Wie­rzy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wie­rzy Cytaty: Kto wie­rzy w światłość, uj­rzy ją, ciem­ność is­tnieje tyl­ko dla niewierzących. -Mikołaj Gogol
kto-wie­rzy-w światłość-uj­rzy-ją-ciem­ność-is­tnieje-tyl­ko-dla-niewierzących
Wie­rzy Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie
Wie­rzy Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu
Wie­rzy Cytaty: Na­wet kiedy um­rze­my, praw­do­podob­nie nie ot­rzy­mamy od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go i po co właści­wie żyliśmy. Na­wet zap­rzy­siężony ateis­ta myśli praw­do­podob­nie, że w chwi­li śmier­ci uzys­ka jakąś od­po­wiedź. Mam na myśli to, że al­bo spot­ka się z Bo­giem, al­bo po pros­tu nicze­go więcej nie będzie. -R » Anne Rice » Wampir Lestat
Wie­rzy Cytaty: Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Wie­rzy Cytaty:
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Wie­rzy Cytaty: Gdy człowiek wie­rzy, że wszys­tko już do końca wie i ro­zumie, i nie ma dlań żad­nych ta­jem­nic, często wte­dy właśnie wkracza na drogę do zguby. -Stanisław Lem
gdy-człowiek-wie­rzy-że wszys­tko-już-do końca-wie-i ro­zumie-i nie  dlań-żad­nych-­jem­nic-często-wte­dy-właśnie-wkracza
Wie­rzy Cytaty: Nie wie­działam, że is­tnieje miłość, ta­ka jak ta. Nie zmysłowa, lecz czys­ta, bez na­miętności. Ta­ka, która nie zważa na wiek i fi­zyczne ułom­ności, nie pat­rzy na to, co po­wie­rzchow­ne, lecz wypływa z głębo­kiej, pra­wie nieziem­skiej więzi. -Margit Sandemo
Wie­rzy Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
Wie­rzy Cytaty: Wśród wie­rzb i ciem­nej nocy sta­liśmy przytuleni. Było nam ze sobą dobrze, nie wie­dzieliśmy, że tak się wszys­tko zmieni. Wie­rzy­liśmy so­bie wzajemnie i szczęście było z nami. By­liśmy so­bie ta­cy bliscy, by­liśmy zakochani. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Wie­rzy Cytaty: Wolę być wie­rzy­cielem niż dłużnikiem. -Neil Gaiman
wolę-być-wie­rzy­cielem-ż-dłużnikiem
Wie­rzy Cytaty: Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety. -Terry Pratchett
Wie­rzy Cytaty: Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Wie­rzy Cytaty: Sta­jemy się tym kim wie­rzy­my że jesteśmy  -daniello
sta­jemy ę-tym-kim-wie­rzy­my-że jesteśmy 
Wie­rzy Cytaty: Kto słowom ser­ca wie­rzy, ten nig­dy nie zginie. -Emil Zegadłowicz
kto-słowom-ser­ca-wie­rzy-ten-nig­dy-nie zginie
Wie­rzy Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Wie­rzy Cytaty: Wszys­tkie uczu­cia w tym są szczególne, iż wie­rzy­my, że tyl­ko my je odczuwamy. -Jean-Paul Sartre
wszys­tkie-uczu­cia-w tym-są szczególne-iż wie­rzy­my-że tyl­ko-my  odczuwamy
Wie­rzy Cytaty: Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko. -Władysław Grzeszczyk
człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
Wie­rzy Cytaty: Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym. -Wincenty Lutosławski
ten-kto-wie-ufa-­memu-so­bie-zaś-ten-kto-wie­rzy-ufa-innym
Wie­rzy Cytaty: Choć nikt w to nie wie­rzy... po każdym zachodzie zaw­sze następu­je wschód. -MistrzyniPióra
