Wier­sze Cytaty

Wier­sze Cytaty: Był w li­ceum je­den piszący wier­sze chłopak, z które­go wielu ko­legów drwiło […], więc wziąłem się za pi­sanie wier­szy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli. -Edward Stachura


Wier­sze Cytaty: Wier­sze o niebie Siedząc po uszy w piekle Ut­ra­cony raj  -HeLkon


wier­sze-o niebie-siedząc-po uszy-w piekle-ut­ra­cony-raj 
Wier­sze Cytaty: Ko­biety jak wier­sze trze­ba czy­tać między wersami... 10.02.13  -Papużka


ko­biety-jak wier­sze-trze­ba-czy­ć-między-wersami-100213 
Wier­sze Cytaty: O różach można pi­sać wier­sze, ale w jabłko trze­ba się wgryźć. -Johann Wolfgang Goethe


o różach-można-pi­ć-wier­sze-ale-w jabłko-trze­ba ę-wgryźć
Wier­sze Cytaty: Wier­sze two­je przechodzą niezauważone, gdy nie pub­li­kujesz ich każde­go dnia... -Uśmiechnięta Anielica


wier­sze-two­-przechodzą-niezauważone-gdy-nie pub­li­kujesz-ich-każde­go-dnia
Wier­sze Cytaty: Tam gdzie żegnamy naj­wier­niej­sze przyjaźnie. Cmen­tarz dla zwierząt.   -Seneka 18


tam-gdzie-żegnamy-naj­wier­niej­sze-przyjaźnie-cmen­tarz-dla-zwierząt- 
Wier­sze Cytaty: Źle jest być sługą Amo­ra, bo im wier­niej mu się służy, tym bo­leśniej­sze trze­ba znieść ukłucia. -Alighieri Dante


Ź-jest być-sługą-amo­ra-bo im wier­niej-mu ę-służy-tym-bo­śniej­sze-trze­ba-znieść-ukłucia
Wier­sze Cytaty: Na poetkę. Z li­po­we­go drze­wa wier­sze strugała, lip­ne były wer­sy i lip­na pochwała. -Efemeryda60


na-poetkę-z-li­po­we­go-drze­wa-wier­sze-strugała-lip­ne-były-wer­sy-i lip­na-pochwała
Wier­sze Cytaty: Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest 


wyjątek-pot­wier­dza-regułę-lecz-czymże-jest re­guła-która-szu­ka-swe­go-pot­wier­dze­nia-w wyjątkach 
Wier­sze Cytaty: Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw  -Aleksander Świętochowski


Wier­sze Cytaty: Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Wier­sze Cytaty: Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami... -Niusza


moi-kocha­-a kto-po pierwsze-lu­bi-czy­ć-bar­dzo-długie-wiersze-bo-ten-kto-te wier­sze-czy­-pasjami-te­mu-życie-prze­cieka-między
Wier­sze Cytaty: Nie wiem, co to poez­ja, nie wiem, po co i na co... Wiem, że cza­sami ludzie czy­tają wier­sze i płaczą... -Władysław Broniewski


nie-wiem-co to poez­ja-nie wiem-po co i na co-wiem że cza­sami-ludzie-czy­tają-wier­sze-i płaczą
Wier­sze Cytaty: To się zaczeło od tak wziełam długo­wis w rękę i zaczełam wy­pisy­wać rużne bzdu­ry aż tak się zas­ta­nowiłam chwi­le i po­myślałam so­bie że będę pi­sała wier­sze smut­ne ożyciu co mi się przyt­ra­fiło it. -sala


Wier­sze Cytaty: Nie ob­chodzi mnie,czy stoję przed Bo­giem, Buddą czy Op­rah. Kiedy jed­na stro­na nie dot­rzy­muje umo­wy, układ jest ot­warty. Nau­czyłam się być tyl­ko na ty­le wier­na, na ile wier­ny jest fa­cet, z którym się zadaję. -Eric Jerome Dickey


Wier­sze Cytaty: Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je


Wier­sze Cytaty: 4 miesiące po­wie­działaś możne ja zro­zumiałem tak pi­sałem ci list o swo­jej miłości i wier­sze co czu­je do ciebie ja ci kochałem gra­micznie a ty mnie wca­le dzis juz nie tyl­ko ply­na zły za krótkie słowa twe sor­ry ale nie możemy być razem  -sebago


Wier­sze Cytaty: Doszło do te­go, że głupim ludziom przyz­na­jemy rac­je, doszło do te­go, że używa­my przysłowia ,,głup­sze­mu ustąp