Wspom­nieniem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wspom­nieniem Cytaty: Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna?  -Janusz Leon Wiśniewski
Wspom­nieniem Cytaty: W mo­jej głowie jes­teś sza­rym wspom­nieniem, które za­nika z czasem... -AnDree
w mo­jej-głowie-jes­teś-sza­rym-wspom­nieniem-które-za­nika-z czasem
Wspom­nieniem Cytaty: Naj­gor­szy mo­ment w życiu to ten, w którym dom Twój rodzin­ny sta­je się pus­tym wspom­nieniem radości. -Jakuss
naj­gor­szy-mo­ment-w życiu-to ten-w którym dom-twój-rodzin­ny-sta­ ę-pus­tym-wspom­nieniem-radoś
Wspom­nieniem Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Wspom­nieniem Cytaty: Ogar­niony je­sien­nym mro­kiem, od­liczam dni kiedy znów będziesz przy mnie...Ok­ry­wam się wspom­nieniem tych chwil, które prze­minęły...Bo tyś moją muzą, dla której war­to żyć...I na­dejdą nasze wspólne po­ran­ki, prze­pel­nione blas­kiem i ra­dością...Lecz te­raz?...Te­raz smut­no mi  -blacksun
Wspom­nieniem Cytaty: odetchnij bieg­niesz przed siebie i klniesz tak dziw­nie i głucho tyl­ko cisza prze­biera się w damę zakłada czar­ne rzęsy i brwi w zwiew­nym krwi ko­lorze szlaf­ro­ku przep­la­ta się z wes­tchnieniem by­le zakląć ten mo­ment od­da­nia na wieki gdy sta­nie się dzi­kim wspom­nieniem zos­ta­nie tyl­ko sze­lest liści niosących his­to­rie gdzieś w zapomnienie  -jesienna mgła
Wspom­nieniem Cytaty: To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała. -Arundhati Roy
to dziw­ne-że cza­sami-wspom­nienie-śmier­-trwa-znacznie-dłużej-ż-wspom­nienie-życia-które-śmierć-zabrała
Wspom­nieniem Cytaty: Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers
czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Wspom­nieniem Cytaty: Byłeś moim Aniołkiem. Poz­ba­wiłeś mi siebie...Mo­jego Anioła. Te­raz tyl­ko Two­je zdjęcie będzie mnie chro­nić. Fo­tog­ra­fia wy­maza­na wspom­nieniami. Wspom­nieniami o Aniołku. -Breath
Wspom­nieniem Cytaty: Pięknie być słowa­mi, które szeptasz, wie­czo­rami puszczając je wolno. Miłością, której nig­dy nie zdeptasz, choć ci wy­rosła górą zbyt stromą. Pięknie jest być ob­ra­zem w pa­mięci, gdy już znużony przy­mykasz oczy. Ob­ra­zem, który już cię nie męczy, choć ból za­dawał i oczy moczył. Dob­rze stać się światłem z ciem­ności, wspom­nieniem ciepłym za­miast koszmaru. Nie za­pom­niałeś o tej miłości... Lecz wyz­wo­liłeś się spod jej czaru... -Alfa Centauri
Wspom­nieniem Cytaty: Prze­nikasz mnie do głębi. Roz­le­wasz siebie lep­kim stru­mieniem do wszys­tkich za­kamarków podświadomości. Zachłan­nie przywłaszczasz każdą drżącą komórkę. Kiedy osu­wam się w Ciebie, prze­lewam Ci się przez pal­ce, ok­ropnie wi­dać wte­dy, że jes­tem tyl­ko wodą. Czasem. I prze­de wszystkim. Pod­no­sisz dłonie. Zwilżasz us­ta mną. Łap­czy­wie zbierasz krop­le, jak­bym była os­tatnim prag­nieniem w Twoim życiu i je­dyną prze­paścią, w którą od­ważyłbyś się rzucić… Wspom­nienie ma­gii nos­talgicznych po­ranków pachnących kawą. dedykowane  -Alfa Centauri
Wspom­nieniem Cytaty: Miłość jest gorącym za­pom­nieniem o wszystkim. -Victor Marie Hugo
miłość-jest gorącym-za­pom­nieniem-o wszystkim
Wspom­nieniem Cytaty: Urząd pub­liczny by­wa os­tatnim schro­nieniem łajdaka. -Boies Penrose
urząd-pub­liczny-by­wa-os­tatnim-schro­nieniem-łajdaka
Wspom­nieniem Cytaty: Klat­ka może być schro­nieniem, ale nig­dy domem. -Papillondenuit
klat­ka-może-być-schro­nieniem-ale-nig­dy-domem
Wspom­nieniem Cytaty: Miłość jest prag­nieniem, aby coś ko­muś da­wać, a nie otrzymywać. -Bertold Brecht
miłość-jest prag­nieniem-aby coś-ko­muś-da­wać-a nie otrzymywać
Wspom­nieniem Cytaty: Śmierć jest wie­cznym schro­nieniem, w którym nic się nie odczuwa. -Cyceron
