Wo­bec Faktów Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wo­bec Faktów Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Wo­bec Faktów Cytaty: Łat­wiej oka­zać się wdzięcznym wo­bec bogów niż wo­bec ludzi. -Sofokles
Łat­wiej-oka­zać ę-wdzięcznym-wo­bec-bogów-ż-wo­bec-ludzi
Wo­bec Faktów Cytaty: Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. -Henri Poincare
naukę-buduje-ę-z-faktów-tak-jak-dom-buduje-ę-z-cegieł-ale-samo-nagromadzenie-faktów-nie-jest-jeszcze-nauką-podobnie-jak-kupa-cegieł-nie-jest
Wo­bec Faktów Cytaty: Czym jest piękno lub brzy­dota wo­bec miłości? Czym jest brzyd­ka twarz wo­bec uczu­cia, w które­go wiel­kości odzwier­cied­la się sam absolut?  -Milan Kundera
czym-jest piękno-lub-brzy­dota-wo­bec-miłoś-czym-jest brzyd­ka-twarz-wo­bec-uczu­cia-w które­go-wiel­koś-odzwier­cied­ ę-sam
Wo­bec Faktów Cytaty: Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości. -Henryk Bardijewski
Wo­bec Faktów Cytaty: Umiemy wy­liczyć wi­ny in­nych ludzi wo­bec nas, ale naszych win wo­bec in­nych na ogół nie widzi­my. O bel­ce we włas­nym oku będziemy mówi­li po­tem lub nig­dy. Naj­pierw wo­limy zająć się pyłkiem w oku bliźniego. -Stefan Wyszyński
Wo­bec Faktów Cytaty: Świat to ogół faktów, nie rzeczy. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Wo­bec Faktów Cytaty: Zabieg kosmetyczny: podpudrowanie oblicza faktów. -Zbigniew Waydyk
zabieg-kosmetyczny-podpudrowanie-oblicza-faktów
Wo­bec Faktów Cytaty: W świecie faktów, najszybciej urządza się abstrakcja. -Wojciech Bartoszewski
Wo­bec Faktów Cytaty: Lek­ce­ważenie faktów jest śmier­cią teorii. -Andrzej Szczypiorski
Wo­bec Faktów Cytaty: Historia - zbiór faktów, które nie musiały zajść. -Stanisław Jerzy Lec
Wo­bec Faktów Cytaty: Poszukiwanie praw wyjaśniających w zakresie faktów naturalnych przebiega w sposób kręty. -Umberto Eco
poszukiwanie-praw-wyjaśniających-w-zakresie-faktów-naturalnych-przebiega-w-sposób-kręty
Wo­bec Faktów Cytaty: Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek
Wo­bec Faktów Cytaty: Prawdzie bywa zbyt ciasno w stroju faktów, w zmyśleniu porusza się swobodnie. -Rabindranath Tagore
prawdzie-bywa-zbyt-ciasno-w-stroju-faktów-w-zmyśleniu-porusza-ę-swobodnie
Wo­bec Faktów Cytaty: Miłość. Odwieczny cud. Potrafi przeczuć tysiące snów ponad szarym niebem faktów i użycza romantycznych blasków nawet kupie łajna. -Erich Maria Remarque
miłość-odwieczny-cud-potrafi-przeczuć-tysią-snów-ponad-szarym-niebem-faktów-i-użycza-romantycznych-blasków-nawet-kupie-łajna
Wo­bec Faktów Cytaty: Fakty i czyny mają wymowę silniejszą niż intencje, i intencje, którym brak poparcia faktów nie zasługują na wiarę. -Bruno Schulz
fakty-i-czyny-mają-wymowę-silniejszą-ż-intencje-i-intencje-którym-brak-poparcia-faktów-nie-zasługują-na-wiarę
Wo­bec Faktów Cytaty: Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom. -Charles Darwin
Wo­bec Faktów Cytaty: Obiek­ty­wizm to for­ma re­wanżu wo­bec filozofii. -StachuKrankiela
obiek­ty­wizm-to for­-re­wanżu-wo­bec-filozofii
Wo­bec Faktów Cytaty: Bądźcie nieto­leran­cyjni tyl­ko wo­bec nietolerancji. -Hipolit Taine
bądźcie-nieto­leran­cyjni-tyl­ko-wo­bec-nietolerancji
Wo­bec Faktów Cytaty: Nie na­leży być za­wis­tnym wo­bec innych. -Homer
nie-na­ży-być-za­wis­tnym-wo­bec-innych
Wo­bec Faktów Cytaty: Prze­moc wo­bec ciała za­bija też duszę. -Barbara Rosiek
prze­moc-wo­bec-ciała-za­bija-też-duszę
Wo­bec Faktów Cytaty: Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas
ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
Wo­bec Faktów Cytaty: Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście. -Alen Baxton
naj­ważniej­szy-obo­wiązek-wo­bec-dzieci-to dać-im szczęście
Wo­bec Faktów Cytaty: Ludzie są bez­bor­nni wo­bec lo­su, są ofiara­mi cza­su. I włas­nych uczuć. -John Irving
ludzie-są bez­bor­nni-wo­bec-lo­su-są ofiara­mi-cza­su-i włas­nych-uczuć
Wo­bec Faktów Cytaty: Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry
nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu
Wo­bec Faktów Cytaty: Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości. -Sybille Bedford
Wo­bec Faktów Cytaty: Nie po­radzisz nic na sta­rość, wo­bec doj­rze­wania swoich dzieci. -Bruno
nie-po­radzisz-nic-na sta­rość-wo­bec-doj­rze­wania-swoich-dzieci
Wo­bec Faktów Cytaty: Naj­większą zbrod­nią jest nielo­jal­ność wo­bec sa­mego siebie. -Michał Choromański
naj­większą-zbrod­ą-jest nielo­jal­ność-wo­bec-­mego-siebie
Wo­bec Faktów Cytaty: Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult
faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Wo­bec Faktów Cytaty: Nig­dy nie jes­teśmy tak bez­bron­ni wo­bec cier­pienia jak wte­dy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud
nig­dy-nie jes­teśmy-tak-bez­bron­-wo­bec-cier­pienia-jak wte­dy-gdy-kochamy
Wo­bec Faktów Cytaty: Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyz­na-zdol­ny-jest do zaz­droś-na­wet-wo­bec-ka­mienia-który-­go-znudzo­na-­tner­ka-wyróżła-ja­ko-szczególnie-piękny
Wo­bec Faktów Cytaty: Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer
cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym
Wo­bec Faktów Cytaty: Wszys­cy oby­wate­le są równi wo­bec pra­wa. Nie ma ta­kich sta­nowisk, które da­wałyby im­mu­nitet dyp­lo­matyczny nieodpowiedzialności. -Lech Kaczyński
wszys­cy-oby­wate­-są równi-wo­bec-pra­wa-nie  ­kich-sta­nowisk-które-da­wałyby-im­mu­nitet-dyp­lo­matyczny-nieodpowiedzialnoś
Wo­bec Faktów Cytaty: Nig­dy nie jes­teśmy tak bar­dzo bez­bron­ni wo­bec cier­pienia jak wte­dy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud
nig­dy-nie jes­teśmy-tak-bar­dzo-bez­bron­-wo­bec-cier­pienia-jak wte­dy-gdy-kochamy
Wo­bec Faktów Cytaty: Pożytek przy­niesie nam sto­sowa­nie za­sad, a nie śle­pa wo­bec nich uległość. -Pierre Charron
pożytek-przy­niesie-nam-sto­sowa­nie-za­sad-a nie ś­pa-wo­bec-nich-uległość