Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty

Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija. -Charlotka


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem. -Juliusz Słowacki


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają. -szantiil


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew. -Jacek Wejroch


cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Licząc ba­rany cza­sem nies­te­ty trze­ba uwzględnić siebie. -Ryder


licząc-ba­rany-cza­sem-nies­te­ty-trze­ba-uwzględnić-siebie
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Cza­sem trze­ba so­bie od­puścić ofiarę, żeby przeżyć ... -Cykam


cza­sem-trze­ba-so­bie-od­puść-ofiarę-żeby-przeżyć
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra  -ruda717


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: By ut­rzy­mać równo­wagę, trze­ba nam cza­sem stanąć na krawędzi. -Papillondenuit


by ut­rzy­ć-równo­wagę-trze­ba-nam-cza­sem-stanąć-na krawędzi
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Cza­sem trze­ba przys­to­pować trochę z miłością, by nie po­pełnić głupstwa. -MyslacaWierszem


cza­sem-trze­ba-przys­to­pować-trochę-z miłośą-by nie po­pełć-głupstwa
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Od przeszłości nie uciek­niesz. Jed­nak trze­ba ją cza­sem ignorować. -daniello


od przeszłoś-nie uciek­niesz-jed­nak trze­ba-ją cza­sem-ignorować
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: O tym, co puszcza­no w niepa­mięć, trze­ba cza­sem szczególnie dob­rze pamiętać. -Władysław Grzeszczyk


o tym-co puszcza­no-w niepa­mięć-trze­ba-cza­sem-szczególnie-dob­rze-pamięć
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła. -Devin


bez-miłoś ę-żyć-nie da-choć-jest ona-cza­sem-niebem-cza­sem-skraw­kiem-piekła
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76


od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Cza­sem trze­ba poz­wo­lić ko­muś odejść, by zro­zumiał i wrócił.. być może na zawsze. -PróbujPatrzećKolorowo


cza­sem-trze­ba-poz­wo­lić-ko­muś-odejść-by-zro­zumiał-i wrół-być może-na zawsze
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Są za­sady których trze­ba się trzymać, lecz cza­sem by do cze­goś dojść na­leży je złamać. -PróbujPatrzećKolorowo


są za­sady-których-trze­ba ę-trzymać-lecz-cza­sem-by do cze­goś-dojść-na­ży- złamać
Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością  -fyrfle


Wi­docznie cza­sem Trze­ba Cytaty: cza­sem mi cie brak cza­sem żałuje oczy były światem uśmiech zbawieniem szko­da że to wszys­tko było cu­dow­nym złudzeniem  -azzazell44


cza­sem-mi cie-brak-cza­sem-żałuje-oczy-były-światem-uśmiech-zbawieniem-szko­da-że to wszys­tko-było-cu­dow­nym-złudzeniem