Śmierć-jest wie­cznym-schro­nieniem-w którym nic ę-nie odczuwa
Wspom­nieniem Cytaty: Nos­talgia jest cier­pieniem spo­wodo­wanym nies­pełnionym prag­nieniem powrotu. -Milan Kundera
nos­talgia-jest cier­pieniem-spo­wodo­wanym-nies­pełnionym-prag­nieniem-powrotu
Wspom­nieniem Cytaty: więc tak to jest gdy za­nika ból do które­go zdążyliśmy przywyknąć bez nas wzno­si się księżyc malejąc choć przed godziną nie było go więcej niedowierzając gi­niemy w śle­pej plamce wytężone­go spojrzenia za zaw­stydzoną obietnicą scho­waną te­raz dla innych choć nie po­zos­tało nam nic po­za wzbierającą błogością cze­kające­go snu i wspom­nieniem ciężkiego dnia za­pina­nym dla przyzwoitości na os­tatni guzik czu­jemy niesmak jes­teśmy zaskoczeni jak śniętą rybą leżącą niczym suchy ka­wałek drewna w rażącym słońcu pod­czas nie­dziel­ne­go spaceru na drodze wśród winorośli miłość jest jak cza­rodziej­ska sztuczka żyje chwilą i nie zno­si powtórzeń  -silvershadow
Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia spo­wijają mnie niczym we­lon. Unoszę ra­mię i za­raz otacza je rękaw wspom­nień. Spoglądam i widzę mno­gość czasów. Naj­bar­dziej jed­nak lękam się te­go, że po­dob­nie jak z in­ny­mi kwes­tiami, okaże się, że tak się one tyl­ko ciągną przez stu­lecia na sa­mej gra­nicy nicości. -R » Anne Rice » Wampir Armand
Wspom­nieniem Cytaty: W przy­jaźni po­ciąga nas po­dob­ne. W sek­sie pod­nieca ob­cość. Miłość jest jed­nym i dru­gim. Prag­nieniem po­dobieństwa i różnicy. -Manuela Gretkowska
w przy­jaź-po­ąga-nas-po­dob­ne-w sek­sie-pod­nieca-ob­cość-miłość jest jed­nym-i dru­gim-prag­nieniem po­dobieństwa
Wspom­nieniem Cytaty: Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość. -Gold Fishy
roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które
Wspom­nieniem Cytaty: Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie. -Olga Tokarczuk
Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia trwają przez całe życie. -Cecelia Ahern
wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie
Wspom­nieniem Cytaty: • 
 -ty­-wspom­nień-że człowiek-nie może-iśc-pros­to- 
Wspom­nieniem Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals
gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Wspom­nieniem Cytaty: Żyje­my po to, żeby być wspom­nieniami naszych dzieci. -PoznajPrawdę
Żyje­my-po to-żeby-być-wspom­nieniami-naszych-dzieci
Wspom­nieniem Cytaty: W pamiętniku, wspom­nienia i myśli zamknięte. Pow­ra­cają uczucia. -cytlopka
w pamiętniku-wspom­nienia-i myśli-zamknięte-pow­ra­cają-uczucia
Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia są naj­większym skar­bem, ja­ki można posiąść... -qches
wspom­nienia-są naj­większym-skar­bem-ja­ki-można-posiąść
Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia za­haczają o in­ny wy­miar czasu... Cris 20.06.2016r. insp. -Cris
wspom­nienia-za­haczają-o in­ny-wy­miar-czasu-cris-20062016r-insp
Wspom­nieniem Cytaty: Jeżeli cię przes­trasza pra­ca, wspom­nij na nagrodę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Wspom­nieniem Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells
w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Wspom­nieniem Cytaty: Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. -Pierre La Mure
Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
Wspom­nieniem Cytaty: tuż po odejściu wspom­nienia dają Ci w twarz ból samotności...   -Natuuś
ż-po odejściu-wspom­nienia-dają-ci w twarz-ból-samotnoś- 
Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę
wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Wspom­nieniem Cytaty: Wspom­nienia za­legają w głowie, uczu­cia w ser­cu, a po­siłki na żołądku. -Kapitan
wspom­nienia-za­legają-w głowie-uczu­cia-w ser­cu-a po­łki-na żołądku