Większe Jest Oburzenie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown
im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Oburzenie niesumiennym jest rachmistrzem. -Narcyza Żmichowska
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Rudzi­ka w klat­ce uwięzienie, Wpra­wia niebiosa w oburzenie. -William Blake
rudzi­ka-w klat­-uwięzienie-wpra­wia-niebiosa-w oburzenie
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Oburzenie nigdy nie powinno być tak głębokie, by nie mogło wybuchnąć. -Stanisław Jerzy Lec
oburzenie-nigdy-nie-powinno-być-tak-głębokie-by-nie-mogło-wybuchnąć
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Prawdziwe oburzenie wybucha tylko w gromadzie, i tylko wtedy, kiedy na jaw wychodzą fakty od dawna już powszechnie znane. -Henryk Mann
prawdziwe-oburzenie-wybucha-tylko-w-gromadzie-i-tylko-wtedy-kiedy-na-jaw-wychodzą-fakty-od-dawna-już-powszechnie-znane
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-w-większoś-przypadków-składa-ę-dwa-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-składa-ę-2-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Życie jest większe od le­gend, bo w życiu jest prawda. -Stefan Wyszyński
Życie-jest większe-od ­gend-bo w życiu-jest prawda
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna. -Sylvana Carmen
tajemnica-jest-jak-dziura-w-sukni-im-większe-są-starania-by-ją-ukryć-tym-bardziej-jest-widoczna
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Większe Jest Oburzenie Cytaty: by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych  -badtomek
by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei. -Ilija Marković
im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu. -Samuel Coleridge
każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi. -Adalbert Balling
radość-jest-jak-kamień-który-wrzucony-do-wody-zatacza-coraz-większe-kręgi
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. -Artur Schopenhauer
bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser
bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Nie ma większe­go grzechu niż uważać, że wszys­tko jest jas­ne i zro­zumiałe. Jest to grzech du­my i zaufa­nia do siebie, który chciała po­pełnić Ewa, gdy pragnęła być bo­gom równa. -Jarosław Iwaszkiewicz
Większe Jest Oburzenie Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe
nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie... -Kornel Makuszyński
człowieko­wi-zda­ ę-zaw­sze-że ­go-oso­bis­te-cier­pienie-jest naj­większe-na świecie-a ­go-cier­pienie-jest tyl­ko-kro­pelką
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Wśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz, że się jest zdol­nym do niego. -Fryderyk Chrystian Hebbel
wśród-naj­większe­go-cier­pienia- ę-tę roz­kosz-że ę-jest zdol­nym-do niego
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey
jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Im większe zero, tym mniej warte. -Urszula Zybura
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura
im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Umiera się raz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cier­pieniu, długie la­ta, i to jest większe bohaterstwo. -Stefan Wyszyński
umiera ę-raz-i człowiek-szyb­ko-ok­ry­wa ę-sławą-ale-żyje ę-w trudzie-bólu-i cier­pieniu-długie-­-i to jest większe
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Im większe tym lep­sze - wszystko. -Freddie Mercury
Większe Jest Oburzenie Cytaty: Im większe pieniądze, tym większy rachunek. -Abraham a Santa Clara