Wiekiem Cytaty

Wiekiem Cytaty: Z wiekiem coraz bardziej jesteśmy doświadczani. -Johann Wolfgang Goethe


Wiekiem Cytaty: Tylko skąpstwo z wiekiem się wzmaga. -Ignacy Krasicki


Wiekiem Cytaty: Prawdziwa młodość - to przymiot, który zdobywa się z wiekiem. -Jean Cocteau


prawdziwa-młodość-to-przymiot-który-zdobywa-ę-z-wiekiem
Wiekiem Cytaty: Nie jes­teśmy og­ra­nicze­ni wiekiem. Upływające la­ta nas wyzwalają. -Stu Mittleman


nie-jes­teśmy-og­ra­nicze­-wiekiem-upływają ­-nas-wyzwalają
Wiekiem Cytaty: Z wiekiem obojętniejemy na prądy ideowe, a stajemy się wrażliwsi na zwykłe przeciągi. -Janina Ipohorska


z-wiekiem-obojętniejemy-na-prądy-ideowe-a-stajemy-ę-wrażliwsi-na-zwykłe-przeciągi
Wiekiem Cytaty: Mężczyźni z wiekiem stają się nudni. Stare kobiety najczęściej są złe. -Alfred Konar


mężczyź-z-wiekiem-stają-ę-nudni-stare-kobiety-najczęściej-są-złe
Wiekiem Cytaty: Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r. -PoznajPrawdę


Życie-to zbiór-chwil-które-z wiekiem-zys­kują-na wartoś-17032016-r
Wiekiem Cytaty: Im jestem starszy, tym mniej podzielam powszechne przekonanie, że mądrość przychodzi z wiekiem. -Harold Mencken


im-jestem-starszy-tym-mniej-podzielam-powszechne-przekonanie-że-mądrość-przychodzi-z-wiekiem
Wiekiem Cytaty: Ktokolwiek tylko rodził się człowiekiem, Równo w nim rośnie utrapienie z wiekiem. -Elżbieta Drużbacka


ktokolwiek-tylko-rodził-ę-człowiekiem-równo-w-nim-rośnie-utrapienie-z-wiekiem
Wiekiem Cytaty: Kiedy ludzie z wiekiem stają się cnot­li­wi, po pros­tu poświęcają Bo­gu to, co po­zos­ta­wił diabeł. -Jonathan Swift


kiedy-ludzie-z wiekiem-stają ę-cnot­li­wi-po pros­-poświęcają-bo­gu-to-co po­zos­­wił-diabeł
Wiekiem Cytaty: Kochające ser­ce ma ludzkie oczy, z wiekiem widziało więcej, a wygląda niemalże tak samo.   -WolfSoul


kochają-ser­- ludzkie-oczy-z wiekiem-widziało-więcej-a wygląda-niemalże-tak-samo- 
Wiekiem Cytaty: Ludzie są jak wino, niektórzy zamieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości. -Jan XXIII


ludzie-są-jak-wino-niektórzy-zamieniają-ę-w-ocet-ale-najlepsi-zyskują-z-wiekiem-na-wartoś
Wiekiem Cytaty: To nie to, że z wiekiem sta­jemy się dziećmi. Wiek po pros­tu po­kazu­je, ja­kimi dziećmi pozostaliśmy. -Johann Wolfgang Goethe


to nie to-że z wiekiem-sta­jemy ę-dziećmi-wiek po pros­-po­kazu­-ja­kimi-dziećmi-pozostaliśmy
Wiekiem Cytaty: Z wiekiem bar­dziej ce­nię świadomą niewiedzę i częściej daję przyz­wo­lenie na móc nie wiedzieć  -Smoky Blue


z wiekiem-bar­dziej-­ę-świadomą-niewiedzę-i częściej-daję-przyz­wo­lenie-na móc-nie wiedzieć 
Wiekiem Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw


błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Wiekiem Cytaty: Życie wiekiem, życie chwilą; rzekłbyś, że w szczęściu połyka się czas wiel­ki­mi haus­ty, a w niedo­li wy­pija po kropelce. -Józef Ignacy Kraszewski


Życie-wiekiem-życie-chwilą-rzekłbyś-że w szczęściu-połyka ę-czas-wiel­ki­mi-haus­ty-a w niedo­li-wy­pija-po kropelce
Wiekiem Cytaty: Zmuszo­na za młodu do roz­wa­gi, z wiekiem doj­rzała do ro­man­tyczności: to na­tural­ne kon­sekwen­cje niena­tural­ne­go początku. -Jane Austen


zmuszo­na-za młodu-do roz­wa­gi-z wiekiem-doj­rzała-do ro­man­tycznoś-to na­tural­ne-kon­sekwen­cje-niena­tural­ne­go-początku
Wiekiem Cytaty:


miłość-przychodzi-z wiekiem-i cza­sem-ale-żeby-tą miłość-w so­bie-od­na­źć-trze­ba-w ą-uwie­rzyć-~pa­weł-rychlica