choć-nikt-w to nie wie­rzy-po każdym-zachodzie-zaw­sze-następu­-wschód
Wie­rzy Cytaty: Miłość tyl­ko wte­dy nie żąda nicze­go, kiedy wie­rzy, że po­siada wszystko. -Władysław Grzeszczyk
miłość-tyl­ko-wte­dy-nie żąda-nicze­go-kiedy-wie­rzy-że po­siada-wszystko
Wie­rzy Cytaty: Ateizm często po­kazu­je nam, że wie­rzy­my nie w Bo­ga praw­dzi­wego, a w bożka. -Józef Stanisław Tischner
ateizm-często-po­kazu­-nam-że wie­rzy­my-nie w bo­ga-praw­dzi­wego-a w bożka
Wie­rzy Cytaty: Kto wie­rzy w obec­ność dob­ra w dru­gim człowieku, roz­budza je w nim. -Jean-Paul Sartre
kto-wie­rzy-w obec­ność-dob­ra-w dru­gim-człowieku-roz­budza- w nim
Wie­rzy Cytaty: Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry  -daniello
każdy- świado­mie-lub-nie-wie­rzy-w swoją-drugą-połówkę-z którą-będzie-zdo­bywać-góry 
Wie­rzy Cytaty: Ka­ra piekła po­lega na tym, że na całą wie­czność ot­rzy­mujesz to, co zda­wało ci się naj­bar­dziej up­ragnione na ziemi. -C » Joseph Campbell » Potęga mitu
ka­ra-piekła-po­lega-na tym-że na całą-wie­czność-ot­rzy­mujesz-to-co zda­wało- ę-naj­bar­dziej-up­ragnione-na ziemi
Wie­rzy Cytaty: Nie wierzę w two­je oczy, jak się nie wie­rzy w niebo. -Krzysztof Kamil Baczyński
Wie­rzy Cytaty: Nie wy­leczy się cho­rego, który nie wie­rzy w swoją chorobę. -Henri Frédéric Amiel
nie-wy­leczy ę-cho­rego-który-nie wie­rzy-w swoją-chorobę
Wie­rzy Cytaty: Wyk­ształce­nie jest czymś, co pra­wie wszys­cy ot­rzy­mują, wielu prze­kazu­je da­lej, a tyl­ko nieliczni posiadają. -Karl Kraus
wyk­ształ­nie-jest czymś-co pra­wie-wszys­cy-ot­rzy­mują-wielu-prze­kazu­-da­lej-a tyl­ko-nieliczni-posiadają
Wie­rzy Cytaty: Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)
ko­bieta-wie­rzy-że dwa-i dwa-zmieni ę-w pięć-śli-będzie-długo-płakać-i zro­bi-awanturę
Wie­rzy Cytaty: Lecz większość śpi na­dal, przez sen się uśmiecha, A kto się zbudzi nie wie­rzy w przebudzenie. -Jacek Kaczmarski
lecz-większość-śpi-na­dal-przez-sen ę-uśmiecha-a-kto ę-zbudzi-nie wie­rzy-w przebudzenie
Wie­rzy Cytaty: Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie. -fyrfle
Wie­rzy Cytaty: Za wszys­tko czym dziś jestem bez ról, cho­wania się, życia led­wie gestem. Pat­rzy na mnie mi­lion oczu i one nie widzą te­go co ty. -rzekoma ona
za wszys­tko-czym-dziś-jestem-bez-ról-cho­wania-ę-życia-led­wie-gestem-pat­rzy-na mnie-mi­lion-oczu-i-one-nie widzą-te­go-co ty
Wie­rzy Cytaty: Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka
praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie
Wie­rzy Cytaty: Opo­wiem wam bajkę był ta­ki je­den pra­wy do bólu. nie wie­rzy­cie ? boście w kupie. Mo­rał : nie­chcący śmierdzący  -onejka
opo­wiem-wam-bajkę-był-­ki-­den-pra­wy-do bólu-nie-wie­rzy­cie-boście-w kupie-mo­rał-nie­chcący-śmierdzący 
Wie­rzy Cytaty: Rozsądnie jest wie­dzieć ty­le, ile się da, ale jeszcze rozsądniej jest ut­rzy­mywać in­nych w niewie­dzy co do włas­nej wiedzy. -Melvin Burgess
rozsądnie-jest wie­dzieć-ty­-ile ę-da-ale-jeszcze-rozsądniej-jest ut­rzy­mywać-in­nych-w niewie­dzy-co do włas­nej-wiedzy