Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty

Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Jes­teś tu czu­je Cie lecz na Ciebie nie pat­rzę się chce za­pom­nieć o To­bie dziś ale mo­je ser­ce nie chce za ro­zumem iść i tak każde­go dnia od no­wa w mo­jej głowie wid­nieje Twa osoba poz­być się te­go ob­ra­zu nie mogę bo jes­tem bar­dzo za­kocha­na w Tobie ro­bie to ta­jem­nie, nie zauważasz tego ale to błąd bo zna­lazłaś drogę do ser­ca mego  -xdomix


Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem. -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer


Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Arys­tokrac­ja się przeżyła: to nie ludzie - to wid­ma! Za długo no­siła na so­bie ludzkość te wid­mo­we wszy. Ka­pita­lizm to złośli­wy no­wotwór, który zaczął gnić, zja­dać i gan­gre­nować or­ga­nizm, który go wy­dał - oto dzi­siej­sza społeczna struk­tu­ra. Trze­ba zre­for­mo­wać ka­pita­lizm, nie niszczyć inic­ja­tywy prywatnej. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: To, że da­jesz wszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nu, nie oz­nacza, że ktoś do Ciebie zadzwoni. -blanejszyna


to-że da­jesz-wszys­tkim-swój-nu­mer-te­lefo­nu-nie oz­nacza-że ktoś-do ciebie-zadzwoni
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Nie bied­nieje człowiek, gdy się up­rzej­mie odzywa. -Amen-Em-Opet


nie-bied­nieje-człowiek-gdy ę-up­rzej­mie-odzywa
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Na wielu biur­kach stoją te­lefo­ny zadufania. -Włodzimierz Scisłowski


Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje. -Tadeusz Gicgier


nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Lód top­nieje, bo płacze z zimna. -Ramón Gómez de La Serna


Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Mam Cię na co dzień. Two­je zdjęcie w te­lefo­nie i głos nag­ra­ny na dyk­ta­fonie. Jed­nak ciągle mi mało... -opuszczona


mam-cię-na co dzień-two­ zdjęcie-w te­lefo­nie-i głos-nag­ra­ny-na dyk­­fonie-jed­nak ągle-mi ło
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu. -Wiesław Brudziński


nieje­den-pe­dant-stoi-na straży-bałaganu
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Nieje­den mści się, za­nim go skrzywdzą. -Wiesław Brudziński


Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Je­zus jest mon­te­rem te­lefo­nicznym w cen­tral­ce me­go życia. -Terry Pratchett


je­zus-jest ­te­rem-te­lefo­nicznym-w cen­tral­-me­go-życia
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Wid­mo jut­rzej­sze­go dnia. -kitsh


wid­mo-jut­rzej­sze­go-dnia
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Jak masło top­nieje na słońcu, tak ko­bieta w to­warzys­twie mężczyz­ny długo cno­ty nie zachowa. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)


jak-masło-top­nieje-na słońcu-tak-ko­bieta-w to­warzys­twie-mężczyz­ny-długo-cno­ty-nie zachowa
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze. -Niusza


nieje­den-człowiek-udając-głup­ca-postąpił-w życiu-mądrze
Wid­nieje Na moim Te­lefo­nie Cytaty: Nieje­den spo­wied­nik wy­myśla no­we grzechy, aby mieć klientelę. -Wiesław Brudziński


nieje­den-spo­wied­nik-wy­myś-no­we-grzechy-aby mieć-klientelę