Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty

Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. -Urszula Ledóchowska


Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji  -pepek


szu­kała-nas­to­lat­ka-chłopa­ka-zawzięcie-uciekając ę-często-do prób-desperackich-ze-sta­rań-­-lecz-­­na-nie będzie-dziec­ka
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Próżnością nie zasłoni się wewnętrznej pustki. -Wiesław Trzaskalski


Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Całusy: zewnętrzne ob­ja­wy wewnętrznej pokusy. -Bujak Bogusław


całusy-zewnętrzne-ob­ja­wy-wewnętrznej-pokusy
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Wdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej. -Jan Twardowski


najważniejsze-dokonuje-ę-w-ciszy-wewnętrznej
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Istnieje przecież w nas wszystkich pociąg do wewnętrznej przygody. -Zofia Gerlach


istnieje-przecież-w-nas-wszystkich-pociąg-do-wewnętrznej-przygody
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Jest szczególny rodzaj wewnętrznej uwagi, która zakrawa na roztargnienie. -Anna Kamieńska


jest-szczególny-rodzaj-wewnętrznej-uwagi-która-zakrawa-na-roztargnienie
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Tchórze, bez emoc­ji, wewnętrznej ener­gii i siły nie przet­rwają- zos­taną skrusze­ni w miazgę przez tych wielkich... -daniello


tchórze-bez-emoc­ji-wewnętrznej-ener­gii-i ły-nie przet­rwają-zos­taną-skrusze­-w miazgę-przez-tych-wielkich
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka. -Zofia Gerlach


zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz


Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Pra­ca jest wy­nikiem ko­nie­czności zewnętrznej. Twórczość jest wy­nikiem ko­nie­czności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór - tworzyć czy tyl­ko pracować. -Bolesław Piasecki


pra­ca-jest wy­nikiem-ko­nie­cznoś-zewnętrznej-twórczość jest wy­nikiem-ko­nie­cznoś-wewnętrznej-przed każdym-człowiekiem-stoi
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Czas wolny jest warunkiem wewnętrznej dojrzałości, rozwoju, wzajemnego oddziaływania na siebie, słowem wypełnionego życia. Najwyższą miarę swobody znają wysoko cywilizowani ludzie oraz ptaki. -Zenta Maurina


Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Szczerość to brak panowania nad sobą. Brak powściągliwości zewnętrznej odpowiada tu brakowi powściągliwości wewnętrznej. -Paul Claudel


szczerość-to-brak-panowania-nad-sobą-brak-powśągliwoś-zewnętrznej-odpowiada-brakowi-powśągliwoś-wewnętrznej
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra. -Józef Tischner


cierpienie-jest-próbą-człowieczeństwa-człowieka-próbą-jego-wewnętrznej-prawdy-jego-maski-opadają-traci-sens-wszelka-gra
Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Nie na­leży się zbyt­nio przej­mo­wać oce­nami naszych poczy­nań. Każdy z nas mu­si być sędzią włas­ne­go is­tnienia. Prze­jawem od­po­wie­dzial­ności jest więc po­dej­mo­wanie de­cyz­ji, które spra­wią, że będziemy lu­bić siebie, mieć poczu­cie wewnętrznej harmonii. -Maria Szyszkowska


Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona. -Elizabeth Gilbert