Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty

Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Po­wie­dzieć ko­muś: idiota! – to nie obel­ga, lecz diagnoza. -Julian Tuwim


po­wie­dzieć-ko­muś-idiota- to nie obel­ga-lecz-diagnoza
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Słowa, które się rzekło ko­muś w oczy, nie są oszczerstwem. -Talmud


słowa-które ę-rzekło-ko­muś-w oczy-nie są oszczerstwem
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty:


gdy-chcesz-dać-ko­muś-łę-daj-mu powód-do radoś
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Przeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu. -Luise Rinser


przeszkodzić-ko­muś-w śmier­-wca­-nie znaczy-wróć-go życiu
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: W życiu jest coś gor­sze­go od sa­mobójstwa, przy­mus życia. -Chemicals


w-życiu-jest coś-gor­sze­go-od ­mobójstwa-przy­mus-życia
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo- 
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Prochem jes­teśmy i cieniem. Pul­vis et um­bra su­mus. (łac.)  -Horacy


prochem-jes­teśmy-i cieniem-pul­vis- um­bra-su­mus-łac 
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Lu­bię kiedy wra­ca i mnie przy­tula, a do moich noz­drzy do­ciera przy­jem­ny za­pach męskich per­fum. Lu­bię kiedy poz­wa­la mi siąść na swoich ko­lanach i znów poczuć się jak Je­go mała dziewczynka.. -Lanni


Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: mus­kam bezwiednie ścian Two­jego pokoju żyw wciąż dla Ciebie  -Cykam


mus­kam-bezwiednie-ścian-two­jego-pokoju-żyw-wciąż-dla-ciebie 
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze?  -Gold Fishy


jeśli-jest  ź-z ­mym-sobą-to jak ko­muś- być-z tobą-dobrze 
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Fa­mes est op­ti­mus coquus. Głód jest naj­lep­szym kucharzem. -Cyceron


fa­-op­ti­mus-coquus-głód-jest naj­lep­szym-kucharzem
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Cza­sami po­daje się ko­muś po­mocną dłoń, żeby mieć go w garści. -Wiesław Trzaskalski


cza­sami-po­daje ę-ko­muś-po­mocną-dłoń-żeby-mieć-go w garś
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Miłość jest prag­nieniem, aby coś ko­muś da­wać, a nie otrzymywać. -Bertold Brecht


miłość-jest prag­nieniem-aby coś-ko­muś-da­wać-a nie otrzymywać
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!  -WhiteAngel ♥


Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp. -krysta


mo­wa-miłoś-mus­ka-naj­czul­sze-miejsca-w-blas­ku-księżyca-krys­ty­na-sz-15082014r-insp
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Le­piej z miłości rozpływać się ko­muś w us­tach, niż w złości zgrzy­tać w zębach. -zapalka


le­piej-z miłoś-rozpływać ę-ko­muś-w us­tach-ż-w złoś-zgrzy­ć-w zębach
Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty: Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią. -Tyska1990.07


Wsadzić Ko­muś Nóż Cytaty:


jeśli-ko­muś-ź-życzysz-wiedz że two­-życze­nie-może-wróć-do ciebie-~pa­weł-rychlica