Wraz Ze swy­mi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch
bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś
kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...] -Fryderyk Engels
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Przygląda się młodzieniec babci Młody­mi swy­mi młody­mi oczami Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie  -M44G
przygląda ę-młodzieniec-babci-młody­mi-swy­mi-młody­mi-oczami-dzi­wi ę-cze­mu-­ka-zmar­szczo­na-twarz-bab­cia-też ę-dzi­wi
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Kiedy przyj­dziesz po mnie by dłońmi swy­mi na zaw­sze chwy­cić mnie, zam­knę me oczy spokojnie i od­dam Ci siebie w moim os­tatnim śnie. Lecz nie przychodź jeszcze, proszę, dopóki Ona kocha mnie ... * Dla Joan *  -Moon G
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami. -Anonim
bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre
przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Zdarzenia rosną i potęgują się wraz z charakterem. -Ralph Waldo Emerson
zdarzenia-rosną-i-potęgują-ę-wraz-z-charakterem
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca. -Van Kalisz
mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem. -John Sheldon
dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. -Dante Alighieri
nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Przy­tulę Cię ,w oczka spoj­rzę Ci , swe pa­luszki wwi­jać będę we włos­ki Twe , zaś nos­kiem swym potrę się o Twój , i us­ta­mi swy­mi zet­knę się z Twoimi wy­powiadając ciepłe słowa w ser­ce Twe jak bar­dzo moc­no Kocham Cię  -Ramizes
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre
przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown
gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. -Jerry Brown
Życie-po-prostu-jest-trzeba-płynąć-wraz-z-nim
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Ry­zyko niezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokością nagrody. -karaczan19
ry­zyko-niezapłace­nia-rośnie-wraz-z wy­sokośą-nagrody
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. -Alighieri Dante
nadzieja-przychodzi-do człowieka-wraz-z dru­gim-człowiekiem
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Wraz z pospolitą rzeczą i własna korzyść każdego przepada i ginie. -Francois Rabelais
wraz-z-pospolitą-rzeczą-i-własna-korzyść-każdego-przepada-i-ginie
Wraz Ze swy­mi Cytaty: półka nad łóżkiem wraz z ko­lek­cją aniołów wzrost bezpieczeństwa...   -Natuuś
półka-nad-łóżkiem-wraz-z ko­lek­cją-aniołów-wzrost-bezpieczeństwa- 
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Widzę nap­rze­ciw op­rawców muz Wiem iż chcą je zranić Ja w szczęściu i chorobie Chro­nię je Swy­mi wersami Pry­wat­ny konceptualizm Po­winienem spalić Wszys­tkich ich wrogów Lecz zachód ema­nuje złem Więc szko­da zachodu Zapędza to w ko­zi róg Wpędzi Mnie to do grobu Er­go stoję na krawędzi Na pokuszenie Jak wszys­cy święci  -Smoky Blue
Wraz Ze swy­mi Cytaty: W ciasnym kręgu zwęża się umysł, wraz z wielkimi celami rośnie i człowiek. -Fryderyk Schiller
w-ciasnym-kręgu-zwęża-ę-umysł-wraz-z-wielkimi-celami-rośnie-i-człowiek
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem. -Bruno
niektórzy-wolą-żyć-wraz-ze swoimi-wspom­nieniami-żeli-z żywym-człowiekiem
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście. -opuszczona
miałam-piękny-sen-nies­te­ty szyb­ko ę-skończył-a wraz-z nim-mo­-szczęście
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim. -Stanisław Jerzy Lec
ten-kto-trzymał-ę-kurczowo-życia-może-zginąć-wraz-z-nim
Wraz Ze swy­mi Cytaty: `Szko­da, że wraz z waszy­mi pro­cen­ta­mi wy­paro­wał ten faj­ny kli­mat !  -bluecaffe
`szko­da-że wraz-z waszy­mi-pro­cen­­mi-wy­paro­wał-ten-faj­ny-kli­mat- 
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Życie to wiara w Boga i w to, że potrafimy poznać jego stworzenie wraz z prawami, które nim rządzą. -Łukasz Michalik
Życie-to-wiara-w-boga-i-w-to-że-potrafimy-poznać-jego-stworzenie-wraz-z-prawami-które-nim-rządzą
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski. -Olivia Goldsmith
prob­lem-z ra­dośą-po­lega-na tym-że wraz-z ą-pow­ra­cają-wszel­kie-troski
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Kiedy literatura nie posiada ogólnego charakteru, przestaje być organizmem i niszczeje wraz ze swą epoką. -Honore de Balzac
kiedy-literatura-nie-posiada-ogólnego-charakteru-przestaje-być-organizmem-i-niszczeje-wraz-ze-swą-epoką
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Wraz z jej trumną pocho­wali część je­go duszy. Roz­pacz Ja­sona sięgała głębiej niż łzy. -Erich Segal
wraz-z jej-trumną-pocho­wali-część-­go-duszy-roz­pacz ja­sona-ęgała-głębiej-ż-łzy
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą. -Kartezjusz
Żądza-wiedzy-wspólna-wszystkim-ludziom-jest-chorobą-której-nie-można-uleczyć-ponieważ-ciekawość-wzrasta-wraz-z-wiedzą
Wraz Ze swy­mi Cytaty: Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech. -Anonim
daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech