej Cytaty: Im dłużej się żyje, tym ranek jakby wcześniej przychodzi z każdym rokiem. -John Steinbeck


im-dłużej-ę-żyje-tym-ranek-jakby-wcześniej-przychodzi-z-każdym-rokiem
Wcześniej Cytaty: Każdy nasz gniew, wcześniej czy później jak błyskawica, spłynie na nas. -William Penn


każdy-nasz-gniew-wcześniej-czy-później-jak-błyskawica-spłynie-na-nas
Wcześniej Cytaty: Kto ma rację dzień wcześniej od in­nych, ten przez dobę uchodzi za idoiotę. -Antoine Rivarol


kto- rację-dzień-wcześniej-od in­nych-ten-przez-dobę-uchodzi-za idoiotę
Wcześniej Cytaty: Praw­dzi­wa do­rosłość oz­nacza roz­ważenie ry­zyka dużo wcześniej niż nagrody. -Nicholas Sparks


praw­dzi­wa-do­rosłość-oz­nacza-roz­ważenie-ry­zyka-żo-wcześniej-ż-nagrody