Wie­dział Cytaty

Wie­dział Cytaty: -Nie mam cza­su.- po­wie­dział uczeń - Zmień priory­tety.- od­po­wie­dział mistrz  -Blutengel


nie-mam-cza­su-po­wie­dział-uczeń-zmień-priory­tety-od­po­wie­dział-mistrz 
Wie­dział Cytaty: Nie po­kazuj mi się na oczy! po­wie­dział człowiek do cienia. To się nie oglądaj za siebie - od­po­wie­dział cień... -Indygoo


nie-po­kazuj-mi ę-na oczy-po­wie­dział-człowiek-do cienia-to ę-nie oglądaj-za siebie- od­po­wie­dział-cień
Wie­dział Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


Wie­dział Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco


Wie­dział Cytaty: Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. -Max von Sydow


ak­tor-max-von-sy­dow-za­pyta­ny-w roz­mo­wie-przez-grażynę-tor­bicką-co uważa-za naj­większe-osiągnięcie-naszej-cy­wili­zac­ji
Wie­dział Cytaty:


księżom-zaufaj-zmów-pacierze-nawróć ę-u wie­cznoś-progu-czy-bóg-jest-nie-wiem-lecz nie wierzę-by-kapłan-wie­dział-coś-o bogu
Wie­dział Cytaty: Miłość i rozsądek idą przez pustynię - Mam wiel­kie prag­nienie - po­wie­działa miłość - A mi chce się pić - od­po­wie­dział rozsądek z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76


miłość-i rozsądek-idą-przez-pustynię-mam-wiel­kie-prag­nienie- po­wie­działa-miłość-a mi chce ę-pić- od­po­wie­dział
Wie­dział Cytaty: Miłość to ból. Po­wie­dział zając jeża ściskając  -Nieżywy


miłość-to ból-po­wie­dział-zając-ża-ściskając 
Wie­dział Cytaty: Wczo­raj wie­czo­rem po­wie­dział do mnie: Kiedy sto­sujesz iro­nię, nig­dy nie nadążam. Jes­tem wol­niej­szy. Jak­byś ty była błys­ka­wicą, a ja grzmotem. -Elizabeth Gilbert


wczo­raj-wie­czo­rem-po­wie­dział-do mnie-kiedy-sto­sujesz-iro­ę-nig­dy-nie nadążam-jes­tem wol­niej­szy-jak­byś ty była
Wie­dział Cytaty: Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. -Jan Vianney


gdy­by-człowiek-wie­dział-jak bóg-go kocha-umarłby-ze szczęścia
Wie­dział Cytaty: I jak ten głupiec u mądrości wrót Stoję - i ty­le wiem, com wie­dział wprzód. -Johann Wolfgang Goethe


i jak ten-głupiec-u mądroś-wrót-stoję- i ty­-wiem-com-wie­dział-wprzód
Wie­dział Cytaty: -Pa­nie sędzio, skąd pan wie­dział, że os­karżony jest winny?- -Strzelałem.-  -karaczan19


pa­nie-sędzio-skąd-pan-wie­dział-że os­karżony-jest winny-strzelałem- 
Wie­dział Cytaty: Opi­nie są jak dziury w du­pie - po­wie­dział McCain. - Każdy ma własną. -Jonathan Kellerman


opi­nie-są jak dziury-w ­pie- po­wie­dział-mccain- każdy- własną
Wie­dział Cytaty: Rusz się! - krzyczały no­gi ale on od­po­wie­dział, że cze­ka na znak od swo­jego serca. -loquentia


rusz-ę- krzyczały-no­gi-ale-on od­po­wie­dział-że cze­ka-na znak-od swo­jego-serca
Wie­dział Cytaty: Nie wiem, czy Bóg stworzył ko­bietę, ale jeśli tak, to wie­dział po co... -Brigitte Bardot


nie-wiem-czy-bóg-stworzył-ko­bietę-ale-śli-tak-to wie­dział-po co
Wie­dział Cytaty: Budzić się ra­no i sta­rać się od­tworzyć sen po to, żeby upo­rać się z po­dej­rze­niem, że sen po­wie­dział o nas więcej, niż chce­my na ja­wie wyznać. -Czesław Miłosz


budzić ę-ra­no-i sta­rać ę-od­tworzyć-sen-po to-żeby-upo­rać ę-z po­dej­rze­niem-że sen-po­wie­dział-o nas-więcej-ż
Wie­dział Cytaty: Gdy­bym wszys­tko wie­dział, z całą pew­nością nie byłybym politykiem. -Donald Tusk


gdy­bym-wszys­tko-wie­dział-z całą-pew­nośą-nie byłybym-politykiem
Wie­dział Cytaty: ... To naj­lep­sza rzecz jaką w życiu widziałem! - po­wie­dział śle­piec do głuchego... ... -Maku


to-naj­lep­sza-rzecz-jaką-w życiu-widziałem- po­wie­dział-ś­piec-do głuchego