Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére
iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Dużo jest wśród nas ta­kich: og­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty. -Stefan Żeromski
dużo-jest wśród-nas-­kich-og­romne-łakom­stwo-na wiel­kie-czy­ny-i bar­dzo-ło-ja­kiej­kolwiek-roboty
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa. -Aleksander Wielki
już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Cza­sami naj­większy głupek wy­myśli coś wiel­kiego, zas­koczy wszys­tkich, bo dos­trzeże we wszechświecie coś niesa­mowi­tego, co przed in­ny­mi było uk­ry­te. A niekiedy wiel­cy mędrcy za bar­dzo po­rośnięci me­tafo­rami i no­torycznym zgłębianiem egzys­ten­cji, w końcu tracą jej sens, nie dos­trze­gając życia toczące­go się już obok nich. -Devin
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia  -AnTyKwA
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Niekiedy z wiel­kiej miłości i wiel­ka niena­wiść się rodzi. -Bujak Bogusław
niekiedy-z wiel­kiej-miłoś-i wiel­ka-niena­wiść ę-rodzi
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: „Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”. -gieenka
wiem-że człowiek-jest zdol­ny-do wiel­kich-czynów-ale-śli-nie jest zdol­ny-do wiel­kiego-uczu­cia-nie in­te­resu­-mnie
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę. -Cornelia Funke
w końcu-te­go-właśnie-szu­kamy-w książkach-wiel­kich-uczuć-które-nig­dy-nie stały ę-naszym-udziałem-i wiel­kiego-bólu-które­go
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Dlacze­go tak bar­dzo chcesz zos­tać Ho­kage, bo marzysz o tym, żeby mie­szkańcy two­jej wios­ki, widzieli w to­bie wiel­kiego nin­ja. Tyl­ko dzięki spoj­rze­niom in­nych ludzi, nasze życie nap­rawdę na­biera sen­su. Jeśli nikt nie zwra­ca na ciebie uwa­gi, jest tak jak­byś w ogóle nie istniał. -Haku  -Masashi Kishimoto
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Nies­kończo­na roz­pacz nie is­tnieje, nad­chodzi z pier­wszym mo­men­tem wiel­kiego smut­ku, gdy jeszcze nie wiemy, co znaczy cier­pieć i być uz­dro­wionym, roz­paczać i od­kryć nadzieję. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Jed­no z moich ulu­bionych po­wie­dzo­nek w rzym­skim dialek­cie: Mów tak, jak jesz, al­bo w moim przekładzie: Po­wiedz to tak, jak­byś to miała zjeść. Ma ono przy­pomi­nać - w sy­tuac­ji, kiedy z wy­jaśnienia cze­goś ro­bisz wiel­ki prob­lem, kiedy szu­kasz od­po­wied­nich słów - że język ma być pros­ty i zwyczaj­ny jak rzym­skie jadło. Nie rób z te­go wiel­kiego spek­taklu. Po pros­tu pos­taw na stole. -Elizabeth Gilbert
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Świado­mi swo­jej skończoności...
Świado­mi-swo­jej-skończonoś-bez-wzglę-na to-jak bar­dzo-byśmy ę-sta­rali-to i tak-świat-po­zos­­nie-jed­nym-wiel­kim
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Myśle­nie - to lu­bieżność wiel­kiego ducha. -Jan Fedorowicz
myś­nie- to lu­bieżność-wiel­kiego-ducha
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Ludzkość nie może znieść zbyt wiel­kiej daw­ki rzeczywistości. -Thomas Stearns Eliot
ludzkość-nie może-znieść-zbyt-wiel­kiej-daw­ki-rzeczywistoś
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Nikt nie um­rze za oj­czyznę bez wiel­kiej nadziei nieśmiertelności. -Cyceron
nikt-nie um­rze-za oj­czyznę-bez-wiel­kiej-nadziei-nieśmiertelnoś
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość. -Bruno
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się!  -typhon8
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham.. -psycholożka
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Pączki, pączki, bierz do rączki, Czwar­tek ma­my tłusty, je­my wiel­kie chrusty, po­tem brzuchy bar­dzo bolą, bo pączki w nich swawolą. -cytlopka
pączki-pączki-bierz-do rączki-czwar­tek-­my-tłusty-­my-wiel­kie-chrusty-po­tem-brzuchy-bar­dzo-bolą-bo-pączki-w nich-swawolą
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Mała li­tera­tura nie zasługu­je na gest wiel­kiego buntu. -Dubravka Ugrešić
mała-li­tera­tura-nie zasługu­-na gest-wiel­kiego-buntu
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Udaję się na poszu­kiwa­nie Wiel­kiego Być Może. -François Rabelais
udaję ę-na poszu­kiwa­nie-wiel­kiego-być-może
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Wszys­tkie zna­ne mo­je ut­wo­ry są tyl­ko ułom­ka­mi wiel­kiej spowiedzi. -Johann Wolfgang Goethe
wszys­tkie-zna­ne-mo­-ut­wo­ry-są tyl­ko-ułom­ka­mi-wiel­kiej-spowiedzi
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Kto kocha, ten strzeże wiel­kiego daru. -Martin Kessel
kto-kocha-ten-strzeże-wiel­kiego-daru
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła
wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty. -Jean Giraudoux
nie- wiel­kich-ludzi-są tyl­ko-wiel­kie-konflikty
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła. -Aleksander Kumor
li­tera­turze-nie są pot­rzeb­-wiel­cy-pi­sarze-ale-wiel­kie-dzieła
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Ucie­czka może być cza­sem do­wodem wiel­kiej odwagi. -Romuald Cabaj
ucie­czka-może-być-cza­sem-do­wodem-wiel­kiej-odwagi
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia. -Johann Wolfgang Goethe
głębo­ki-upa­dek-pro­wadzi-często-do wiel­kiego-szczęścia
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności. -Yannis Ritsos
wiel­kość-człowieka-mie­rzy­my-wiel­kośą-wolnoś
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. -Władysław Loranc
na­wet-skrom­na-po­moc-jest zaw­sze-lep­sza-od wiel­kiego-współczucia
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka. -Stefan Wyszyński
z dro­biazgów-życiowych-wy­kona­nych-wiel­kim-ser­cem-pow­sta­-wiel­kość-człowieka
Wiel­kiego Przychodzi Bar­dzo Nies­podziewa­nie W wiel­kiej Cytaty: Jes­tem uczu­ciem. Jed­nym wiel­kim supłem uczuć. Dlacze­go supłem? Można się zastanawiać... To bar­dzo pros­te, po­nieważ jest ich tak wiele. Są zbi­te w jedną wielką kulę, która się jarzy ogniem. Obezwład­niające. Co­raz bar­dziej się ściskają... Czy w końcu to ustąpi? Czy będę wolna...?  -karla293966