Większości Z Nas Cytaty

Większości Z Nas Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Większości Z Nas Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle


zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Większości Z Nas Cytaty: Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy. -Michał Anioł


największym-niebezpieczeństwem-dla-większoś-z-nas-nie-jest-to-że-mierzymy-za-wysoko-i-nie-osiągamy-celu-ale-to-że-mierzymy-za-nisko-i-cel
Większości Z Nas Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy  -Michał Anioł


Większości Z Nas Cytaty: Od większości z nas wymaga się ciągłej, podniesionej do rangi systemu obłudy. Nie można bez szkody dla zdrowia dzień w dzień udawać co innego, niż się czuje, zachwycać się tym, czego się nie lubi, cieszyć się z tego, co przynosi nieszczęście. -Anonim


Większości Z Nas Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Większości Z Nas Cytaty: Przyłączył się do większości [tj. umarł]. -Petroniusz Arbiter


Większości Z Nas Cytaty: W większości przypadków trudności ludzkie są córkami lenistwa. -Andrew Johnson


w-większoś-przypadków-trudnoś-ludzkie-są-córkami-lenistwa
Większości Z Nas Cytaty: W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga. -Nicolas Jorga


w-większoś-religii-kapłana-uważa-ę-za-ważniejszego-od-boga
Większości Z Nas Cytaty: Zas­ta­nawiając się nad sen­sem życia po­win­niśmy się sku­pić na in­tensyw­nym myśle­niu. Co w większości przy­pad­kach ro­bimy. Lecz czy na pew­no pot­rzeb­ny jest do te­go chaos?- Chaos myśli? Czy jet dla nas sa­mych bez­pie­czny? Czy zwykłe złudze­nie może oka­zać się real­nym spoj­rze­niem na świat?  -Contritio


Większości Z Nas Cytaty: Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohaterstwem na raty. -Anna Magnani


dzień-powszedni-większoś-ludzi-jest-cichym-bohaterstwem-na-raty
Większości Z Nas Cytaty: Dla większości mężczyzn poprawić się, znaczy zmienić wady. -Wolter


dla-większoś-mężczyzn-poprawić-ę-znaczy-zmienić-wady
Większości Z Nas Cytaty: Dla większości mężczyzn poprawić się znaczy zmienić wady. -Wolter


dla-większoś-mężczyzn-poprawić-ę-znaczy-zmienić-wady
Większości Z Nas Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Większości Z Nas Cytaty: W olbrzymiej większości wypadków życiem jest właśnie to, że żyć nie można. -Karol Irzykowski


w-olbrzymiej-większoś-wypadków-życiem-jest-właśnie-to-że-żyć-nie-można
Większości Z Nas Cytaty: Tragedia losu większości ludzi jest to, ze umierają zanim się narodzili. -Anonim


tragedia-losu-większoś-ludzi-jest-to-ze-umierają-zanim-ę-narodzili
Większości Z Nas Cytaty: Ustąp z drogi trzodzie idącej; przeciw znacznej większości nie występuj. -Pitagoras


ustąp-z-drogi-trzodzie-idącej-przeciw-znacznej-większoś-nie-występuj
Większości Z Nas Cytaty: Pow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większości katastrofą. -Stanisław Breyer


pow­szechne-od­ga­dywa­nie-myśli-byłoby-dla-większoś-katastrofą