Większe Zero Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Większe Zero Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński
Większe Zero Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura
im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Większe Zero Cytaty: Im większe zero, tym mniej warte. -Urszula Zybura
Większe Zero Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Większe Zero Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles
naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Większe Zero Cytaty: Im większe ze­ro ,tym bar­dziej nadęte. -Urszula Zybura
im większe-ze­ro-tym-bar­dziej-nadęte
Większe Zero Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud
naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Większe Zero Cytaty: Im większe pieniądze, tym większy rachunek. -Abraham a Santa Clara
Większe Zero Cytaty: Im większy człowiek, tym większe je­go namiętności. -Talmud
im większy-człowiek-tym-większe-­go-namiętnoś
Większe Zero Cytaty: Im większe tym lep­sze - wszystko. -Freddie Mercury
Większe Zero Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz
słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Większe Zero Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Większe Zero Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Większe Zero Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Większe Zero Cytaty: Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei. -Ilija Marković
im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
Większe Zero Cytaty: Nie ma większe­go skar­bu nad war­tość dnia. -Johann Wolfgang Goethe
Większe Zero Cytaty: by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych  -badtomek
by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
Większe Zero Cytaty: Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie... -Majka_Majdan
obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie
Większe Zero Cytaty: Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown
im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Większe Zero Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Większe Zero Cytaty: Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią. -jatoja
naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
Większe Zero Cytaty: Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Większe Zero Cytaty: Naj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane. -Jan Czarny
naj­większe-po­wodze­nie-mają-ba­nały-inaczej-powiedziane
Większe Zero Cytaty: ... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem. -Wojciech Kuczok
bo nie  w świecie-mienia-większe­go-ż-mieć-siebie-nawzajem
Większe Zero Cytaty: Niektóre zacho­dy słońca są tak różowe, że trud­no o większe bezguście. -Terry Pratchett
niektóre-zacho­dy-słońca-są tak-różowe-że trud­no-o większe-bezguście
Większe Zero Cytaty: tyl­ko wol­ność wyz­wa­la naj­większe pokłady miłości  -Emilia Szumiło
tyl­ko-wol­ność-wyz­wa­-naj­większe-pokłady-miłoś 
Większe Zero Cytaty: Dla cno­ty nie ma żad­ne­go większe­go teat­ru nad sumienie. -Cyceron
dla-cno­ty-nie  żad­ne­go-większe­go-teat­ru-nad-sumienie
Większe Zero Cytaty: Życie to błędne koło, z tą jedną różnicą, że z każdym dniem coraz większe. -Kamil Ejsymont
Życie-to-błędne-koło-z-tą-jedną-różnicą-że-z-każdym-dniem-coraz-większe
Większe Zero Cytaty: Słonie przeważnie rysuje się mniejsze niż są w rzeczywistości, a pchły większe. -Jonathan Swift
słonie-przeważnie-rysuje-ę-mniejsze-ż-są-w-rzeczywistoś-a-pchły-większe
Większe Zero Cytaty: Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów. -Hanna Malewska
krytykę-u-nas-cechuje-większe-jeszcze-lekceważenie-czytelników-ż-autorów
Większe Zero Cytaty: Nie ma większe­go niebez­pie­czeństwa nad lek­ce­ważenie wroga. -Lao Cy
nie- większe­go-niebez­pie­czeństwa-nad-lek­­ważenie-wroga
Większe Zero Cytaty: Cza­sem naj­większe
cza­sem-naj­większe-modły-nie zos­tają-wysłuchane
Większe Zero Cytaty: Wesoły człowiek więcej głupstw popełnia niż ponury, ale ten za to większe. -Karol Juliusz Weber
wesoły-człowiek-więcej-głupstw-popełnia-ż-ponury-ale-ten-za-to-większe
Większe Zero Cytaty: Boli brak pieniędzy; ale ich nadmiar stwarza jeszcze większe problemy. -Anonim
boli-brak-pieniędzy-ale-ich-nadmiar-stwarza-jeszcze-większe-problemy
Większe Zero Cytaty: Rzeczy­wis­tość wzbudza u nas większe wrażenie niż fik­cja . -Chemicals
rzeczy­wis­tość-wzbudza-u nas-większe-wrażenie-ż-fik­cja