Wspom­nieniależą Cytaty

Wspom­nieniależą Cytaty: Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna?  -Janusz Leon Wiśniewski


Wspom­nieniależą Cytaty: To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała. -Arundhati Roy


to dziw­ne-że cza­sami-wspom­nienie-śmier­-trwa-znacznie-dłużej-ż-wspom­nienie-życia-które-śmierć-zabrała
Wspom­nieniależą Cytaty: Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers


czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Wspom­nieniależą Cytaty: Byłeś moim Aniołkiem. Poz­ba­wiłeś mi siebie...Mo­jego Anioła. Te­raz tyl­ko Two­je zdjęcie będzie mnie chro­nić. Fo­tog­ra­fia wy­maza­na wspom­nieniami. Wspom­nieniami o Aniołku. -Breath


Wspom­nieniależą Cytaty: Wspom­nienia spo­wijają mnie niczym we­lon. Unoszę ra­mię i za­raz otacza je rękaw wspom­nień. Spoglądam i widzę mno­gość czasów. Naj­bar­dziej jed­nak lękam się te­go, że po­dob­nie jak z in­ny­mi kwes­tiami, okaże się, że tak się one tyl­ko ciągną przez stu­lecia na sa­mej gra­nicy nicości. -R » Anne Rice » Wampir Armand


Wspom­nieniależą Cytaty: Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie. -Olga Tokarczuk


Wspom­nieniależą Cytaty: Wspom­nienia trwają przez całe życie. -Cecelia Ahern


wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie
Wspom­nieniależą Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals


gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Wspom­nieniależą Cytaty: Żyje­my po to, żeby być wspom­nieniami naszych dzieci. -PoznajPrawdę


Żyje­my-po to-żeby-być-wspom­nieniami-naszych-dzieci
Wspom­nieniależą Cytaty: • 


 -ty­-wspom­nień-że człowiek-nie może-iśc-pros­to- 
Wspom­nieniależą Cytaty: tuż po odejściu wspom­nienia dają Ci w twarz ból samotności...   -Natuuś


ż-po odejściu-wspom­nienia-dają-ci w twarz-ból-samotnoś- 
Wspom­nieniależą Cytaty: Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. -Pierre La Mure


Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
Wspom­nieniależą Cytaty: Wspom­nienia za­haczają o in­ny wy­miar czasu... Cris 20.06.2016r. insp. -Cris


wspom­nienia-za­haczają-o in­ny-wy­miar-czasu-cris-20062016r-insp
Wspom­nieniależą Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells


w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Wspom­nieniależą Cytaty: Jeżeli cię przes­trasza pra­ca, wspom­nij na nagrodę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Wspom­nieniależą Cytaty: Wspom­nienia są naj­większym skar­bem, ja­ki można posiąść... -qches


wspom­nienia-są naj­większym-skar­bem-ja­ki-można-posiąść
Wspom­nieniależą Cytaty: W pamiętniku, wspom­nienia i myśli zamknięte. Pow­ra­cają uczucia. -cytlopka


w pamiętniku-wspom­nienia-i myśli-zamknięte-pow­ra­cają-uczucia
Wspom­nieniależą Cytaty: Wspom­nienia za­legają w głowie, uczu­cia w ser­cu, a po­siłki na żołądku. -Kapitan


wspom­nienia-za­legają-w głowie-uczu­cia-w ser­cu-a po­łki-na żołądku