Wspom­nienia Cytaty

Wspom­nienia Cytaty: Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers


czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Wspom­nienia Cytaty: Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia... -Uśmiechnięta Anielica


Wspom­nienia Cytaty: Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie. -Olga Tokarczuk


Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia trwają przez całe życie. -Cecelia Ahern


wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie
Wspom­nienia Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals


gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Wspom­nienia Cytaty: W pamiętniku, wspom­nienia i myśli zamknięte. Pow­ra­cają uczucia. -cytlopka


w pamiętniku-wspom­nienia-i myśli-zamknięte-pow­ra­cają-uczucia
Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia za­haczają o in­ny wy­miar czasu... Cris 20.06.2016r. insp. -Cris


wspom­nienia-za­haczają-o in­ny-wy­miar-czasu-cris-20062016r-insp
Wspom­nienia Cytaty: tuż po odejściu wspom­nienia dają Ci w twarz ból samotności...   -Natuuś


ż-po odejściu-wspom­nienia-dają-ci w twarz-ból-samotnoś- 
Wspom­nienia Cytaty: Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. -Pierre La Mure


Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia są naj­większym skar­bem, ja­ki można posiąść... -qches


wspom­nienia-są naj­większym-skar­bem-ja­ki-można-posiąść
Wspom­nienia Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells


w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Wspom­nienia Cytaty: żywe wspom­nienia roz­jarzo­ne się kłębią co dob­re odeszło  -bez.odwagi


żywe-wspom­nienia-roz­jarzo­ne ę-kłębią-co-dob­re-odeszło 
Wspom­nienia Cytaty: Zakorzenione Wspom­nienia za nos wodzą Ach jak uwodzą K.A.Sz. 15.10.2015r. -Cris


zakorzenione-wspom­nienia-za nos-wodzą-ach-jak uwodzą-kasz-15102015r
Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia to fun­da­ment, który ut­war­dza się na bieżąco. -MyArczi


wspom­nienia-to fun­da­ment-który-ut­war­dza ę-na bieżąco
Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia za­legają w głowie, uczu­cia w ser­cu, a po­siłki na żołądku. -Kapitan


wspom­nienia-za­legają-w głowie-uczu­cia-w ser­cu-a po­łki-na żołądku
Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę


wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Wspom­nienia Cytaty: Su­mienie? Pa­mięć i wspom­nienia. Nic więcej. Zwykłe grze­banie w przeszłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


su­mienie-pa­mięć-i wspom­nienia-nic więcej-zwykłe grze­banie-w przeszłoś
Wspom­nienia Cytaty: wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit


wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś