Większe Natężenie Konfliktów Cytaty

Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności. -Anonim


Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Nie ma demokracji bez oficjalnych konfliktów - wyrzekanie się konfliktowości to grób demokratyzmu. -Stefan Kisielewski


nie-demokracji-bez-oficjalnych-konfliktów-wyrzekanie-ę-konfliktowoś-to-grób-demokratyzmu
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Małżeństwo bez konfliktów jest prawie tak samo nie do pomyślenia jak społeczeństwo bez kryzysów. -Andre Maurois


małżeństwo-bez-konfliktów-jest-prawie-tak-samo-nie-do-pomyślenia-jak-społeczeństwo-bez-kryzysów
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Świat psychiczny, gdzie wszystko jest


Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński


Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura


im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większe zero, tym mniej warte. -Urszula Zybura


Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles


naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większe tym lep­sze - wszystko. -Freddie Mercury


Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większe ze­ro ,tym bar­dziej nadęte. -Urszula Zybura


im większe-ze­ro-tym-bar­dziej-nadęte
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większe pieniądze, tym większy rachunek. -Abraham a Santa Clara


Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większy człowiek, tym większe je­go namiętności. -Talmud


im większy-człowiek-tym-większe-­go-namiętnoś
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud


naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles


naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert


naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz


im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Większe Natężenie Konfliktów Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz


im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać