Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty

Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: ...po­zos­tać je­dynie po­wiewem wiatru by móc nocą podziwiać w oceanie - morze gwiazd i w połud­nie nad lus­trem wód czuć słońca w obyd­wu stron. -thrillofit


po­zos­ć-­dynie-po­wiewem-wiatru-by-móc-nocą-podziwiać-w-oceanie- morze-gwiazd-i-w połud­nie-nad-lus­trem-wód-czuć-słońca
Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Można by sądzić, że wraz z upływem lat przy­bywa sa­mot­nych dusz, tak jak­by nadzieja życia pot­ra­fiła wzras­tać tyl­ko pod tym wa­run­kiem, że sa­mot­ność zro­bi to samo. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...] -Fryderyk Engels


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś


kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Za­tańczyć nocą, czuć jak spływające po Nas krop­le deszczu zmy­wają resztki gniewu… Następne­go dnia poczuć na So­bie pro­mienie słońca, które budzą w Nas za­nie­chaną przez gniew miłość… *dla Ko­goś za wczo­raj­szą roz­mo­we nocą  -kate-em


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem?  -Duch_Sumienia


czy-aby przes­ć-roz­­wiać-z ludźmi-o pra­cy-i pieniądzach-będę-mu­siał-zos­ć-pustelnikiem 
Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre


przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem. -John Sheldon


dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Zdarzenia rosną i potęgują się wraz z charakterem. -Ralph Waldo Emerson


zdarzenia-rosną-i-potęgują-ę-wraz-z-charakterem
Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: swój początek miały we mnie źródła jed­wabnych szeptów a także ich bys­tre ujścia lecz za­ginęły w bezkresie mórz po­ryw­czych emocji cichych błyśnięć umysłu wyob­raźnia lu­bi wyprzedzać kla­rowną pos­tać rzeczy leżącą wraz z prawdą dos­ta­jesz niemą odpowiedź i na us­ta ciśnie się istota is­tnienia słowa „żegnaj” już zaw­sze głuche pozostaje za­legając w cze­luściach zalęknione­go serca zrodzo­ne pi­sanym tchnieniem w mil­cze­niu obu­miera tęsknotą dni i nocy Aby mogło ciągle żyć mu­sisz o nie zadbać. -Papużka


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Niecodzienni mężczyźni rodzą się nocą... w snach. -Natalia Glensk - Gutweter


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Każdy no­wy dzień zaczy­na się głęboką nocą. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre


przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. -Janusz Stanisław Pasierb


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec


Wi­tać się Wraz Z nocą Cytaty: Wraz z wiekiem nabywa się pewnego doskonałego przyzwyczajenia - jeżeli się nie jest pewnym, co powiedzieć, trzyma się język za zębami. -William Wilkie Collins


wraz-z-wiekiem-nabywa-ę-pewnego-doskonałego-przyzwyczajenia-żeli-ę-nie-jest-pewnym-co-powiedzieć-trzyma-ę-język-za-zębami