Woj­ny Cytaty

Woj­ny Cytaty: My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego. -Józef Piłsudski


Woj­ny Cytaty: Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości. -John Fitzgerald Kennedy


ludzkość-mu­-położyć-kres-woj­nie-bo inaczej-woj­na-położy-kres-ludzkoś
Woj­ny Cytaty: Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas. -Herbert George Wells


jeśli-nie za­kończy­my-woj­ny-woj­na-za­kończy-nas
Woj­ny Cytaty: Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat. Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni, Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty. -Bułat Okudżawa


Woj­ny Cytaty: Al­bert Ein­stein i Mark Twain pod ko­niec swo­jego życia porzu­cili wiarę w ludzkość, i to po­mimo te­go, że Twaino­wi nie da­ne było oglądać hor­ro­ru I Woj­ny Świato­wej. Woj­na stała się dzi­siaj formą te­lewi­zyj­ne­go prog­ra­mu roz­rywko­wego, a tym, co uczy­niło I Wojnę Światową tak wciągającą były dwa ame­rykańskie wy­nalaz­ki: drut kol­czas­ty i ka­rabin maszynowy. -Kurt Vonnegut


Woj­ny Cytaty: Woj­na to również przer­wa w obojętności. -Kazimierz Brandys


woj­na-to również-przer­wa-w obojętnoś
Woj­ny Cytaty: Każda woj­na jest ostatnią. -Jean Giraudoux


Woj­ny Cytaty: Życie to woj­na. Al­bo zgi­niesz, al­bo przeżyjesz. -Myśli1


Życie-to woj­na-al­bo-zgi­niesz-al­bo-przeżyjesz
Woj­ny Cytaty: Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć. -Wojciech Żukrowski


Woj­ny Cytaty: Pod­czas woj­ny mil­czą prawa. -Cyceron


pod­czas-woj­ny-mil­czą-prawa
Woj­ny Cytaty: Woj­na zmusza ludzi do ne­goc­jacji bohaterstwa  -Nietoperz1


woj­na-zmusza-ludzi-do ne­goc­jacji-bohaterstwa 
Woj­ny Cytaty: Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. -Marek Aureliusz


Życie- to woj­na-i przys­­nek-chwi­lowy-w podróży
Woj­ny Cytaty: Nie da się przeżyć woj­ny i po­zos­tać


nie-da ę-przeżyć-woj­ny-i po­zos­ć-człowiekiem
Woj­ny Cytaty: psychotroniczny układ działań wspólnych tez woj­na o szpica  -Cykam


psychotroniczny-układ-działań-wspólnych-tez-woj­na-o szpica 
Woj­ny Cytaty: Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni. -Tupac Amaru Shakur


woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
Woj­ny Cytaty: Woj­na jest tyl­ko kon­ty­nuacją po­lity­ki in­ny­mi środkami. -Carl von Clausewitz


woj­na-jest tyl­ko-kon­ty­nuacją-po­lity­ki-in­ny­mi-środkami
Woj­ny Cytaty: Pod­czas woj­ny nicze­go nie na­leży lekceważyć. -Neops


pod­czas-woj­ny-nicze­go-nie na­ży-lekceważyć
Woj­ny Cytaty: Woj­na nig­dy nie kończy się dla tych, co walczyli. -Curzio Malaparte


woj­na-nig­dy-nie kończy ę-dla-tych-co walczyli