Winy Zep­chnie Cytaty

Winy Zep­chnie Cytaty: pada wil­gotnieją no­sy zbłąka­nych pijacząt smog si­ka na parasole dziew­częta mają mokro chłop­cy zamoczą w suchych pokojach matką wódką go­reją przełyki niena­syco­ne syny na ulicach ze szmat ciekną resztki roz­puszczo­nej spermy ra­no wyj­dzie słońce zas­chną winy zep­chnie je do studzienki miotłą dozorca i tyl­ko w za­pachu ciał czuć będzie jeszcze ob­ce smrody  -jatoja


Winy Zep­chnie Cytaty: Mi­mo iż wyglądam na słabą ko­bietę, mam sta­lową wolę i nic nie zep­chnie mnie z kur­su, który wyb­ra­liśmy wspólnie z mężem dla kraju. -Isabel Perón (Isabelita)


mi­mo-iż wyglądam-na słabą-ko­bietę-mam-sta­lową-wolę-i nic-nie zep­chnie-mnie-z kur­su-który-wyb­ra­liśmy-wspólnie-z mężem
Winy Zep­chnie Cytaty: Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym... -Roman1992


Winy Zep­chnie Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
Winy Zep­chnie Cytaty: Hor­mo­ny, to one pot­ra­fią zep­suć nasz wieczór. -AnDree


hor­mo­ny-to one-pot­ra­fią-zep­suć-nasz-wieczór
Winy Zep­chnie Cytaty: Usunąć iluzję, to znaczy zep­suć cały świat. -Erazm z Rotterdamu


usunąć-iluzję-to znaczy-zep­suć-cały-świat
Winy Zep­chnie Cytaty: Miłość przek­racza ból i wy­bacza winy. -Piotr Chryzolog


miłość-przek­racza-ból-i wy­bacza-winy
Winy Zep­chnie Cytaty: Nikt nie jest nieszczęśliwy bez winy. -Seneka


nikt-nie-jest-nieszczęśliwy-bez-winy
Winy Zep­chnie Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
Winy Zep­chnie Cytaty: nie myśl o szczęściu a wtedy ono do ciebie zapuka uśmie­chnie się skrad­nie całusa przytuli wypieści i pójdzie szu­kać... szczęścia  -adamzjawora


nie myśl-o szczęściu-a-wtedy-ono-do ciebie-zapuka-uśmie­chnie-ę-skrad­nie-całusa-przytuli-wypieś-i-pójdzie-szu­kać-szczęścia 
Winy Zep­chnie Cytaty: Za­nim życie się do nas uśmie­chnie, może naj­pierw my się do niego uśmie­chniemy ?  -AnDree


za­nim-życie ę-do nas-uśmie­chnie-może-naj­pierw-my ę-do niego-uśmie­chniemy- 
Winy Zep­chnie Cytaty: Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w która popadł z własnej winy. -Emanuel Kant


oświeceniem-nazywamy-wyjście-człowieka-z-niepełnoletnoś-w-która-popadł-z-własnej-winy
Winy Zep­chnie Cytaty: Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy. -Devin


le­piej-siebie-strzec-ż-po­tem-cier­pieć-z włas­nej-winy
Winy Zep­chnie Cytaty: Świadomość własnej winy rozdziera ranę, z której zawsze wypływać będzie ropa i gówno. -José Saramago


Świadomość-własnej-winy-rozdziera-ranę-z-której-zawsze-wypływać-będzie-ropa-i-gówno
Winy Zep­chnie Cytaty: Na drodze życia spotykamy trzy główne przeszkody: własne winy, cudzy egoizm i złośliwe przypadki. -Feliks Chwalibóg


na-drodze-życia-spotykamy-trzy-główne-przeszkody-własne-winy-cudzy-egoizm-i-złośliwe-przypadki
Winy Zep­chnie Cytaty: Gdy ludzie są szlachet­ni, pra­wa są zby­teczne, gdy są zep­su­ci, są łamane. -Benjamin Disraeli


gdy-ludzie-są szlachet­-pra­wa-są zby­teczne-gdy-są zep­su­-są łamane
Winy Zep­chnie Cytaty: Coś się zep­suło, a Ty zauważyłaś to do­piero, gdy zaczęło się rozpadać.. -AnDree


coś ę-zep­suło-a ty zauważyłaś-to do­piero-gdy-zaczęło ę-rozpadać
Winy Zep­chnie Cytaty: A wie­czne pra­wo gniecie ziemi syny, Że nikt żywo­ta nie przej­dzie bez winy. -Sofokles


a wie­czne-pra­wo-gniecie-ziemi-syny-Że-nikt-żywo­-nie przej­dzie-bez-winy