Wie  Cytaty

Wie  Cytaty: Po­wie­działbym, że piękna, wie­czna i ro­man­tyczna jest tyl­ko miłość... niespełniona. -Woody Allen


po­wie­działbym-że piękna-wie­czna-i ro­man­tyczna-jest tyl­ko-miłość-niespełniona
Wie  Cytaty: Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. -Małgorzata Stolarska


każdy-ra­nek-da­-szansę-na to-by wie­czo­rem-móc-po­wie­dzieć-to był-szczęśli­wy-dzień
Wie  Cytaty: Człowiek wie, że umiera, nie wie gdy się rodzi, nieprawda, że reszta całość jest milczeniem. -Jan Twardowski


człowiek-wie-że-umiera-nie-wie-gdy-ę-rodzi-nieprawda-że-reszta-całość-jest-milczeniem
Wie  Cytaty: Ko­bieto – słuchaj swo­jej intuicji! (Ja nie wiem skąd ona wie, ale często wie.)  -Gold Fishy


ko­bieto- słuchaj-swo­jej-intuicji-ja-nie wiem-skąd-ona-wie-ale-często-wie 
Wie  Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski


pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
Wie  Cytaty: Czas przy­nosi radę. Na­leży ocze­kiwać jej cier­pli­wie. By­wa, że trze­ba za­wie­rzyć chwili. -Friedrich von Schiller


czas-przy­nosi-radę-na­ży ocze­kiwać-jej-cier­pli­wie-by­wa że trze­ba-za­wie­rzyć-chwili
Wie  Cytaty: Kiedy od­wie­dza nas szczęście, pra­wie nig­dy nie jest ub­ra­ne tak, jak myśle­libyśmy je spotkać. -Andre Amiel-Lapeyre


kiedy-od­wie­dza-nas-szczęście-pra­wie-nig­dy-nie jest ub­ra­ne-tak-jak myś­libyśmy- spotkać
Wie  Cytaty: Wśród wie­rzb i ciem­nej nocy sta­liśmy przytuleni. Było nam ze sobą dobrze, nie wie­dzieliśmy, że tak się wszys­tko zmieni. Wie­rzy­liśmy so­bie wzajemnie i szczęście było z nami. By­liśmy so­bie ta­cy bliscy, by­liśmy zakochani. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Wie  Cytaty: Przy­jaźń jest niewątpli­wie naj­sku­teczniej­szym le­kiem na cier­pienia za­wie­dzo­nej miłości. -Jane Austen


przy­jaźń-jest niewątpli­wie-naj­sku­teczniej­szym-­kiem-na cier­pienia-za­wie­dzo­nej-miłoś
Wie  Cytaty: Ona wie­działa że ją zdradził... Wte­dy po­deszła do niego i po­wie­dzała: Tyl­ko pa­miętaj, łóżko ma 2 met­ry , a życię trochę więcej. -Storczyk0801


ona-wie­działa-że ją zdradził-wte­dy-po­deszła-do niego-i po­wie­dzała-tyl­ko-pa­miętaj-łóżko- 2 met­ry- a życię
Wie  Cytaty: Więc egze­kuc­ja do­kona­na, anioł sza­tanem naz­wie bra­ta, na chwałę Pa­na i wie­czną roz­pacz świata. -Jacek Kaczmarski


więc-egze­kuc­ja-do­kona­na-anioł-sza­tanem-naz­wie-bra­-na chwałę-pa­na-i wie­czną-roz­pacz-świata
Wie  Cytaty: Dążymy do te­go by być Dążenie jest wie­czne Bieg­niemy by zdążyć Spóźnione wie­cznie Od­dycha­my słowami Później znikamy  -Royal


dążymy-do te­go-by być-dążenie-jest wie­czne-bieg­niemy-by zdążyć-spóźnione-wie­cznie-od­dycha­my-słowami-później-znikamy 
Wie  Cytaty: (...) Jak pow­stają two­je tek­sty, gdy mnie ktoś tak spy­ta, za­kur­wię z laczka i pop­ra­wię z kopyta. -Kazik Staszewski


jak-pow­stają-two­-tek­sty-gdy-mnie-ktoś-tak-spy­-za­kur­wię-z laczka-i pop­ra­wię-z kopyta
Wie  Cytaty: - Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione. -opuszczona


Wie  Cytaty: Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości. -aforystokrata


jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
Wie  Cytaty: ma­gia internetu w Pa­cano­wie czte­ry staruszki sprag­nione chłopa do poduszki młodzianów zaczepiały  w ne­cie bzdu­ry pisały obiecując na wie­rzbie gruszki  -annak


­gia-internetu-w-pa­cano­wie-czte­ry-staruszki-sprag­nione-chłopa-do poduszki-młodzianów-zaczepiały -w-ne­cie-bzdu­ry-pisały-obiecując
Wie  Cytaty: Jeżeli język nie jest pop­rawny, to co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć. Jeżeli to, co po­wie­dziano nie jest tym, co za­mie­rza­no po­wie­dzieć, nie zos­ta­nie zro­bione to, co być powinno. -Sokrates


Wie  Cytaty: Geniusz, a nawet talent polega nie na tym, że się wie więcej, lecz że się wie wcześniej. -Janina Ipohorska


geniusz-a-nawet-talent-polega-nie-na-tym-że-ę-wie-więcej-lecz-że-ę-wie-wcześniej