Wsadzić Ko­muś Cytaty

Wsadzić Ko­muś Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Wsadzić Ko­muś Cytaty: Obudziła się o 7: 21. Wykąpała, po­malo­wała, wyszła do pra­cy. O 8:43 była w drodze na przys­ta­nek. Kil­ka se­kund później uderzył w nią rozpędzo­ny sa­mochód-zginęła. Myśli­cie, że miała czas się z kimś pożeg­nać, wy­baczyć ko­muś wyrządzoną krzywdę, po­wie­dzieć ko­muś, ze kocha...?? ...zat­rzy­maj­my się cza­sem, za­nim życie sa­mo nas nie zatrzyma. -kate-em


Wsadzić Ko­muś Cytaty: Ty­le mam słow co ich nie ma ty­le tematow a wena? juz dlu­go jej nie ma jak jest od niechcenia szu­kam spo­sobu by sie wyrazic juz nag­le nie umiem slow w ob­ra­zy wsadzic lecz nie chce krzyczec tez z tłumem tych sa­mych słow je­dynych, co umiem. Brak sen­su i treści Zos­ta­je na stałe Zab­ra­no mi siłe zab­ra­no mi wiare Nie mo­ge nic pisać, już nie ma poezji jak mam się wyciszać? w tym świecie herezji?  -Awaits


Wsadzić Ko­muś Cytaty: Wiatr mus­ka liście, sub­telną porywczością. Na­miętna noc. -cytlopka


wiatr-mus­ka-liście-sub­telną-porywczośą-na­miętna-noc
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Po­wie­dzieć ko­muś: idiota! – to nie obel­ga, lecz diagnoza. -Julian Tuwim


po­wie­dzieć-ko­muś-idiota- to nie obel­ga-lecz-diagnoza
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Przeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu. -Luise Rinser


przeszkodzić-ko­muś-w śmier­-wca­-nie znaczy-wróć-go życiu
Wsadzić Ko­muś Cytaty:


gdy-chcesz-dać-ko­muś-łę-daj-mu powód-do radoś
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Słowa, które się rzekło ko­muś w oczy, nie są oszczerstwem. -Talmud


słowa-które ę-rzekło-ko­muś-w oczy-nie są oszczerstwem
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo- 
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Prochem jes­teśmy i cieniem. Pul­vis et um­bra su­mus. (łac.)  -Horacy


prochem-jes­teśmy-i cieniem-pul­vis- um­bra-su­mus-łac 
Wsadzić Ko­muś Cytaty: W życiu jest coś gor­sze­go od sa­mobójstwa, przy­mus życia. -Chemicals


w-życiu-jest coś-gor­sze­go-od ­mobójstwa-przy­mus-życia
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Fa­mes est op­ti­mus coquus. Głód jest naj­lep­szym kucharzem. -Cyceron


fa­-op­ti­mus-coquus-głód-jest naj­lep­szym-kucharzem
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze?  -Gold Fishy


jeśli-jest  ź-z ­mym-sobą-to jak ko­muś- być-z tobą-dobrze 
Wsadzić Ko­muś Cytaty: mus­kam bezwiednie ścian Two­jego pokoju żyw wciąż dla Ciebie  -Cykam


mus­kam-bezwiednie-ścian-two­jego-pokoju-żyw-wciąż-dla-ciebie 
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Cza­sami po­daje się ko­muś po­mocną dłoń, żeby mieć go w garści. -Wiesław Trzaskalski


cza­sami-po­daje ę-ko­muś-po­mocną-dłoń-żeby-mieć-go w garś
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Miłość jest prag­nieniem, aby coś ko­muś da­wać, a nie otrzymywać. -Bertold Brecht


miłość-jest prag­nieniem-aby coś-ko­muś-da­wać-a nie otrzymywać
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Le­piej z miłości rozpływać się ko­muś w us­tach, niż w złości zgrzy­tać w zębach. -zapalka


le­piej-z miłoś-rozpływać ę-ko­muś-w us­tach-ż-w złoś-zgrzy­ć-w zębach
Wsadzić Ko­muś Cytaty: Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp. -krysta


mo­wa-miłoś-mus­ka-naj­czul­sze-miejsca-w-blas­ku-księżyca-krys­ty­na-sz-15082014r-insp