Wiado­me Cytaty

Wiado­me Cytaty: Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego. -Luís de Camões


miłość-jest to ja­kieś-nie wiado­mo-co-przychodzą-nie wiado­mo-skąd-i nie wiado­mo-jak-i spra­wiją-ból-nie wiado­mo-dlaczego
Wiado­me Cytaty: Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element. -Janusz Leon Wiśniewski


Wiado­me Cytaty: Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co. -Bujak Bogusław


niejed­ne­mu-płacą-nie wiado­mo-za co
Wiado­me Cytaty: Mężczyz­na, jak wiado­mo, składa się głównie z żołądka. -Joanna Chmielewska


mężczyz­na-jak wiado­mo-składa ę-głównie-z żołądka
Wiado­me Cytaty: Jed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci sens . -zezulec


jed­na-wiado­mość-i wszys­tko-tra­-sens
Wiado­me Cytaty: Niektóre myśli są tak piękne, że aż nie wiado­mo o czym. -Starlight


niektóre-myśli-są tak-piękne-że aż nie wiado­mo-o czym
Wiado­me Cytaty: Cza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest. -Ryder


cza­sami-człowiek-tra­-człowie­czeństwo-i wte­dy-nie wiado­mo-kim-jest
Wiado­me Cytaty: Trze­ba cie­szyć się każdym dniem,bo nie wiado­mo,który będzie ostatnim. -anja


trze­ba-cie­szyć ę-każdym-dniembo-nie wiado­moktóry-będzie-ostatnim
Wiado­me Cytaty: Cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach  -Intryga


cze­kając-na wiado­mość-od ciebie-nie-mam-cza­su-by myść-o in­nych-rzeczach 
Wiado­me Cytaty: Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


naj­większy-prob­lem-jest wte­dy-kiedy-nie wiado­mo-co ro­bić-~ mrs-vercetti 
Wiado­me Cytaty: Kar­miła się pa­roma wiado­mościami od niego przecho­wywa­nymi w skrzyn­ce jak relikwie. -Riot


kar­miła ę-pa­roma-wiado­mościami-od niego-przecho­wywa­nymi-w skrzyn­-jak relikwie
Wiado­me Cytaty: Z pszczołami nig­dy nic nie wiado­mo. Ani z mi­siami, pro­sia­czka­mi, króli­kami, sowami. -Alan Alexander Milne


z pszczołami-nig­dy-nic-nie wiado­mo-ani z mi­siami-pro­sia­czka­mi-króli­kami-sowami
Wiado­me Cytaty: Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia. -Krystyna Siesicka


z po­godą-to jak z hu­morem-właś­wie-nig­dy-nie wiado­mo-kiedy ę-zmieni-i do ja­kiego-stopnia
Wiado­me Cytaty: Pow­szechnie wiado­mo, że ka­mień pot­ra­fi myśleć. Na tym fak­cie opiera się cała elektronika. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Wiado­me Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
Wiado­me Cytaty: I kiedy myślisz już że to ko­niec…Znienac­ka cichy dźwięk przychodzącej wiado­mości… „Zos­ta­wiłem te­lefon na biurku


i kiedy-myślisz-już-że to ko­niecznienac­ka-cichy-dźwięk-przychodzącej-wiado­moś-zos­­wiłem-te­lefon-na biurku 
Wiado­me Cytaty: Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy. -Ciarka


wychodząc-z do­mu-pa­mietaj­my-aby pożeg­nać-do­mow­ników-bo nig­dy-nie wiado­mo-czy-do do­mu-szcześli­wie-wrócimy
Wiado­me Cytaty: Op­ty­miz­mu nie prześlesz ko­muś jak wiado­mości, możesz go od­bu­dować po­cie­szając i pod­nosząc na duchu. -doorka


op­ty­miz­mu-nie prześlesz-ko­muś-jak wiado­moś-możesz-go od­bu­dować-po­cie­szając-i pod­nosząc-na duchu