Wiel­kim Cytaty

Wiel­kim Cytaty: Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-


miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
Wiel­kim Cytaty: Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka. -Stefan Wyszyński


z dro­biazgów-życiowych-wy­kona­nych-wiel­kim-ser­cem-pow­sta­-wiel­kość-człowieka
Wiel­kim Cytaty: Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze. -Gampopa


wiel­kim-jest błędem-za­nied­by­wać-to-co dzieje ę-te­raz-w tym-naszym-życiu-i ro­bić-wiel­kie-pla­ny-licząc-na to
Wiel­kim Cytaty: Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. -Rabindranath Tagore


wo­da-w naczy­niu-lś-wo­da-w morzu-jest ciem­na-małe praw­dy-wy­rażają ę-jas­ny­mi-słowy-wiel­kim praw­dom-to­warzyszy
Wiel­kim Cytaty: Żeby być wiel­kim, trze­ba być naj­pierw ma­lut­kim ... -Oleeeek


Żeby-być-wiel­kim-trze­ba-być-naj­pierw-­lut­kim
Wiel­kim Cytaty: Co to jest pe­nis ? Mężczyz­na w wiel­kim skrócie. -bystry.76


co to jest pe­nis-mężczyz­na-w wiel­kim-skrócie
Wiel­kim Cytaty: Bo­gu wy­daje się, że ob­serwując, jak wszechświat ewo­luuje, poz­na prawdę o so­bie. Bo widzisz, to, co stworzył, jest wiel­kim Dzi­kim Og­ro­dem, og­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalę, który ma wy­kazać, czy w efek­cie po­jawi się is­to­ta ta­ka jak On. -R » Anne Rice » Memnoch Diabeł


Wiel­kim Cytaty: Nieśmiałość jest wiel­kim grzechem prze­ciw­ko miłości. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Wiel­kim Cytaty: Ko­bieta twoich marzeń, może być też wiel­kim rozczarowaniem. -Bujak Bogusław


ko­bieta-twoich-marzeń-może-być-też-wiel­kim-rozczarowaniem
Wiel­kim Cytaty: Kto zna swoją głupotę, nie jest wiel­kim głupcem. -Czuang Cy


kto-zna-swoją-głupotę-nie jest wiel­kim-głupcem
Wiel­kim Cytaty: Życie jest wiel­kim płótnem. Za­maluj je tak ko­loro­wo, jak tyl­ko potrafisz. -Danny Kaye


Życie-jest wiel­kim-płótnem-za­maluj- tak-ko­loro­wo-jak tyl­ko-potrafisz
Wiel­kim Cytaty: Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-jest wiel­kim-nau­czy­cielem-ty­-tyl­ko-że za­bija-swoich-uczniów
Wiel­kim Cytaty: Dla cier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściem. -Sokrates


dla-cier­piących-naj­mniej­sza-ra­dość-jest wiel­kim-szczęściem
Wiel­kim Cytaty: Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku. -Orison Swett Marden


Wiel­kim Cytaty: Tyl­ko wiel­kim jest da­ne mówić o so­bie w ten sposób, jak­by mówi­li o każdym i o wszystkich. -Jan Parandowski


tyl­ko-wiel­kim-jest da­ne-mówić-o so­bie-w ten-sposób-jak­by-mówi­li-o każdym-i o wszystkich
Wiel­kim Cytaty: Ziemia jest wiel­kim uśpionym zwierzęciem. Żyje w cza­sie, które­go nie rozumiemy. -Olga Tokarczuk


ziemia-jest wiel­kim-uśpionym-zwierzęciem-Żyje w cza­sie-które­go-nie rozumiemy
Wiel­kim Cytaty: Ja jed­nak jes­tem poetą... chciałbym wier­sz na­pisać o wiel­kim kochaniu... nie to!  -Władysław Broniewski


ja jed­nak-jes­tem-poetą-chciałbym-wier­sz-na­pisać-o wiel­kim-kochaniu-nie-to 
Wiel­kim Cytaty: Dla wszys­tkich star­czy miej­sca pod wiel­kim dachem nieba. -Edward Stachura


dla-wszys­tkich-star­czy-miej­sca-pod-wiel­kim-dachem-nieba