Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty

Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: ból (nie)istnienia czar­na plama w kałuży krwi  -vona


ból-nieistnienia-czar­na-plama-w-kałuży-krwi 
Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Ty te­go nie zro­zumiesz, bo płci jes­teś ja­kiejś innej. -Joanna Chmielewska


ty te­go-nie zro­zumiesz-bo pł-jes­teś-ja­kiejś-innej
Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Małe miasteczko Pe­wien Pan ja­kiejś Pani Umi­la wieczór  -Chemik -a


małe-miasteczko-pe­wien-pan-ja­kiejś-pani-umi­-wieczór 
Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Trze­ba zaw­sze zap­rzęgać swój pług do ja­kiejś gwiazdy. -Ralph Waldo Emerson


trze­ba-zaw­sze-zap­rzęgać-swój-pług-do ja­kiejś-gwiazdy
Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Cza­sami wychodzi z oczu ta­ki deszcz, co to­pi mo­je us­ta w kałuży bezradności. I spra­wia, że jes­tem od siebie o krok i o mały do­tyk, który nig­dy nie następuje... -PearlSoul25


cza­sami-wychodzi-z oczu-­ki-deszcz-co to­pi-mo­-us­-w kałuży-bezradnoś-i-spra­wia-że jes­tem-od siebie-o krok-i o ły-do­tyk
Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: `To że za­wiodłeś się na ja­kiejś dziew­czy­nie nie znaczy, że z każdą następną tak będzie !  -bluecaffe


`to-że za­wiodłeś ę-na ja­kiejś-dziew­czy­nie-nie znaczy-że z każdą-następną-tak-będzie- 
Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Bez­nadziej­ność kon­flik­tu ja­kiegoś wewnętrzne­go, ja­kiejś woj­ny w mo­jej głowie, każe mi się po pros­tu uśmie­chnąć. Ta­ka dob­ra mi­na do złej gry, do kiep­skiej bitwy... -kitsh


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Trze­ba umieścić się na zewnątrz siebie, na gra­nicy łez i w or­bi­cie głodo­wych klęsk, jeżeli ocze­kuje­my ja­kiejś rzeczy niez­wykłej, do­konującej się tyl­ko u nas. -René Char


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Życie jest jak sta­ran­nie reżyse­rowa­ny film. Kad­ry muszą po so­bie następo­wać w ja­kiejś lo­gicznej ko­lej­ności, a wy­darze­nia wra­cają do nor­my. Siłą przyz­wycza­jeń i ludzkiej odwagi. -Babrara Kosmowska


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Sma­kuj życia po­woli, według ka­len­darza, dzień po dniu. Nie ma co wy­rywać się do przo­du, bo to tak, jak­by stra­cić kon­takt z włas­nym ro­zumem, a wte­dy już tyl­ko krok do ja­kiejś tra­gedii, nieko­nie­cznie w an­tycznym stylu. -Andrzej Klawitter


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać. -Henryk Pająk


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Wybory im­pre­zy... gdzie pta­ki milkną. Ile ci płacą za twoją żydo­filię hunwejbinie. Bo nie wierzę, że jes­teś ta­kim ma­lowa­nym głup­cem za darmo tam - gdzie roz­gniata się perły bez korony by bo­daj... nie potoczyły przed świnie. Z tej kałuży*... będą niezłe chu­de jaja.   -wdech


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: Ktoś po­wie­dział, że'' Człowiek jest ak­to­rem, na wiel­kiej scenie...'' Myślę tak sa­mo i mam wreszcie wytłumaczenie; Sce­narzys­ta pisze nam scenariusz. Reżyser ob­sta­wia nas w ja­kiejś roli... A kto na­pisał mój scenariusz?! I gdzie sce­narzys­ta spier*dolił!!!  -Niusza


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: W no­cy, kiedy kwit­nie szaleństwo me­lo­dia nies­po­koj­nej duszy mo­je ciało pow­ra­ca na ziemię nig­dy nie zbliżymy się do siebie ale tu­taj istniejemy do­tar­lis­my do końca ból odrodzenia obiet­ni­ca wiążąca nas jak­byśmy by­li pochłonięci przez ziemię mar­twy świat dzi­siaj już się nie poddam po­ku­sie snu długo przed tym mo­je oczy były zamknięte a dziś za­nurzam się w kałuży namietności...   -czarna mamba


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: nie umiem nazywać drzew ani uczuć za­marzam przy pier­wszym śniegu to­pię się w kałuży mam dziura­we ser­ce które­mu wypada boję się ognia co we mnie płonie … lecz kiedy ot­wieram dłonie wyp­lu­wam z siebie dym staję się przezroczysta światło jest wte­dy jak­by bar­dziej miękkie a ja jes­tem je­go podwójną naturą … nie szu­kam nieba lecz ziemi w której mogłabym się zakorzenić pros­tych słów i dróg które prowadzą  -Papillondenuit


Wpadłabym Do ja­kiejś Kałuży Cytaty: w ko­narach cicho drętwieją za­wie­szo­ne ko­nające oddechy zbłąka­nych wes­tchnień dnia ta­bun spoj­rzeń w oczekiwaniu na jed­no naj­mniej­sze potknięcie chce uszczknąć coś dla siebie po­wiet­rze na­syca się padliną jeszcze wczo­raj żywych marzeń wys­ta­wionych na sępie dzioby nadzieje o rdza­wym kolorycie stoją w lep­kiej gęstwi­nie kałuży którą spa­li połud­niowe słońce nie ob­noś się ze szczęściem bo ja­kaś zaz­drość je wyszarpie by na­kar­mić się twoją porażką... -Papużka