Wstrętu Ener­gicznie Cytaty

Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


Wstrętu Ener­gicznie Cytaty:


jes­teśmy-ener­gią-po naszej-śmier­-po­zos­­-po nas-ener­gia-w pos­­-duszy~pa­weł-rychlica 
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Wszys­cy ludzie po­win­ni mieć ro­zum, ser­ce i ener­gię, tyl­ko - nie za dużo ro­zumu, nie za dużo ser­ca, nie za wiele ener­gii... Bo co in­ne­go jest ustępo­wanie wszys­tkiemu i wszys­tkim, a co in­ne­go - narzu­canie swo­je oso­bis­tości. Co in­ne­go śla­mazar­na bier­ność, a co in­ne­go nieuz­na­wanie żad­nych praw po­za swoimi in­te­resa­mi czy kaprysami. -Bolesław Prus


Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Nap­rawdę zadzi­wiające. Żaba prze­mieniona ma­gicznie w żabę. Cudowne. -P » Terry Pratchett » Kolor magii


Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć. -Antoni Kępiński


nie-można-lo­gicznie-udo­wod­ć-że coś-jest piękne-trze­ba-to po pros­-odczuć
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Os­trożni żyją dłużej od od­ważnych. Umierają mniej tra­gicznie. I rzadziej przy tym krzyczą ze strachu. -Wojciech Cejrowski


os­troż-żyją-dłużej-od od­ważnych-umierają mniej-tra­gicznie-i rzadziej-przy-tym-krzyczą-ze strachu
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tra­gicznie, ro­bić co możecie naj­lep­sze­go w da­nej chwi­li, życie uważać za grę, a świat za boisko. -Robert Baden-Powell


oto-klucz-do szczęścia-nie brać-rzeczy-zbyt-tra­gicznie-ro­bić-co możecie-naj­lep­sze­go-w da­nej-chwi­li-życie-uważać-za grę
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy. -Konstantin Ciołkowski


Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Mądrość w grun­cie rzeczy to tyl­ko oczyszczo­na ener­gia szczęścia. -Maurice Maeterlinck


mądrość-w grun­cie-rzeczy-to tyl­ko-oczyszczo­na-ener­gia-szczęścia
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić. -Antoni Słonimski


Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Wyz­wo­lona ener­gia ato­mu zmieniła wszys­tko z wyjątkiem nasze­go spo­sobu myślenia. -Albert Einstein


wyz­wo­lona-ener­gia-ato­mu-zmieniła-wszys­tko-z wyjątkiem-nasze­go-spo­sobu-myślenia
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty:


tyl­ko-po­zytyw­na-ener­gia-jest w sta­nie-nas-pop­ro­wadzić-do pełne­go-szczęściem-ra­ju~-pa­weł-rychlica 
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Ener­ge­tyzm ciał bar­dziej fas­cy­nuje, gdy sta­je się wy­mien­ny~ nie tracąc energii. -Papużka


ener­ge­tyzm-ciał-bar­dziej-fas­cy­nuje-gdy-sta­ ę-wy­mien­ny~-nie tracąc-energii
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Tchórze, bez emoc­ji, wewnętrznej ener­gii i siły nie przet­rwają- zos­taną skrusze­ni w miazgę przez tych wielkich... -daniello


tchórze-bez-emoc­ji-wewnętrznej-ener­gii-i ły-nie przet­rwają-zos­taną-skrusze­-w miazgę-przez-tych-wielkich
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Znaczną część życia wy­pełnia ten sam dy­lemat: jak spra­wiać wrażenie ko­goś sta­now­cze­go i pełne­go ener­gii, kiedy dzieje się mniej niż nic. -Kurt Vonnegut


znaczną-część-życia-wy­pełnia-ten-sam-dy­lemat-jak spra­wiać-wrażenie-ko­goś-sta­now­cze­go-i pełne­go-ener­gii-kiedy-dzieje ę
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Pi­sarz to nie człowiek. A jeżeli już - to ta­ki, w którym jest wielu ludzi na­raz, choć za wszelką cenę sta­ra się być jedną osobą. Z pi­sarzem jest jak z ak­to­rem tra­gicznie uciekającym od włas­ne­go ob­ra­zu w lus­trze; kręci się, wy­gina, od­chy­la do tyłu - i na­poty­ka od­bi­cie swo­jej twarzy w kryształowym żyrandolu. -Francis Scott Fitzgerald


Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: Wniosek jest zaw­sze ta­ki sam; miłość jest naj­potężniej­szą i wciąż naj­mniej poz­naną ener­gią świata. -Pierre Teilhard de Chardin


wniosek-jest zaw­sze-­ki-sam-miłość-jest naj­potężniej­szą-i wciąż-naj­mniej-poz­naną-ener­gią-świata
Wstrętu Ener­gicznie Cytaty: przyciągnęłam świeżym ze­wem roz­biega­ne skronie za­nurzyłam w je­go duszy swe ener­ge­tyczne dłonie szeptałam w myślach słowa o naj­ciep­lej­szej barwie czekałam aż swoim me małe ser­ce kiedyś znajdzie  -Papużka