Większe Jest Cytaty

Większe Jest Cytaty: Życie jest większe od le­gend, bo w życiu jest prawda. -Stefan Wyszyński


Życie-jest większe-od ­gend-bo w życiu-jest prawda
Większe Jest Cytaty: Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna. -Sylvana Carmen


tajemnica-jest-jak-dziura-w-sukni-im-większe-są-starania-by-ją-ukryć-tym-bardziej-jest-widoczna
Większe Jest Cytaty: Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown


im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Większe Jest Cytaty: by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych  -badtomek


by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
Większe Jest Cytaty: Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei. -Ilija Marković


im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
Większe Jest Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet


miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Większe Jest Cytaty: Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu. -Samuel Coleridge


każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
Większe Jest Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński


Większe Jest Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer


bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Większe Jest Cytaty: Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. -Artur Schopenhauer


bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie
Większe Jest Cytaty: Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi. -Adalbert Balling


radość-jest-jak-kamień-który-wrzucony-do-wody-zatacza-coraz-większe-kręgi
Większe Jest Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Większe Jest Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Większe Jest Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Większe Jest Cytaty: Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser


bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Większe Jest Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Większe Jest Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe


często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Większe Jest Cytaty: Nie ma większe­go grzechu niż uważać, że wszys­tko jest jas­ne i zro­zumiałe. Jest to grzech du­my i zaufa­nia do siebie, który chciała po­pełnić Ewa, gdy pragnęła być bo­gom równa. -Jarosław Iwaszkiewicz