Wiara Jest nag(ł)a Cytaty

Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Cisza doskwiera Pla­my na słońcu Noc­ne prze­bar­wienia świat(ł)a Pus­tka odczynia Wszys­tkie słabości Mo­ja wiara jest nag(ł)a Krusze­je dotyk Bar­wi oddech Byłam tam byłam widzia(l)na  -karykaturalna


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą. -Sławomir Mrożek


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście. -Violetta Villas


wiara-jedyna-wiara-w-boga-to-jest-cud-prawdziwy-zwycięstwo-objawienie-prawdziwe-szczęście
Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego. -Jan Twardowski


dla-mnie-wiara-nie-jest-problemem-intelektualnym-który-można-rozwiązać-wiara-jest-zaufaniem-że-jestem-w-rękach-kogoś-mądrzejszego-lepszego
Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Co ot­wiera oczy. Wiara. Gdyż to wiara poszu­kuje ro­zumu, nig­dy odwrotnie i pew­ność, że podążasz we właści­we miejsce. -wdech


co ot­wiera-oczy-wiara-gdyż-to wiara-poszu­kuje-ro­zumu-nig­dy-odwrotnie-i-pew­ność-że podążasz-we właś­we-miejsce
Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Kto chce zro­zumieć na­turę wiary re­ligij­nej, niech będzie przy­goto­wany na spot­ka­nie z pros­totą. Trud­ność ro­zumienia nie po­lega bo­wiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my po­wikłani a wiara prosta. -Józef Stanisław Tischner


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: W dzi­siej­szym dniu widziałem zna­ki na niebie. A w nich coś, co przy­pomi­nało mi  Ciebie. Może Ty wiesz coś, cze­go ja nie wiem. Ale wiedz, że jest tu ktoś, kto cze­ka na Ciebie. Nag­le wiatr zza mych pleców wieje, wtem nag­le czas za­mienia się w ból. Cisza. Tęsknię. -CЯuelCOMA


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Codzien­nie ta sa­ma rzeczy­wis­tosc .Wzno­simy sie i nag­le upa­damy ,pat­rzy­my na dlu­gom dro­ge bo­lu .Przechodzi­my ko­lej­ny raz ,nadzieja wy­pel­nia nasze ser­ca ,wiara w lep­sze jut­ro ,bieg­niemy wy­soko .Ku gwiaz­da ,szu­kajac lep­sze­go swiata .Swiata mi­los­ci i czu­los­ci .Chce jed­ne­go ,zaz­nac praw­dzi­wej mi­los­ci .Badz  -hope981d


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Nie ma chyba rzeczy obojętniejszej niż dom, w którym się kiedyś mieszkało i wiara, którą się straciło. Dom nadal stoi, mimo że dawny mieszkaniec zamienił się we włóczęgę, wiara dalej żyje w sercach innych ludzi. -Maria Kuncewicz


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów. -Fryderyk Nietzsche


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Śmierć jest nag­rodą życia. -Jean Giraudoux


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: I ni­by masz Go I On jest całym Twoim życiem I nag­le ciach Odchodzi Bo myśli że nie jest od­po­wied­ni dla Ciebie... -rudolf88


i ­by-masz-go-i-on jest całym-twoim-życiem-i-nag­-ciach-odchodzi-bo-myśli-że nie jest od­po­wied­-dla-ciebie
Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. -Nikos Kazantzakis


wiara-jest-mozaiką-złożoną-z-wątpliwoś
Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Wiara jest to pewność bez dowodu. -Henri Frederic Amiel


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: wiara jest pro­cesem wątpienia  -danioł


wiara-jest pro­cesem-wątpienia 
Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Po­god­na we­sołość jest nag­rodą uczci­wego życia. -Ernest Renan


po­god­na-we­sołość-jest nag­rodą-uczci­wego-życia
Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri


Wiara Jest nag(ł)a Cytaty: Wiara jest to pew­ność bez dowodu. -Henri Frédéric Amiel