Wol­ności Cytaty

Wol­ności Cytaty: Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin


wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Wol­ności Cytaty: Na Wschodzie ko­biety mają więcej wol­ności. Wol­no im być kochanymi. -Karl Kraus


na wschodzie-ko­biety-mają-więcej-wol­noś-wol­no im być-kochanymi
Wol­ności Cytaty: Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański


każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Wol­ności Cytaty: Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie. -James Jones


Wol­ności Cytaty: Każdy z nas jest wol­nym człowiekiem, dlacze­go, do cho­lery, pra­wie nikt z tej WOL­NOŚCI nie korzysta?!  -bloodymery


każdy-z nas-jest wol­nym-człowiekiem-dlacze­go-do cho­lery-pra­wie-nikt-z tej wol­noŚci-nie korzysta 
Wol­ności Cytaty:


wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł
Wol­ności Cytaty: Pod­stawą szczęścia jest wol­ność, a pod­stawą wol­ności odwaga. -Tukidydes


pod­stawą-szczęścia-jest wol­ność-a pod­stawą-wol­noś-odwaga
Wol­ności Cytaty: Nie jest wol­ny człowiek, który nie pot­ra­fi przyz­nać się do wi­ny. Nie jest wol­ny naród, który nie pot­ra­fi wysłuchać wyz­na­nia win i uczy­nić ta­kiego wyz­na­nia. Nic tak nie krępu­je wol­ności, jak wi­na nienaz­wa­na i niewyznana. -Józef Stanisław Tischner


Wol­ności Cytaty: Wol­ności pragnę po­nad wszystko!  -Leopold Staff


wol­noś-pragnę-po­nad-wszystko 
Wol­ności Cytaty: Ty­le wol­ności, ile mądrości. I na odwrót. -Wojciech Adamiecki


Wol­ności Cytaty: Tra­dyc­ja wol­ności jest wszystkim. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza


Wol­ności Cytaty: Dążenie do wol­ności jest wielką siłą człowieka. -Antoni Kępiński


dążenie-do wol­noś-jest wielką-łą-człowieka
Wol­ności Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss


Wol­ności Cytaty: Co ci z wol­ności, jak nikt nie trzy­ma cię w garści?  -fyrfle


co  z wol­noś-jak nikt-nie trzy­-ę-w garś 
Wol­ności Cytaty: W miłości dwie wol­ności łączą się w jedną słodką niewolę. -Jason Evangelu


w miłoś-dwie-wol­noś-łączą ę-w jedną-słodką-niewolę
Wol­ności Cytaty: Przys­toi wal­czyć w ob­ro­nie praw, wol­ności, ojczyzny. -Cyceron


przys­toi-wal­czyć-w ob­ro­nie-praw-wol­noś-ojczyzny
Wol­ności Cytaty: Bo­gac­two to narzędzie wol­ności, ale po­goń za nim to dro­ga do niewolnictwa. -Frank Herbert


bo­gac­two-to narzędzie-wol­noś-ale-po­goń-za nim-to dro­ga-do niewolnictwa
Wol­ności Cytaty: Ro­zum w pełni roz­kwi­ta pod strażą wol­ności,wol­ność roz­kwi­ta pod strażą rozumu  -Tadeusz Kotarbiński


ro­zum-w peł-roz­kwi­-pod-strażą-wol­nośwol­ność-roz­kwi­-pod-strażą-rozumu