Wiel­kich Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wiel­kich Cytaty: Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty. -Jean Giraudoux
nie- wiel­kich-ludzi-są tyl­ko-wiel­kie-konflikty
Wiel­kich Cytaty: Sze­roki świat jest pełen wiel­kich cier­pień, i wiel­kich ra­dości, mój przy­jacielu. To pier­wsze ut­rzy­ma Cię na właści­wej drodze, a dru­gie spra­wi ze podróż będzie znośna. The wor­ld is full of great pain, and great joy, my friend. The fir­st keeps you on the path of grow­th, the lat­ter ma­kes the jour­ney to­lerab­le. (ang.)  -Robert Anthony Salvatore
Wiel­kich Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Wiel­kich Cytaty: W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę. -Cornelia Funke
w końcu-te­go-właśnie-szu­kamy-w książkach-wiel­kich-uczuć-które-nig­dy-nie stały ę-naszym-udziałem-i wiel­kiego-bólu-które­go
Wiel­kich Cytaty: Lecz cza­sem ciężko mi żyć: właśnie wte­dy, kiedy przechodzę obok ta­kich wiel­kich, jas­nych domów, a także kiedy no­cami wałęsam się po krzy­wych i pia­szczys­tych uliczkach przed­mieścia, gdyż z na­tury swej jes­tem włóczęgą. -Marek Hłasko
Wiel­kich Cytaty: „Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”. -gieenka
wiem-że człowiek-jest zdol­ny-do wiel­kich-czynów-ale-śli-nie jest zdol­ny-do wiel­kiego-uczu­cia-nie in­te­resu­-mnie
Wiel­kich Cytaty: Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Victor Marie Hugo
do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Wiel­kich Cytaty: Ra­dość i miłość są skrzydłami wiel­kich przedsięwzięć. -Johann Wolfgang Goethe
ra­dość-i miłość-są skrzydłami-wiel­kich-przedsięwzięć
Wiel­kich Cytaty: Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach. -Alfred Aleksander Konar
Wiel­kich Cytaty: Tyl­ko ludzie o wiel­kich za­letach ser­ca mają przyjaciół. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Wiel­kich Cytaty: Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej... -Chemicals
cza­sem-łe-rzeczy-od wiel­kich-czy­ą-o wiele-więcej
Wiel­kich Cytaty: Łat­wiej oczyścić się z wiel­kich omyłek niż z drob­nych świństw. -Marek Hłasko
Łat­wiej-oczyść ę-z wiel­kich-omyłek-ż-z drob­nych-świństw
Wiel­kich Cytaty: Świat jest mały; czy dla­tego na­leży uwol­nić go od wiel­kich ludzi?  -Janusz Gaudyn
Świat-jest ły-czy-dla­tego-na­ży-uwol­ć-go od wiel­kich-ludzi 
Wiel­kich Cytaty: Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą.. -AnDree
nie­szczęścia-spa­dają-na ludzi-wiel­kich-ducho­wo-bo bóg-wie-że so­bie-poradzą
Wiel­kich Cytaty: Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych. -Renard Jules
marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych
Wiel­kich Cytaty: Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się ka­tas­tro­fom z balkonu. -Jean Giraudoux
przy­wile­jem-wiel­kich-jest przygląda­nie ę-ka­tas­tro­fom-z balkonu
Wiel­kich Cytaty: Ile wiel­kich spraw w życiu człowieka za­leży od ma­leńkich, niedos­trze­gal­nych nieomal decyzji. -Krystyna Siesicka
ile-wiel­kich-spraw-w życiu-człowieka-za­ży-od ­ńkich-niedos­trze­gal­nych-nieomal-decyzji
Wiel­kich Cytaty: Świat jest pełen wiel­kich, przedziw­nych rzeczy, cze­kających na tych, którzy są na nie przygotowani. -Tove Jansson
Świat-jest peł-wiel­kich-przedziw­nych-rzeczy-cze­kających-na tych-którzy-są na nie przygotowani
Wiel­kich Cytaty: Marze­nia wiel­kich ludzi sa nab­rzmiałe przyszłością. Myśli­ciele śnią w zgodzie z tym, co ma być. -Victor Marie Hugo
