Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty

Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder


cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija. -Charlotka


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem. -Juliusz Słowacki


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości. -Tośka_93


cza­sem-war­to-zro­bić-so­bie-ur­lop-od rzeczywistoś
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem. -Hipokrates


nic-nie ro­bić-jest cza­sem-dob­rym-lekarstwem
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają. -szantiil


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew. -Jacek Wejroch


cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Licząc ba­rany cza­sem nies­te­ty trze­ba uwzględnić siebie. -Ryder


licząc-ba­rany-cza­sem-nies­te­ty-trze­ba-uwzględnić-siebie
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Cza­sem trze­ba so­bie od­puścić ofiarę, żeby przeżyć ... -Cykam


cza­sem-trze­ba-so­bie-od­puść-ofiarę-żeby-przeżyć
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Cza­sem ktoś nie­szczęśli­wy poz­by­wa się smut­ku, kiedy się wy­gada. Cza­sami te­mu, kto chciał za­bić, myśl o mor­der­stwie wy­latu­je przez us­ta ra­zem ze słowa­mi i nie po­pełnia już zabójstwa. -John Steinbeck


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra  -ruda717


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: By ut­rzy­mać równo­wagę, trze­ba nam cza­sem stanąć na krawędzi. -Papillondenuit


by ut­rzy­ć-równo­wagę-trze­ba-nam-cza­sem-stanąć-na krawędzi
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Cza­sem trze­ba przys­to­pować trochę z miłością, by nie po­pełnić głupstwa. -MyslacaWierszem


cza­sem-trze­ba-przys­to­pować-trochę-z miłośą-by nie po­pełć-głupstwa
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Od przeszłości nie uciek­niesz. Jed­nak trze­ba ją cza­sem ignorować. -daniello


od przeszłoś-nie uciek­niesz-jed­nak trze­ba-ją cza­sem-ignorować
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais


ludzie-cza­sem-myslą-jak za­bić-czas-a to czas-ich-zabija
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: Dużo ludzi nie wie, co ro­bić z cza­sem. Czas nie ma z ludźmi te­go kłopotu. -Magdalena Samozwaniec


dużo-ludzi-nie wie-co ro­bić-z cza­sem-czas nie  z ludźmi-te­go-kłopotu
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Za­bić Cytaty: O tym, co puszcza­no w niepa­mięć, trze­ba cza­sem szczególnie dob­rze pamiętać. -Władysław Grzeszczyk


o tym-co puszcza­no-w niepa­mięć-trze­ba-cza­sem-szczególnie-dob­rze-pamięć