Wszelkiego Zła Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wszelkiego Zła Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Wszelkiego Zła Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Wszelkiego Zła Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska
jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Wszelkiego Zła Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Wszelkiego Zła Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Wszelkiego Zła Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Wszelkiego Zła Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Wszelkiego Zła Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Wszelkiego Zła Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Wszelkiego Zła Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner
Wszelkiego Zła Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Wszelkiego Zła Cytaty: Usłyszysz ciszę I to będę ja Kocha­nica szatana Niewol­ni­ca zła Dźwięki symfonii Nienapisanej Garść ob­razów z życia Bo­gini opętanej I zro­zumiesz od razu I zro­zumiem ja Nie wszys­tko jest złe Co do­tyka zła  -Andrea
Wszelkiego Zła Cytaty: Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu. -Wespazjan Hieronim Kochowski
miłość-śmierć-sprawiedliwość-ślepe-są-do-szczę-kochają-biorą-karzą-bez-wszelkiego-wzglę
Wszelkiego Zła Cytaty: Redakcja w dziwny jakiś sposób przyciąga ludzi wszelkiego rodzaju ze szkodą dla samego zawodu. -Rudyard Kipling
redakcja-w-dziwny-jakiś-sposób-przyciąga-ludzi-wszelkiego-rodzaju-ze-szkodą-dla-samego-zawodu
Wszelkiego Zła Cytaty: Nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania. -Epikur
nie-obcowanie-z-pięknymi-chłopcami-i-kobietami-czynią-życie-przyjemnym-ale-trzeźwy-rozum-dociekający-przyczyn-wszelkiego-wyboru-i-unikania
Wszelkiego Zła Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Wszelkiego Zła Cytaty: Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia. -Albert Camus
trzeba-ratować-człowieka-trzeba-go-wyzwolić-ze-wszelkiego-niewolnictwa-i-umożliwić-mu-szczęśliwe-przeżycia-niewielu-lat-życia
Wszelkiego Zła Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami
Wszelkiego Zła Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański
Wszelkiego Zła Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Wszelkiego Zła Cytaty: Na nic zda się ludziom sztuka wynajdywania w rzeczy z natury swej sensownej wszelkiego bezsensu, jaki może jej przypisać nierzetelny rozum; ci, co uprawiają ten proceder, są podobni do kruków, które uciekają od istot żywych i kierują swe loty w różne strony w poszukiwaniu padliny. -Montesquieu
Wszelkiego Zła Cytaty: Czas - lekarz [. . . ] zła. -Menander
Wszelkiego Zła Cytaty: Co dziś jest rzadsze niż heroizm, rzadsze niż piękno, rzadsze niż świętość, to myśl niezależna. Niezależna od wszelkiego przymusu, niezależna od dogmatu klasowego, kastowego, narodowego i od wszelkiej religii. -Romain Rolland
Wszelkiego Zła Cytaty: Kwiaty zła pachną kakao  -StachuKrankiela
Wszelkiego Zła Cytaty: Łzy kobiety są żródłem zła. -Anonim
Łzy-kobiety-są-żródłem-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka
Wszelkiego Zła Cytaty: Strach jest oczekiwaniem zła. -Platon
strach-jest-oczekiwaniem-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Niedobry pietyzm: odkurzanie kwiatów zła. -Zbigniew Waydyk
niedobry-pietyzm-odkurzanie-kwiatów-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Słabe dob­ro to kar­ma dla zła. -karaczan19
słabe-dob­ro-to kar­-dla-zła
Wszelkiego Zła Cytaty: Rozpaczać jest to zło przydawać do zła. -Jean De La Fontaine