Wróży słodycz Cytaty

Wróży słodycz Cytaty: ....(....)....pal­cem próbuję wyłus­kać z dna kielicha czer­woną kroplę. Jest gęsta jak żywi­ca. Niemal zas­tygła. Nęci barwą ma­lin. Wróży słodycz. Ale gdy szczęśli­wa ze zwy­cięstwa kładę ją na języ­ku, oka­zuje się me­taliczna i słona. Wyp­lu­wam i wys­ta­wiam język przed siebie, żeby wiatr zab­rał z niego ten wstrętny posmak.... Elżbieta Che­rezińska - PÓŁNOC­NA DROGA  -LadyDi


Wróży słodycz Cytaty: Po minionych złych deszczach i burzy Powracają burze i złe deszcze Ale ciągle nadzieja mi wróży, Że to, czego czekam, przyjdzie jeszcze. -Leopold Staff


po-minionych-złych-deszczach-i-burzy-powracają-burze-i-złe-deszcze-ale-ągle-nadzieja-mi-wróży-Że-to-czego-czekam-przyjdzie-jeszcze
Wróży słodycz Cytaty: Wstrzemięźliwość języka szacunek ci wróży, Wstrzemięźliwość w jedzeniu twoje dni przedłuży. -Aliszer Nawoi


wstrzemięźliwość-języka-szacunek-wróży-wstrzemięźliwość-w-jedzeniu-twoje-dni-przedłuży
Wróży słodycz Cytaty: mrok wróży łzy gdy czas po­kazu­je kły brud śpi na krom­ce chleba jut­ro za­padłe w cieniach kruk powrócił wie­czność kocha trupy  -mac790


mrok-wróży-łzy-gdy-czas-po­kazu­-kły-brud-śpi-na krom­-chleba-jut­ro-za­padłe-w cieniach-kruk-powrół-wie­czność-kocha-trupy 
Wróży słodycz Cytaty:


na­tural­na-słodycz-by­wa-często-goryczą
Wróży słodycz Cytaty: Cała słodycz miłości składa się z gorzkiej żółci i trującego jadu. -Maurice Sceve


cała-słodycz-miłoś-składa-ę-z-gorzkiej-żół-i-trującego-jadu
Wróży słodycz Cytaty: Go­rycz po­rażki i słodycz zem­sty od­bi­jają się przez całe życie. -Alfa Centauri


go­rycz-po­rażki-i słodycz-zem­sty-od­bi­jają ę-przez-całe-życie
Wróży słodycz Cytaty: Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia, zło - dobra, głód - sytości, zmęczenie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu


choroba-pozwala-poznać-słodycz-zdrowia-zło-dobra-głód-sytoś-zmęczenie-wypoczynku
Wróży słodycz Cytaty: Filozofia nasza strąca zasłonę z urojonych lęków piekła, które życiu odjęły radość, pogodę i słodycz. -Giordano Bruno


filozofia-nasza-strąca-zasłonę-z-urojonych-lęków-piekła-które-życiu-odjęły-radość-pogodę-i-słodycz
Wróży słodycz Cytaty: Jest ta­ka słodycz ust która otarłszy się o serce nie zos­ta­wia pus­tych rąk  -Kruczek78


jest-­ka-słodycz-ust-która-otarłszy ę-o serce-nie-zos­­wia-pus­tych-rąk 
Wróży słodycz Cytaty: Niech błogosławią kochankowie cyklopowe mury i czujne straże, bowiem tylko w przeszkód goryczy dojrzewa słodycz namiętności naszych. -Wacław Berent


niech-błogosławią-kochankowie-cyklopowe-mury-i-czujne-straże-bowiem-tylko-w-przeszkód-goryczy-dojrzewa-słodycz-namiętnoś-naszych
Wróży słodycz Cytaty: Morze, zapewne wskutek zawartej w nim soli, nadaje szorstkość zewnętrznej powłoce swych sług, lecz zachowuje słodycz ich ducha. -Joseph Conrad


morze-zapewne-wskutek-zawartej-w-nim-soli-nadaje-szorstkość-zewnętrznej-powłoce-swych-sług-lecz-zachowuje-słodycz-ich-ducha
Wróży słodycz Cytaty: Niech błogosławią kochan­ko­wie cyk­lo­powe mu­ry i czuj­ne straże, bo­wiem tyl­ko w przeszkód go­ryczy doj­rze­wa słodycz na­miętności naszych. -Wacław Berent


niech-błogosławią-kochan­ko­wie-cyk­lo­powe-mu­ry-i czuj­ne-straże-bo­wiem-tyl­ko-w przeszkód-go­ryczy-doj­rze­wa-słodycz
Wróży słodycz Cytaty: Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu


cho­roba-poz­wa­-poz­nać-słodycz-zdro­wia-zło- dob­ra-głód- sy­toś-zmęcze­nie- wypoczynku
Wróży słodycz Cytaty: By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki. -Devin


by­wają-dni-gdy-na­wet-cyt­ry­na-sma­kuje-jak naj­lep­sza-słodycz-a są też-chwi­-w których-kar­mel-sta­ ę-niez­wykle-gorzki
Wróży słodycz Cytaty: Rzadko kobieta uczona jest dobrą gospodynią. Mężowie nie lubią żon filozofek, bo do podobania się mężowi nie filozofia i nauki żonie potrzebne, ale wdzięk i słodycz. -Mścisław Kamiński


rzadko-kobieta-uczona-jest-dobrą-gospodynią-mężowie-nie-lubią-żon-filozofek-bo-do-podobania-ę-mężowi-nie-filozofia-i-nauki-żonie-potrzebne
Wróży słodycz Cytaty: Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego. -Al-Kumajt


Wróży słodycz Cytaty: Odległość potrafi nadać przedmiotom nieprawdziwe cechy, właśnie tę zwodniczą kruchość albo miękkość, albo drapieżność, albo słodycz i dopiero przy zbliżeniu się wszystkie rzeczy normalnieją, stają się już tylko ziemią, skałą, wodą. -Ewa Szumańska