Większą De­ter­mi­nacją Cytaty

Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Re­zyg­nacja jest go­towością do wejścia w no­wy układ. -Martin Heidegger


re­zyg­nacja-jest go­towośą-do wejścia-w no­wy-układ
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.)  -Martin Luther King


in­te­ligen­cja-i cha­rak­ter- to jest cel-praw­dzi­wej-edukacji-in­telli­gen­-plus-cha­rac­ter- that-is the-goal-of true
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność. -Setanti


im-większa-pomoc-tym-większa-niewdzięczność
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Ot­rzy­mać szansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacją, przeczy logice. -Logos


ot­rzy­ć-szansę-i po­dejść-do niej-z re­zyg­nacją-przeczy-logice
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: ... praw­da jest jed­na... i 9 mi­liardów in­ter­pre­tac­ji... ty­le in­ter­pre­tac­ji ilu ludzi... -Irracja


praw­da jest jed­na-i 9 mi­liardów-in­ter­pre­tac­ji-ty­ in­ter­pre­tac­ji-ilu-ludzi
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Czy ak­ceptac­ja nie jest cza­sem ka­pitu­lacją i re­zyg­nacją z włas­nych poglądów?  -Czesław Banach


czy-ak­ceptac­ja-nie jest cza­sem-ka­pitu­lacją-i re­zyg­nacją-z włas­nych-poglądów 
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides


miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola


Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''... -Niusza


Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Miłość po­win­na po­zos­tać fas­cy­nacją, zacza­rowa­niem, jeśli władza ko­biety ma trwać. Gdy zni­ka ta­jem­ni­ca, gi­nie władza. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


miłość-po­win­na-po­zos­ć-fas­cy­nacją-zacza­rowa­niem-śli-władza-ko­biety- trwać-gdy zni­ka-­jem­­ca-gi­nie-władza
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Stephe­nie Meyer i sa­ga


Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-)  -RozaR


Większą De­ter­mi­nacją Cytaty:


Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Król Fry­deryk II pew­ne­go ra­zu zap­ro­pono­wał Wol­te­rowi prze­jażdżkę łódką. Pi­sarz zgodził się chętnie, ale gdy zo­baczył, że łódka prze­cieka, szyb­ko z niej wyskoczył. - Ależ pan się boi o swo­je życie - zaśmiał się król - a ja się nie boję. - To zro­zumiałe - od­po­wie­dział Wol­ter. - Te­raz na świecie królów dużo, a Wol­ter jest tyl­ko jeden. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: No mat­ter what you say No mat­ter what you do I think, will be okay Be­cause I’m near to you. -Devin


no mat­ter-what-you-say-no-mat­ter-what-you-do-i-think-will-be okay-be­cause-im-near-to you
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: DOM- 3 li­ter­ki,a tak wiele znaczeń... -Majka08


dom-3 li­ter­kia-tak-wiele-znaczeń
Większą De­ter­mi­nacją Cytaty: Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


cha­rak­ter-człowieka-jest ­go-przeznaczeniem