Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty

Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: świat z końca romansu współczesnych kochanków  -kitsh


świat-z końca-romansu-współczesnych-kochanków 
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg. -Mikołaj Gomez Davilla


lektura-wyłącznie-współczesnych-autorów-wysusza-mózg
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Ludzie, którzy naprawdę przygotowują przyszłość, bywają najczęściej pomijani i zapominani przez współczesnych. -Stefan Świeżawski


ludzie-którzy-naprawdę-przygotowują-przyszłość-bywają-najczęściej-pomijani-i-zapominani-przez-współczesnych
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty:


cza­sem-od­noszĘ-­kie-wrażenie-że ludziom-nie chodzi-o ­mo-za­bija­nie-tyl­ko o chorą-przy­jem­ność-z za­bija­nia-~pa­weł
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Naszych współczesnych ustawicznie zżerają dwie namiętności: potrzeba by ktoś prowadził ich za rękę, oraz pragnienie zachowania wolności. -Alexis de Tocqueville


naszych-współczesnych-ustawicznie-zżerają-dwie-namiętnoś-potrzeba-by-ktoś-prowadził-ich-za-rękę-oraz-pragnienie-zachowania-wolnoś
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Czy jest pisarz, który pisałby tylko dla potomnych? Nie, nawet jeśli tak twierdzi; gdyż może jedynie wyobrażać sobie potomnych na podstawie tego, co wie o współczesnych. -Umberto Eco


czy-jest-pisarz-który-pisałby-tylko-dla-potomnych-nie-nawet-śli-tak-twierdzi-gdyż-może-jedynie-wyobrażać-sobie-potomnych-na-podstawie-tego-co
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych. -Erich Fromm


Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello


Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Czułem ciężar na ser­cu, mając wrażenie, że nasz związek zaczy­na przy­pomi­nać wi­rowa­nie dziecin­ne­go bąka. Gdy by­liśmy ra­zem mieliśmy siłę, by ut­rzy­mać go w ruchu, a re­zul­ta­tem było piękno, ma­gia i niemal dziecin­ne wrażenie cu­du. Gdy się roz­dzieli­liśmy, wi­rowa­nie nieu­chron­nie wy­hamo­wało. Sta­liśmy się chwiej­nie, nies­ta­bil­ni i wie­działem, że muszę zna­leźć ja­kiś sposób, by uchro­nić nas od przewróce­nia się. -Nicholas Sparks


Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Ak­torzy na sce­nie nie zacho­wują się wca­le tak jak praw­dzi­wi ludzie. Tyl­ko im się zda­je, że to umieją. Niektórym, tym naj­lep­szym, w pew­nym stop­niu to się uda­je, ale nie na ty­le, żeby mnie por­wać. Bo jeśli któryś ak­tor jest nap­rawdę świet­ny, wyczu­wa się, że on wie, że jest świet­ny, a to psu­je całe wrażenie. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym. -Oskar Graf


człowiek-na-którym-pochlebstwo-robi-wrażenie-jest-człowiekiem-bezbronnym
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. -Lech Konopiński


milczący-głupiec-czyni-korzystniejsze-wrażenie-ż-gadający-mędrzec
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Ręcznie pisane listy czynią obecnie wrażenie pozdrowień z ubiegłego stulecia. -Thornton Niven Wilder


ręcznie-pisane-listy-czynią-obecnie-wrażenie-pozdrowień-z-ubiegłego-stulecia
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Mam wrażenie, iż niektórym przeszkadzam swoją obec­nością w ich życiu. -AnDree


mam-wrażenie-iż niektórym-przeszkadzam-swoją-obec­nośą-w ich-życiu
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Dziesięć tysięcy obnażonych dziewic czyni mniejsze wrażenie niż jedna. -Henryk Sienkiewicz


dziesięć-tysięcy-obnażonych-dziewic-czyni-mniejsze-wrażenie-ż-jedna
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Nie żyje­my obok siebie, a mam wrażenie, że gra­niczę z cudem. -MyArczi


nie-żyje­my-obok-siebie-a mam-wrażenie-że gra­niczę-z cudem
Wrażenie Współczesnych Tyl­ko Cytaty: Mam ciągle wrażenie, że jestem na świecie tylko urlopowany przez grabarza. -Bohumil Hrabal


mam-ągle-wrażenie-że-jestem-na-świecie-tylko-urlopowany-przez-grabarza