Wier­szyk Napisałem Cytaty

Wier­szyk Napisałem Cytaty: Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Wier­szyk Napisałem Cytaty: Odpowiadam tylko za to, co sam napisałem, no i czasem za to, czego nie napisałem. -Antoni Słonimski


odpowiadam-tylko-za-to-co-sam-napisałem-no-i-czasem-za-to-czego-nie-napisałem
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Dlacze­go ta op­cja mi mówi bym tek­st swój edytowała jak ja prze­cie nie Edyta je­no Ma­tyl­da mała? Ja to bym wo­lała swój wier­szyk so­bie wymatyldować za­pew­ne tak sa­mo jak Zośka wo­lałaby wyzośkować... -Angelique Cruelty


Wier­szyk Napisałem Cytaty: Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-)  -RozaR


Wier­szyk Napisałem Cytaty: W łydkach wyraża się cały szyk naszego wieku! -Irina Griekowa


w-łydkach-wyraża-ę-cały-szyk-naszego-wieku
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Szyk jest deską ratunku brzydkich kobiet i szczytem doskonałości pięknych. -Anita


szyk-jest-deską-ratunku-brzydkich-kobiet-i-szczytem-doskonałoś-pięknych
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Wszystko, co napisałem, jest związane jak najściślej z tym, co przeżyłem wewnętrznie. -Henryk Ibsen


wszystko-co-napisałem-jest-związane-jak-najśślej-z-tym-co-przeżyłem-wewnętrznie
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest 


wyjątek-pot­wier­dza-regułę-lecz-czymże-jest re­guła-która-szu­ka-swe­go-pot­wier­dze­nia-w wyjątkach 
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Był w li­ceum je­den piszący wier­sze chłopak, z które­go wielu ko­legów drwiło […], więc wziąłem się za pi­sanie wier­szy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli. -Edward Stachura


Wier­szyk Napisałem Cytaty: Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku. -Lew Tołstoj


gdybym-chciał-opowiedzieć-słowami-wszystko-to-co-miałem-zamiar-wyrazić-w-powieś-to-musiałbym-napisać-tę-samą-powieść-którą-napisałem-od
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Nie ob­chodzi mnie,czy stoję przed Bo­giem, Buddą czy Op­rah. Kiedy jed­na stro­na nie dot­rzy­muje umo­wy, układ jest ot­warty. Nau­czyłam się być tyl­ko na ty­le wier­na, na ile wier­ny jest fa­cet, z którym się zadaję. -Eric Jerome Dickey


Wier­szyk Napisałem Cytaty: Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je


Wier­szyk Napisałem Cytaty: Napisałem sporo fajnych ról damskich. To trochę hołd dla kobiecej natury, a trochę ciekawość i fascynacja. Kobiety są silniejsze, bo mają w życiu trudniej. Dużo marzą, co mnie z nimi łączy, i rozpaczliwie szukają miłości. Mężczyźni zdradzili je dla bmw i mercedesów. Najwyraźniej straciłem wiarę w facetów. -Janusz Głowacki


Wier­szyk Napisałem Cytaty: O lekarzu świadczy opinia chorych, o nauczycielu – uczniów. A o człowieku posługującym się zawodowo piórem – czytelników. Debiutowałem jako dwudziestoletni dziennikarz w katolickiej prasie w podziemiu niepodległościowym w latach II Wojny Światowej, a mając lat dwadzieścia dwa – także w prasie Armii Krajowej. Pracuję więc piórem już prawie sześćdziesiąt pięć lat. Napisałem sporo rzeczy [...] -Władysław Bartoszewski


Wier­szyk Napisałem Cytaty: Mo­ja wier­na mowo, służyłem tobie. -Czesław Miłosz


Wier­szyk Napisałem Cytaty: Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud


ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Bądź wier­ny so­bie, będziesz miał wiernych. -Wiesław Brudziński


bądź-wier­ny-so­bie-będziesz-miał-wiernych
Wier­szyk Napisałem Cytaty: Zdra­da to wier­ność te­mu, czym nie jesteśmy. -Papillondenuit


zdra­da-to wier­ność-te­mu-czym-nie jesteśmy