Wody Lecz Nic Cytaty

Wody Lecz Nic Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Wody Lecz Nic Cytaty: wskoczyła do wody z wdziękiem łabędzia i ser­cem cięzkim przy­wiąza­nym do żeber opadła na dno z różańcem w dłoni zaczer­pnęła haust śmier­cionośnej wody  -Angel Des Penseurs


wskoczyła-do wody-z-wdziękiem-łabędzia-i-ser­cem-ęzkim-przy­wiąza­nym-do-żeber-opadła-na dno-z-różańcem-w dłoni-zaczer­pnęła
Wody Lecz Nic Cytaty: Pra­wo do wody pow­szechnym obowiązkiem bez niej ciężko żyć nic Ci ze złota gdy wo­dy wciąż brakuje pod­sta­wa życia  -Elizabetta


pra­wo-do wody-pow­szechnym-obowiązkiem-bez-niej-ężko-żyć-nic-ci ze złota-gdy-wo­dy-wciąż-brakuje-pod­sta­wa-życia 
Wody Lecz Nic Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Wody Lecz Nic Cytaty: Nie o to idzie, abyśmy umieli bro­nić siebie przed in­ny­mi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma in­nych bro­nić przed sobą. -Stefan Wyszyński


nie-o to idzie-abyśmy-umieli-bro­ć-siebie-przed-in­ny­mi-lecz-by każdy-z nas-myśł-jak  in­nych-bro­ć-przed-sobą
Wody Lecz Nic Cytaty: Ma tak niez­wykłe body Że top­nieję jak w szklan­ce lód I po­wody do opo­ru, ku­si węch Ber­ga­mot­ka i miód Zniewa­la przez war­gi przelewana Go­rycz pożądania Ukocha­na, is­tny cud Proszę przes­tać, na miły Bóg Jak uchro­nić się od zawału?  -Smoky Blue


Wody Lecz Nic Cytaty: Pan Bóg wszys­tko co dob­re może, lecz NIC NIE MU­SI !  -Jacob


pan-bóg-wszys­tko-co dob­re-może-lecz-nic-nie-mu­si- 
Wody Lecz Nic Cytaty: Dlacze­go Kor­win bro­dy nie posiada Może nie jest doj­rzały zbyt mało Po co ta cała maskarada Lecz gdy­by zdjął mas­ke nic by sie nie stało Kłam­stwa odsłonięcie nic by nie dało Kłamie­czuch jest sa­mot­ny nie po­siada stada  -Wswiecieglupoty


Wody Lecz Nic Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Wody Lecz Nic Cytaty: Budowa zamków na lodzie nic nie kosztuje, lecz ich burzenie jest bardzo drogie. -Francois Mauriac


budowa-zamków-na-lodzie-nic-nie-kosztuje-lecz-ich-burzenie-jest-bardzo-drogie
Wody Lecz Nic Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Wody Lecz Nic Cytaty: Dziś, czter­naste­go mar­ca, głośny dzień


dziś-czter­naste­go-mar­ca-głośny-dzień-pi-lecz-w szkol­nej-ław­-nie zmienia-to nic
Wody Lecz Nic Cytaty: ja mam wszys­tko lecz to­bie ciągle coś bra­kuje i myślisz ze nie masz nic  -Intryga


ja mam-wszys­tko-lecz-to­bie-ągle-coś-bra­kuje-i-myślisz-ze nie masz-nic 
Wody Lecz Nic Cytaty: Wchodząc do wody, wychodzisz z powietrza. -Stanisław Tym


wchodząc-do-wody-wychodzisz-z-powietrza
Wody Lecz Nic Cytaty: Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. -Denis Diderot


wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
Wody Lecz Nic Cytaty: Dziecięce ręce zdol­ne są czy­nić cu­da z piasku, zam­ki, ta­my, ''bab­ki'', zwierzęta i fi­gury tyl­ko ich kon­struk­to­rowi znane, a po­tem pod­dają je de­kon­struk­cji przy użyciu wody, ska­zując siebie na skraj­ne emoc­je - ra­dość, smu­tek, aż po roz­pacz - do­rosłe już ręce nie są w sta­nie ująć garści wyobraźni, jaką będąc dziec­kiem posiadamy. -PtyśMiętowy


Wody Lecz Nic Cytaty: Szczęście to tyl­ko garść pełna wody. -Janusz Leon Wiśniewski


Wody Lecz Nic Cytaty: Basen kąpielowy - trochę wody w tłumie. -Krecia Pataczkówna