Więcej Ludzi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Więcej Ludzi Cytaty:
Więcej Ludzi Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Więcej Ludzi Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy. -Tennessee Williams
im-więcej-ę-pieniędzy-tym-więcej-poznaje-ę-ludzi-z-którymi-nic-nas-nie-łączy-prócz-pieniędzy
Więcej Ludzi Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
Więcej Ludzi Cytaty: Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej. -Edward Stachura
coraz-więcej-ludzi-człowieka-jakby-mniej
Więcej Ludzi Cytaty: Więcej wśród ludzi krwiopijców niż krwiodawców. -Anonim
więcej-wśród-ludzi-krwiopijców-ż-krwiodawców
Więcej Ludzi Cytaty: Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu. -Francois de la Rochefoucauld
Więcej Ludzi Cytaty: Wśród ludzi jest więcej ko­pii niż oryginałów. -Pablo Ruiz Picasso
wśród-ludzi-jest więcej-ko­pii-ż-oryginałów
Więcej Ludzi Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Więcej Ludzi Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Więcej Ludzi Cytaty: Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu. -Alighieri Dante
więcej-ludzi-żyje-według-zmysłów-ż-podług-rozumu
Więcej Ludzi Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso
także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Więcej Ludzi Cytaty: Im więcej ludzi się pozna, tym mniej ich zna . -Anonim
im-więcej-ludzi-ę-pozna-tym-mniej-ich-zna
Więcej Ludzi Cytaty: Dziwna rzecz: im mniej wielkich ludzi, tym więcej pomników i medali. -Aleksander Fredro
dziwna-rzecz-im-mniej-wielkich-ludzi-tym-więcej-pomników-i-medali
Więcej Ludzi Cytaty: Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość seksualna i post. -Antoni Czechow
elektryczność-i-para-zawierają-w-sobie-więcej-miłoś-do-ludzi-ż-czystość-seksualna-i-post
Więcej Ludzi Cytaty: Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt
więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Więcej Ludzi Cytaty: Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać. -Henry Ford
więcej-ludzi-marnuje-czas-i-energię-roztrząsając-problemy-ż-rzeczywiście-próbując-rozwiązać
Więcej Ludzi Cytaty: Nędza przeczy matematyce: gdy ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza. -Anonim
nędza-przeczy-matematyce-gdy-ją-podzieli-na-więcej-ludzi-nie-staje-ę-mniejsza
Więcej Ludzi Cytaty: Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać -Henry Ford
więcej-ludzi-marnuje-czas-i-energię-roztrząsając-problemy-ż-rzeczywiście-próbując-rozwiązać
Więcej Ludzi Cytaty: Istnieje tylko jedna grupa ludzi, która myśli o pieniądzach więcej niż bogaci, a mianowicie ubodzy. -Oscar Wilde
istnieje-tylko-jedna-grupa-ludzi-która-myśli-o-pieniądzach-więcej-ż-bogaci-a-mianowicie-ubodzy
Więcej Ludzi Cytaty: Próżniaków więcej jest niżeli ludzi pracowitych; przeto w głosowaniu na podział cudzej własności zawsze mieć będą żądaną większość. -Ignacy Piotr Legatowicz
próżniaków-więcej-jest-żeli-ludzi-pracowitych-przeto-w-głosowaniu-na-podział-cudzej-własnoś-zawsze-mieć-będą-żądaną-większość
Więcej Ludzi Cytaty: Co­raz więcej ludzi ma dzi­siaj z cze­go żyć, ale nie ma po co żyć. -Viktor Frankl
co­raz-więcej-ludzi- dzi­siaj-z cze­go-żyć-ale-nie  po co żyć
Więcej Ludzi Cytaty: Nie wściekaj się na ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie, to nie ich wina. -Wojciech Cejrowski
nie-wściekaj ę-na ludzi-którzy-wiedzą-więcej-od ciebie-to nie ich-wina
Więcej Ludzi Cytaty: Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej... -Van Kalisz
sa­­ność-zaczęła-mi ­kwierać-gdy zas­­kujesz-czym-jest blis­kość-dru­giego-człowieka-pot­rze­bujesz-jej-z biegiem-cza­su
Więcej Ludzi Cytaty: Nędza przeczy ma­tema­tyce; gdy się ją podzieli na więcej ludzi, nie sta­je się mniejsza. -Gabriel Laub
nędza-przeczy-­tema­tyce-gdy ę-ją podzieli-na więcej-ludzi-nie sta­ ę-mniejsza
Więcej Ludzi Cytaty: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
ludzi-co­raz-więcej-a człowieka-co­raz-mniej
Więcej Ludzi Cytaty: Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi. -Anonim
coraz-więcej-samochodów-coraz-mniej-ludzi
Więcej Ludzi Cytaty: Trud­no jest do­paso­wać się do spo­sobu życia i myśle­nia ludzi, którzy zaw­sze chcą więcej, nig­dy nie są usatysfakcjonowani. -James Frey
trud­no-jest do­paso­wać ę-do spo­sobu-życia-i myś­nia-ludzi-którzy-zaw­sze-chcą-więcej-nig­dy-nie są usatysfakcjonowani
Więcej Ludzi Cytaty: Które­goś dnia, siedząc w tłumie ludzi słuchając kon­certu, naj­więcej ra­dości dało mi pat­rze­nie na drze­wo rosnące obok. -słońiczka
które­goś-dnia-siedząc-w tłumie-ludzi-słuchając-kon­certu-naj­więcej-ra­doś-dało-mi pat­rze­nie-na drze­wo-rosną-obok
Więcej Ludzi Cytaty: To że fa­la sa­mobójstw rośnie nie oz­nacza, że ludzie mają co­raz więcej prob­lemów, lecz to, że co­raz mniej ludzi umie so­bie z ni­mi radzić. -Ryder
to że fa­-­mobójstw-rośnie-nie oz­nacza-że ludzie-mają-co­raz-więcej-prob­lemów-lecz-to-że co­raz-mniej-ludzi-umie-so­bie-z ­mi
Więcej Ludzi Cytaty: A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie, a u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie. -Jan Kochanowski
a-na-więcej-tego-strzeż-abyś-na-urzędy-łakomych-ludzi-nigdy-nie-sadzał-bo-kędy-sprawiedliwość-przedajna-tam-przeklęctwo-wielkie-a-u-boga
Więcej Ludzi Cytaty: Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny. -John Davison Rockefeller
umiejętność-prze­kony­wania-ludzi-stała ę-w dzi­siej­szym-świecie-to­warem-za który-jes­tem-go­towy-płacić-więcej-ż
Więcej Ludzi Cytaty: Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt. -Zofia Gerlach
im-więcej-poznaje-ę-ludzi-tym-łatwiej-odkrywa-ę-ich-błędy-jednocześnie-wzrastają-wymagania-w-stosunku-do-tych-z-którymi-pragniemy-utrzymać
Więcej Ludzi Cytaty: Obaj sy­cili się świado­mością, że nie wiedzą o wiele więcej od nor­malnych ludzi, którzy nie mieli pojęcia je­dynie o spra­wach zwyczajnych  -Terry Pratchett
obaj-sy­cili ę-świado­mośą-że nie wiedzą-o wiele-więcej-od nor­malnych-ludzi-którzy-nie mieli-pojęcia-­dynie-o spra­wach
Więcej Ludzi Cytaty: Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek
im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te