Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty

Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Gdyby było łatwo być wodzem, każdy by nim był. -Attila the Hun


gdyby-było-łatwo-być-wodzem-każdy-by-nim-był
Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Być nie męczennikiem, tylko pobitym wodzem ludu to rzecz niemal śmieszna. -Emil Ludwig


być-nie-męczennikiem-tylko-pobitym-wodzem-ludu-to-rzecz-niemal-śmieszna
Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Nie można być dla kogoś na tyle wodzem, aby kierować jego sumieniem. -Włodzimierz Pietrzak


nie-można-być-dla-kogoś-na-tyle-wodzem-aby-kierować-jego-sumieniem
Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Egzys­ten­cja na­rodu to codzien­ny, nieus­tający plebiscyt. -Ernest Renan


egzys­ten­cja-na­rodu-to codzien­ny-nieus­tający-plebiscyt
Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zaczęła się najskromniej od słowa: dlaczego? -Adam Mickiewicz


pierwsza-mowa-szatana-do-rodu-ludzkiego-zaczęła-ę-najskromniej-od-słowa-dlaczego
Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Nie trze­ba ku­pować na­rodu, wys­tar­czy mieć tych inżynierów dusz i to zu­pełnie załat­wia prob­lem zniewolenia. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


nie-trze­ba-ku­pować-na­rodu-wys­tar­czy-mieć-tych-inżynierów-dusz-i to zu­pełnie-załat­wia-prob­lem-zniewolenia
Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Niet­rzeźwość przyk­le­ja nam szyld na­rodu bez­ro­zum­ne­go, bez­myślne­go, niewyt­rzy­małego tak da­lece, że często in­ne kra­je zas­ta­nawiają się nad tym, czy na­rodo­wi, który tak wiele prze­pija, war­to spie­szyć z pomocą. -Stefan Wyszyński


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Dziś Obóz Wiel­kiej Pol­ski to jest właści­wie obóz młodych Po­laków, którzy mają tworzyć życie na­rodu pol­skiego, je­go pracę na wszys­tkich po­lach, osłaniać pier­siami swoimi je­go byt i je­go dob­ro prze­ciw wro­gom, którzy by chcieli je zniszczyć, wziąć w swo­je ręce lo­sy państwa polskiego. -Roman Dmowski


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. -Barack Obama


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Nikt chy­ba nie może liczyć na to, że ja­ko oku­pant zys­ka so­bie po­pular­ność. A co da się osiągnąć? Niez­naczne korzyści ma­terial­ne prze­ciw­sta­wione niena­wiści całego na­rodu? Większość ener­gii i tak trze­ba poświęcić na trzy­manie ludzi w ry­zach. Naród jest jak moc­na, sprężys­ta trzci­na - można ją przy­giąć, ale nie złamać. -Margit Sandemo


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: W siłach zbroj­nych każdy, od ge­nerała po pros­te­go żołnie­rza, jest przy­goto­wany do ob­ro­ny su­weren­ności na­rodo­wej i przes­trze­gania porządku kon­sty­tucyj­ne­go. Prędzej czy później woj­sko dołączy do na­rodu, który ocze­kuje z ot­warty­mi ra­miona­mi, tak jak ocze­kuje się bra­ta pow­ra­cające­go do zjed­noczo­nego do­mu wszys­tkich Argentyńczyków. -Juan Perón


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój. -Roman Dmowski


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga:


Wodzem Me­go Na­rodu Cytaty: Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności. -Robert Baden-Powell