Wie­dza Cytaty

Wie­dza Cytaty: Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu. -Jeanette Winterson


Wie­dza Cytaty: Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna. -Enrico Fermi


naj­gor­szym-wro­giem-wie­dzy-nie jest niewie­dza-lecz-wie­dza-połowiczna
Wie­dza Cytaty: Kiedy od­wie­dza nas szczęście, pra­wie nig­dy nie jest ub­ra­ne tak, jak myśle­libyśmy je spotkać. -Andre Amiel-Lapeyre


kiedy-od­wie­dza-nas-szczęście-pra­wie-nig­dy-nie jest ub­ra­ne-tak-jak myś­libyśmy- spotkać
Wie­dza Cytaty: Wie­dza to władza. -Joanna Chmielewska


Wie­dza Cytaty: Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy. -Leonardo da Vinci


Wie­dza Cytaty: Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. -Albert Einstein


wyob­raźnia-bez-wie­dzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wie­dza bez-wyob­raź-naj­wyżej-doskonałe
Wie­dza Cytaty: Sztu­ka jest po to, by niepo­koić. Wie­dza umacnia. -Georges Braque


sztu­ka-jest po to-by niepo­koić-wie­dza umacnia
Wie­dza Cytaty: Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn. -Arystoteles


praw­dzi­wa-wie­dza-to zna­jomość-przyczyn
Wie­dza Cytaty: Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia


nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Wie­dza Cytaty: Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. -Platon


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-ludzi
Wie­dza Cytaty: Wie­dza to wiara, której dog­ma­tem jest doświadczenie. -Papillondenuit


wie­dza-to wiara-której dog­­tem-jest doświadczenie
Wie­dza Cytaty: Słońce także kloaki na­wie­dza, a nie maże się. -Diogenes Laertios z Cylicji


Wie­dza Cytaty: Cóż to ta­kiego wie­dza? Nic in­ne­go jak za­pisa­ne doświadczenie. -Thomas Carlyle


cóż-to ­kiego-wie­dza-nic-in­ne­go-jak za­pisa­ne-doświadczenie
Wie­dza Cytaty: Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. -Andrzej Klawitter


wie­dza-kosztu­-ale-płaci ę-tyl­ko-za niewiedzę
Wie­dza Cytaty: Wie­dza jest łas­ka­wa - ochra­nia ludzi przed myśleniem. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Wie­dza Cytaty: Dow­cip to wie­dza o po­dobieństwie różnych rzeczy i różni­cy podobnych. -Anne-Louise de Staël-Holstein


dow­cip-to wie­dza-o po­dobieństwie-różnych-rzeczy-i róż­cy-podobnych
Wie­dza Cytaty: Ludzka wie­dza składa się nie tyl­ko z bib­liotek, per­ga­minu i at­ra­men­tu, ale tworzą ją także to­my wie­dzy wpi­sane w ludzkie ser­ca, wy­ryte w ludzkich duszach, wyg­ra­wero­wane w ludzkich umysłach. -Michael Jackson


Wie­dza Cytaty: Wie­dza jest dru­gim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu


wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-tych-którzy-ją posiadają