Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty

Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Cho­ciaż miłość nie jed­no ma imię ob­no­si się ciągle z tym sa­mym pseudo­nimem jak­by życie to był tyl­ko ja­kiś pier­wszy lep­szy wy­bieg na by­le ja­kim po­kazie . insp  -natalia(__ups


cho­ciaż-miłość-nie jed­no- imię-ob­no­ ę-ągle-z tym-­mym-pseudo­nimem-jak­by-życie-to był-tyl­ko-ja­kiś-pier­wszy-lep­szy
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Dlacze­go ta op­cja mi mówi bym tek­st swój edytowała jak ja prze­cie nie Edyta je­no Ma­tyl­da mała? Ja to bym wo­lała swój wier­szyk so­bie wymatyldować za­pew­ne tak sa­mo jak Zośka wo­lałaby wyzośkować... -Angelique Cruelty


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-)  -RozaR


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: W łydkach wyraża się cały szyk naszego wieku! -Irina Griekowa


w-łydkach-wyraża-ę-cały-szyk-naszego-wieku
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Szyk jest deską ratunku brzydkich kobiet i szczytem doskonałości pięknych. -Anita


szyk-jest-deską-ratunku-brzydkich-kobiet-i-szczytem-doskonałoś-pięknych
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: ko­cioł czarownic wrze spec­jał dominacji pseudo boskości  -Cykam


ko­cioł-czarownic-wrze-spec­jał-dominacji-pseudo-boskoś 
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest 


wyjątek-pot­wier­dza-regułę-lecz-czymże-jest re­guła-która-szu­ka-swe­go-pot­wier­dze­nia-w wyjątkach 
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Był w li­ceum je­den piszący wier­sze chłopak, z które­go wielu ko­legów drwiło […], więc wziąłem się za pi­sanie wier­szy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli. -Edward Stachura


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Kry­tyka pseudo krytyka Ka­leczy słowem krwa­wicę sub­telnych serc. Par­szy­wy bufon. -Papużka


kry­tyka-pseudo-krytyka-ka­leczy-słowem-krwa­wicę-sub­telnych-serc-par­szy­wy-bufon
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Nie ob­chodzi mnie,czy stoję przed Bo­giem, Buddą czy Op­rah. Kiedy jed­na stro­na nie dot­rzy­muje umo­wy, układ jest ot­warty. Nau­czyłam się być tyl­ko na ty­le wier­na, na ile wier­ny jest fa­cet, z którym się zadaję. -Eric Jerome Dickey


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Rap nie jest częścią mu­zyki. To styl życia. ........................................................................................ Ak­tual­ny pseudo rap jest niczym. De­kada praw­dzi­wego hip ho­pu już minęła...   -MarzycielS


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Get­to jak u Ka­cenel­so­na? Spa­dające gwiaz­dy,


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Mo­ja wier­na mowo, służyłem tobie. -Czesław Miłosz


Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud


ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Bądź wier­ny so­bie, będziesz miał wiernych. -Wiesław Brudziński


bądź-wier­ny-so­bie-będziesz-miał-wiernych
Wier­szyk Podpisałem Pseudo­nimem Cytaty: Zdra­da to wier­ność te­mu, czym nie jesteśmy. -Papillondenuit


zdra­da-to wier­ność-te­mu-czym-nie jesteśmy