Większej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Większej Cytaty: Dla większej chwały Bożej. -Ignacy Loyola Św
Większej Cytaty: Nie ma mądrości większej nad szczerość. -Benjamin Disraeli
Większej Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Większej Cytaty: Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. -Seneka
nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość
Większej Cytaty: Nie masz większej mądrości nad mądrość powrotu. -Jarosław Iwaszkiewicz
Większej Cytaty: Ja­kież są nudne W większej części te książki Lek­tu­ry szkolne  -Lola_♡
ja­kież-są nudne-w-większej-częś-te książki-lek­­ry-szkolne 
Większej Cytaty: Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie. -Aleksander Fredro
nie-większej-radoś-dla-głupiego-jak-znaleźć-głupszego-od-siebie
Większej Cytaty: Nie ma większej radości dla głupiego jak znaleźć głupszego od siebie. -Aleksander Fredro
nie-większej-radoś-dla-głupiego-jak-znaleźć-głupszego-od-siebie
Większej Cytaty: Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles
moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka
Większej Cytaty: Nic nie daje większej odwagi lękliwemu niż lęk bliźniego. -Umberto Eco
nic-nie-daje-większej-odwagi-lękliwemu-ż-lęk-bliźniego
Większej Cytaty: Nie ma większej za­razy, niż roz­kosz zmysłowa, da­na ludziom przez naturę. -Cyceron
nie- większej-za­razy-ż-roz­kosz-zmysłowa-da­na-ludziom-przez-naturę
Większej Cytaty: Każda po­rażka niesie w so­bie ziar­no równej lub na­wet większej korzyści. -Napoleon Hill
każda-po­rażka-niesie-w so­bie-ziar­no-równej-lub-na­wet-większej-korzyś
Większej Cytaty: Ludzie w większej liczbie odznaczają się raczej wielkimi uszami, niż wielkim rozsądkiem. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
ludzie-w-większej-liczbie-odznaczają-ę-raczej-wielkimi-uszami-ż-wielkim-rozsądkiem
Większej Cytaty: Ludziom często wydaje się, że większa prawda musi leżeć w pobliżu większej nieprzyjemności. -Karol Irzykowski
ludziom-często-wydaje-ę-że-większa-prawda-musi-żeć-w-pobliżu-większej-nieprzyjemnoś
Większej Cytaty: To re­guła, że ludzie pi­jani życiem trzeźwieją w miarę wy­pija­nia większej daw­ki alkoholu. -Edward Jokel
to re­guła-że ludzie-pi­jani-życiem-trzeźwieją-w miarę-wy­pija­nia-większej-daw­ki-alkoholu
Większej Cytaty: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo­je od­da­je za przy­jaciół swoich. -Jezus Chrystus
nikt-nie  większej-miłoś-od tej-gdy-ktoś-życie-swo­-od­da­-za przy­jaciół-swoich
Większej Cytaty: Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość. -Wilhelm Keppler
dla-ludzi-naprawdę-wielkich-nie-większej-radoś-od-tej-gdy-drugim-mogą-sprawić-radość
Większej Cytaty: Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie. -bloodymery
nic-nie da­-większej-przy­jem­noś-jak spra­wienie-jej-dru­giej-osobie
Większej Cytaty: Słod­ki smak grzesznych snów......., wes­tchnień,
słod­ki-smak-grzesznych-snów-wes­tchnień-do­tyku-twych-ust-mo­jej-naj­większej-miłoś-mp 
Większej Cytaty: Piękno kosztuje, jest szalenie drogie, a złudne i zmienne. Nie ma większego marnotrawstwa ani też większej iluzji. -Ivo Andric
piękno-kosztuje-jest-szalenie-drogie-a-złudne-i-zmienne-nie-większego-marnotrawstwa-ani-też-większej-iluzji
Większej Cytaty: Życzyłem so­bie, aby była zam­knięta we mnie tak cieleśnie jak mała ro­syj­ska lal­ka w większej. -Günter Steffens
Życzyłem-so­bie-aby była-zam­knię-we mnie-tak-cieleśnie-jak ła-ro­syj­ska-lal­ka-w większej
Większej Cytaty: Większość swoich kazań papież przekazuje dziś większej liczbie ludzi niż Chrystus w ciągu całego swojego życia. -Billy Graham
większość-swoich-kazań-papież-przekazuje-dziś-większej-liczbie-ludzi-ż-chrystus-w-ągu-całego-swojego-życia
Większej Cytaty: Mężów zaślepia po większej części nie miłość do żon, ale miłość własna. -Henryk Sienkiewicz
mężów-zaślepia-po-większej-częś-nie-miłość-do-żon-ale-miłość-własna
Większej Cytaty: Naj­większe cu­da pow­stają w naj­większej ciszy. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)
Większej Cytaty: Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Giovanni Boccaccio
nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Większej Cytaty: Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Większej Cytaty: `Nic nie pot­ra­fi na­dać nasze­mu życiu większej mo­cy niż sku­pienie wszys­tkich sił na og­ra­niczo­nej liczbie celów. ` [Ni­do Quebein]  -Hanuszewska
`nic-nie pot­ra­fi-na­dać-nasze­mu-życiu-większej-mo­cy-ż-sku­pienie-wszys­tkich-ł-na og­ra­niczo­nej-liczbie-celów-`-ni­do
Większej Cytaty: Niewola nigdy większej pogardy nie budzi aniżeli wtedy, gdy ślepa uległość gnębionych przekonywa gnębiciela, że jego ofiary zrodzone są do niewoli. -Karol Fourier
niewola-nigdy-większej-pogardy-nie-budzi-aniżeli-wtedy-gdy-ślepa-uległość-gnębionych-przekonywa-gnębiciela-że-jego-ofiary-zrodzone-są-do
Większej Cytaty: Miłość kpi so­bie z za­sad, a nic nie ma większej war­tości, niż to, cze­go zdo­być nie można. -Jodi Picoult
miłość-kpi-so­bie-z za­sad-a nic-nie  większej-war­toś-ż-to-cze­go-zdo­być-nie można
Większej Cytaty: Nie ma większej pychy od pychy fachowców. -Thornton Niven Wilder
Większej Cytaty: Każdy w większej lub mniej­szej mie­rze przy­ciąga kłopo­ty, jed­nak ważniej­sze jest to, ja­kiej wiel­kości są rzeczo­ne kłopoty. -Emmalice
każdy-w większej-lub-mniej­szej-mie­rze-przy­ąga-kłopo­ty-jed­nak-ważniej­sze-jest to-ja­kiej-wiel­koś-są rzeczo­ne-kłopoty
Większej Cytaty: Nic nie przy­niesie większej korzyści ludzkiemu zdro­wiu oraz nie zwiększy szans na przet­rwa­nie życia na Ziemi w tak dużym stop­niu jak ewo­luc­ja w kierun­ku diety wegetariańskiej. -Albert Einstein
Większej Cytaty: Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna. -Albert Camus
Większej Cytaty: Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć. -Sidney Sheldon
Większej Cytaty: Każde życie jest w większej lub mniejszej mierze ruiną, pod której gruzami musimy odkrywać właściwe przeznaczenie człowieka. Trzeba nam na swój użytek stworzyć wymyślony żywot określonego indywiduum, zarys idealnego życia: umożliwi on uchwycenie odchyleń, jakie spowodował zewnętrzny los. -Jose Ortega Y Gasset