marze­nia-wiel­kich-ludzi- nab­rzmiałe-przyszłośą-myśli­ciele śą-w zgodzie-z tym-co  być
Wiel­kich Cytaty: Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne... -Devin
nie-szu­kaj-szczęścia-w wiel­kich-rzeczach-bo właśnie-w szczegółach-tkwi-to-co tak-nap­rawdę-jest bezcenne
Wiel­kich Cytaty: Mała pla­neta Biała róża umiera Brak po­całun­ku P.S. dla wszys­kich wiel­bi­cieli
mała-pla­neta-biała-róża-umiera-brak-po­całun­ku-ps-dla wszys­kich-wiel­bi­cieli- małego-księcia 
Wiel­kich Cytaty: Na re­woluc­jach, które są zaz­wyczaj two­rem wiel­kich umysłów i dziełem ludzi od­ważnych, korzys­tają w końcu tchórze. -Nadżib Mahfuz
na re­woluc­jach-które-są zaz­wyczaj-two­rem-wiel­kich-umysłów-i dziełem-ludzi-od­ważnych-korzys­tają-w końcu-tchórze
Wiel­kich Cytaty: Przywództwo jest prze­rek­la­mowa­ne. Mieliśmy trzech wiel­kich przywódców w tym wieku – Hit­le­ra, Sta­lina i Mao. -Peter Drucker
przywództwo-jest prze­rek­­mowa­ne-mieliśmy trzech-wiel­kich-przywódców-w tym-wieku- hit­­ra-sta­lina-i mao
Wiel­kich Cytaty: Żyje­my w wiel­kich cza­sach, lecz cza­su co­raz mniej. -Wiesław Brudziński
Żyje­my-w wiel­kich-cza­sach-lecz-cza­su-co­raz-mniej
Wiel­kich Cytaty: Dużo jest wśród nas ta­kich: og­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty. -Stefan Żeromski
dużo-jest wśród-nas-­kich-og­romne-łakom­stwo-na wiel­kie-czy­ny-i bar­dzo-ło-ja­kiej­kolwiek-roboty
Wiel­kich Cytaty: Skrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością; przy wiel­kich ta­len­tach - obłudą. -Arthur Schopenhauer
skrom­ność-przy-prze­ętnych-zdol­nościach-jest zwykłą-szcze­rośą-przy-wiel­kich-­len­tach- obłudą
Wiel­kich Cytaty: w rodzi­nie wiel­kich skąpców. - byłeś u le­karza, gre­gor ? co u ciebie zna­lazł ? - pra­wie wszys­tko ! miałem je­denaście do­larów, dziesięć mu­siałem mu oddać  -lovely-girl
w rodzi­nie-wiel­kich-skąpców-byłeś-u ­karza-gre­gor- co u ciebie-zna­lazł-pra­wie-wszys­tko- miałem-­denaście-do­larów
Wiel­kich Cytaty: Ob­le­piony w zda­nia jes­tem cały W myśli cudze z echa wydarte Wśród wiel­kich li­ter ja człowiek mały Od­daję im ser­ce, bo ser­ca są warte. -PanBarnaba
ob­­piony-w zda­nia-jes­tem-cały-w-myśli-cudze-z echa-wydarte-wśród-wiel­kich-li­ter-ja człowiek-ły-od­daję-im ser­-bo ser­ca
Wiel­kich Cytaty: Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski
tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
Wiel­kich Cytaty: Pycha małych po­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mym; pycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
pycha-łych-po­lega-na ągłym-mówieniu-o so­bie-­mym-pycha-wiel­kich-na niemówieniu-o so­bie-nigdy
Wiel­kich Cytaty: Ludzi na­leży al­bo zjed­ny­wać so­bie pie­szczotą, al­bo niszczyć, bo za drob­ne krzyw­dy będą się mści­li, a doz­naw­szy wiel­kich nie będą już w stanie. -Niccolò Machiavelli
ludzi-na­ży-al­bo-zjed­ny­wać-so­bie-pie­szczotą-al­bo-niszczyć-bo za drob­ne-krzyw­dy-będą ę-mś­li-a doz­naw­szy-wiel­kich
Wiel­kich Cytaty: Człowieka poz­nasz nie po tym, ja­kich ma przy­jaciół, lecz ja­kich wrogów. -Papillondenuit
człowieka-poz­nasz-nie po tym-ja­kich- przy­jaciół-lecz-ja­kich-wrogów
Wiel­kich Cytaty: Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie. -fyrfle
Wiel­kich Cytaty: Kiedy skończy się młodość, wyjątkową przy­jem­ność spra­wiają nam spot­ka­nia z ludźmi, którzy przed la­ty by­li naszy­mi przy­jaciółmi i wspo­mina­nie wiel­kich czynów z pra­daw­nych czasów. -Bertrand Russell
Wiel­kich Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć